Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Hádání o pekle a propastech jeho.

Doktorovi Faustovi, jakž přísloví jest, zdálo se také i o pekle, a protož se ducha svého o počátku, místu a stvoření pekla, jaké jest, tázal? O němžto jemu duch tuto zprávu dal, jak Luciper pán jeho k pádu přišel, hned tu hodinu jemu peklo spraveno bylo, kteréžto peklo nic jiného není, než temnost veliká, v níž Luciper na řetězích ukován jsa a v potupě veliké ležíc k tomu oddán jest, aby v soudný den pro své prohřešení ortelován a odsouzen byl, v kteréžto temnosti nic jiného se nenachází než toliko mlha, oheň, síra a smůla a jiní smradové nesmrtedlní. Ale my ďáblové věděti nemůžeme, kterak a jakým způsobem peklo stvořeno, a kterak od Pána Boha založeno a ustanoveno jest, neb konce ani gruntu nemá žádného. A tak o něm tuto krátkou zprávu mou sobě ode mne učiněnou též měj.

zpět na obsah - Další: Jiná otázka doktora Fausta na ducha svého, o regimentích ďáblův a principátů a knížetství jich učiněná.