Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus k líbosti témuž hraběti veliký a nákladný zámek na vysokém vrchu čáry svými způsobil a vystavěl.

Prvé nežli doktor Faustus odpuštění od hraběte vzal, žádal ho, aby s ním za bránu; vyjeti ráčil, že mu jedno městečko aneb zámek, kterýž v noci na gruntech a panství jeho vystavěl, ukáže. Jehožto řeči hrabě se nemálo podivil, i bral se s doktorem Faustem, s manželkou, i se vším fraucimorem svým za bránu, upřímo na jeden vrch Rombuchel řečený, nedaleko od města ležící, tu uhlídal nákladný zámek a městečko, od D. Fausta (jakž dotčeno) vystavené: K kterémužto zámku žádal toho hraběte, aby spolu s paní manželkou svou blížeji jíti, a v něm spolu s ním, posnídati ráčil, což jest hrabě učinil. Byl pak ten zámek čáry Faustovými tak opatřen, že okolo něho příkop, a v něm hluboká voda vůkol šla, v kterémžto všelijaké ryby očitě ku podivení se spatřovaly. Nad vodou pak rozličné ptactvo jako labutě, kačeři, roháči, lysky a jiné mnohé. Nad kterýmžto příkopem spatříno pět vížek, nákladně vystavených, a dvě brány do zámku, v kterémžto veliký a prostranný plac byl, a na něm všelijaká čtvernohá zvířata smyšlená, zvláště pak ta, kteráž se v Němcích zřídka spatřují, jako opice, nedvědové, buvolové, kamsíkové a mnohá jiná spotvořená a nevídaná, mezi kterouž se trousila i tato: Jako jelenové; divocí vepřové, srny, a všelijaká pitomá ptactva, jakž ta koliv vymyšlená býti mohla, jenž z jednoho stromu na, druhý se prolitovala a švitořila. Dále odtud D. Faustus vedl hrabě s manželkou a fraucimorem jeho přes plac do zámku, a posadiv je za stůl, dával jim pokrmy stkvostné; nákladné a královské, od všelijakých jídel a nápojů, jakž jedno se pomysliti mohlo, oupravně připravené a přistrojené, při kterýmžto snídaní žádný jiný k stolu nesloužil, než toliko služebník Faustus, kterýž od ducha všecky pokrmy a nápoje neviditedlně přijímal, a na stůl po devíti mísách předkládal: A předně pečitý z domácích hovad (kteréž D. Faustus zejména jmenoval) jako od volův, buvolův, kozlův i dobytka jalového, telat, skopcův, beranův, ovcí a prasat etc. A od zvířat lesních a divokých, jako od kamsikův, zajícův, jelenův, srncův, etc. Od ryb: ouhořův, parem, vokounův, ježdíků, piklinků, lipanů, štik, vyzin, lososův, kaprů, rakův, lampryd, pstruhův, platejsův, střevlí, mřeňův a jiných. Od ptákův, kapounův, kačerův divokých i pitomých, bažantův, tetřevův, indianských kohoutův, kuřat, slepic, koroptví, jeřábkův, skřivanův, kvíčal, pávův, labutí; drozdův, křepelek. Od vín nýdrlandských, burgundských, brabandských, koblecských, charvatských, elsatských, englických, francouských, rejnských, španyelských, holandských, lucelburských, uherských, rakouských, srbských, wircburských a fřaňkfurtských, též ryvol, malvazy, i jiných rozličných vín, jichž na sta konvic, jak na stole, tak okolo stálo. Kteréžto snídaní hrabě s milostí od D. Fausta přijav po jídle zase ke dvoru svému s manželkou svou a fraucimorem svým se obrátil, a přijevše domu poznávali, že málo pili; poněvadž k jídlu a pití ještě velikou chuť měli. A když již hrabě na svůj hrad se odebral, slyšel, an z zámku Faustového veliké z děl střílení se děje, a pohleděv uzřel, že zámek vůkol a vůkol ohněm plápolá, ze spodka až k svrchu hoří, a plamenem padá. Po shoření pak zámku a zmizení jeho přišel D. Faustus zase k hraběti, a vzav od něho několik set tolarův darem, a rozžehnav se s ním, do domu svého s radostí vesele se ubíral.

zpět na obsah - Další: Kterak doktor Faustus s tovaryši svými na masopust do sklepu biskupa salcburského jel.