Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Jiná otázka doktora Fausta o stvoření světa, a o prvním zrození člověka, na kterouž mu duch podlé způsobu svého falešnou odpověď dal.

Ukázav se duch doktorovi Faustovi v zármutku a těžkých myšlinkách jeho, těšil ho v tom, a tázal se ho, jakouby těžkost a zármutek měl? Ale D. Faustus jemu na to žádné odpqvědi nedal, tak že duch naň z té příčiny těžce domlouval, vždy chtěje, aby mu stížnost a zármutek svůj oznámil, a bude-li moci, že jemu v tom skutečně rád nápomocen býti chce. I odpověděl mu D. Faustus: Jest tak Mephostophile a služebníče zdárný, víš o tom dobře, že jsem tebe za služebníka přijal, a jakkoliv za tvou službu tobě dosti draze zaplatiti musím, však tebe k tomu přivesti nemohu, abys mi k vůli byl, tak jakž na služebníka náleží. I řekl mu duch: Jest tobě Fauste pane milý, vědomé, že jsem tobě nikdá odporen ještě nebyl, nýbrž nebyvše časem povinen na některé otázky tvé odpovědi dávati, ve všem všudy každého času volný jsem tobě byl a posavad jsem. A protož pane Fauste milý oznam mi nyní, jaká tvá žádost a stížnost jest. D. Faustus jsa od ducha ukrocen, žádal, aby mu zprávu dal o stvoření a založení světa od Pána Boha a prvním učinění člověka? Ale duch jemu na to bezbožnou a falešnou zprávu dal i pravil: Svět, Fauste milý, jest nestvořený a nesmrtedlný, a lidské pokolení jest od věčnosti, a žádného nikdež počátku nemělo. Země se pak sama učinila a moře se toliko od země oddělilo, smluvivše se spolu moře a země, jakoby mluvily takto: Že země požádala od moře panství svého, jako dědin, luk, lesův, trávy a kvítí rozkošného. Proti tomu moře od země žádalo ryb, a což v něm; jest, kromě co se člověka a nebe dotýče, to obé Pánu Bohu v moc dali, aby je jakožto člověka a nebe sám stvořil a tak tudy jemu věčně poddáni byli. Z tohoto pak panství zase jiná čtvera panství pocházejí, jako vítr, oheň, voda a země. Jinší a kratší zprávy o tom tobě dávati neumím. A ačkoliv doktor Faustus o té zprávě divně sobě přoemejšlel, a ta že mu do hlavy jeho jináče jíti nechtěla, než jakž v Mojžíšově 1. kap. byl četl, kdež Mojžíš o tom pravdivěji vypisuje, však toho potom tak při tom zanechal, a s ďáblem proti písmu svatému o stvoření světa, a člověka učinění, převráceně věřil a smejšlel.

zpět na obsah - Další: Kterak všickni pekelní duchové v způsobích jejich s paterými knížaty pekelnými k doktorovi Faustovi přišli.