Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Jiná otázka doktora Fausta na ducha svého, o regimentích ďáblův a principátů a knížetství jich učiněná.

Duch Fausta musil jemu také podle přípovědi své proti zápisu Faustu učiněné o bytu, regimentu, o moci ďáblův zprávu učiniti. I řekl duch k němu: Fauste, pane milý, peklo a co k němu přináleží, to jest nás všech příbytek a bydlení, kteréžto tolik v sobě obsahuje, jako veškeren svět. Nad peklem pak a okršlkem světa až do nebe jsou desatery regimenty a království, kterážto mezi námi nejpřednější a mezi šestery regimenty nejmocnější jsou, a ta se jmenují takto: 1. jezero smrti, 2. jezero ohně neuhasitedlného, 3. jezero temnosti, 4. jezero pekla, 5. jezero zapomenutí, 6. jezero oudolí plačtivého, 7. jezero smoly a síry, 8. jezero propasti, 9. jezero žalosti, 10. jezero muk věčných.

A těmi desatery regimenty vládnou ďáblové Flegetontes řečení. Tito pak dole psaný čtvery regimenty jsou panování královská, jako Luciper na východu, Belzebub na půlnoci, Beliál na polední, a Astarot na západu panuje. A tato panování trvati budou až do dne soudného. A tak již také máš sobě o naších regimentích oznámeno.

zpět na obsah - Další: Otázka, jaké jest anděl zatracený krásy byl.