Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Proti doktora Fausta neustupnosti a zatvrdilosti tito veršové slušně se mluviti mohou:

Kdo chce rozkoš v pejše provozovati
a všeho po čertu dovozovati,
ten sám na sebe metlu věčnou strojí
a duši s tělem do pekla přivodí.
Item,
Kdo o světské věci rád usiluje,
ten se o nebeské sám připravuje.
Kdo čertu ve dne v noci na službu jde,
ten o duši svou starosti nevede.
Item,
Kdo se ohni dobrovolně dá pálit,
a sám chce dobrovolně do vody skočit,
ten sobě sám činí ortel zajisté,
že zůstávat musí v pekelném místě.

V tomto pak třetím promlouvání, ukázal se D. Faustovi duch a famulus jeho velmi vesele, obcházejíc v domě jeho, jako muž ohnivý, z něhož papršky ohnivé vycházeli, potom vzbudil reptání a mumlání jako zpívání osoby mužské, kterémužto žádný rozuměti nemohl, jaká ta píseň jeho byla, než doktorovi Faustovi líbila se ta píseň a kejklzoky svého ducha velmi dobře, však nechtěl ho do lozumentu svého dřív před sebe povolati, až by prvé přezvěděl, co z toho pojíti a jaký konec ta věc míti bude. Po malé pak chvíli potom slýšáno lámání od dřevcův, potýkání v kordích a jinák, tak že se Faustovi událo, jakoby jeho dům šturmem dobývati měl. Zase opět myslivosti provozování od psův a myslivcův, kteřížto jednoho jelena do pokoje Faustovi vehnali a jej před očima jeho porazili a udávili. Potom spatřín v pokoji Faustovým lev a drak spolu se potýkající, z nichžto, ačkoliv se lev udatně a silně bránil, však naposledy potom od draka přemožen a sežrán jest, o němžto D. Fausta famulus aneb pachole praví, že by ten drak břicho žluté, bílé a strakaté, křídla pak a hřbet černé barvy a vocas vokrouhlý jako hlemejžď, nímž všecken pokoj Fausta obsáhl, míti měl atd. Více v tuž chvíli spatřín v pokoji Faustovém překrásný páv s samicí svou, an se proti sobě svárlivě postavují, však se k smíření brzce přivedše. Item, spatřín štír hněvivý upřímo k doktorovi Faustovi běžící, jehožto nemálo se týž doktor Faustus ulekl, ale když tak prudce k němu hnal, v tom na zem upadše v okamžení zmizel. Item, spatřína veliká, stará vopice, podavši doktorovi Faustovi nohy své, vskočila naň, objímala ho, a s nimi zase z světnice ven vyběhla. Item, spatřína také v též světnici Faustové veliká hustá mha, tak že dokt. Faustus pro ni ničehož viděti nemohl, po kteréžto mhy zmizení nalezeni dva pytlíci, v jichžto v jednom zlato v druhým stříbro bylo. Naposledy slyšána velmi pěkná na varhany, pozitivy, harfy, loutny, housle, pozouny, cinky, flétny a k těm podobné instrumenty, jsa každý instrument na čtyry hlasy spravený, pro jichžto libý zvuk doktor Faustus se domníval, že by v nebi u Pána Boha a ne v pekle u čerta byl. To pak hudení trvalo za celou hodinu, že jehožto příčinou doktor Faustus tak neustupný a tvrdočelný učiněn, že skutku svého bezbožného již vykonaného jest nepykal. Z čehož viděti se může, že ďábel proto tak veselé hudení a šálení jest působil, aby Faustus od předsevzetí svého neustoupil, ale mnohem víceji jsa v tom posilněn, to takové předsevzetí své k místnému a dokonalému konci přivedl; pročež se také Faustus domníval, že nic zlého a strašlivého jest neviděl, nýbrž naskrz všecko radostné a potěšitedlné. A potom po všem teprva Mephostophiles doktorovi Faustovi pánu svému do světnice v způsobu a tvářnosti mnižské vkročil, k němuž doktor Faustus promluvil takto: Divnýs (prej) s tvými gesty a proměním začátek učinil, kterýž mne jest velice obveselil, a budeš-li tak v tom trvati, věz, že ode mne také všeho dobrého bez proměny očekávati budeš. Jemužto Mephostophiles odpověděl: Toť ještě nic není, milý pane, neb tobě v jinačejších věcech posloužiti mám, v nichž na mně dokonalejší, podstatnější i větší moc a činění v tom ve všem, čehož ode mne požádati budeš, uhlídati máš, nežli tuto, jediné budeš-li svému slibu zadosti činiti. Na to jemu Faustus obligaci své podavši řekl: Hle, tu máš list můj zápisný. I vzal Mephostophiles takový list od něho a jemu velel i kázal, aby sobě kopie a vejpisu z něho nechal, což bezbožný Faustus jest učinil, neb po smrti jeho potom táž kopie v příbytku jeho nalezena byla.

zpět na obsah - Další: O služebnostech doktorovi Faustovi od ducha jeho učiněných.