Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus tovaryšův svých druhého dne masopustního, jako v outerý k večeři k sobě pozval, a jak jest je ctil.

Těchto sedm študentův, z nichžto čtyři mistři v theologii, v právích a umění lékařském cvičeni byli, jenž u D. Fausta v pondělí masopustní, kteréhožto dne ve sklepě biskupovém cech měli, obědvali, pozval D. Faustus zase na druhý den masopustní, jako na outerý k večeři, aby s ním masopusta okvasili, neb ti jeho dobří známí a přívětiví hosti byli. I majíce předně sobě od doktora Fausta od kuřat, ryb a pečitých krmí v skromnosti předloženo a předneseno; těšil je doktor Faustus, a jich žádal, aby zavděk přijali, a maličkou chvílku strpení měli, že jim to všeckno k šlaftruňku od něho nahraženo a polepšeno býti má: Neb víte (prej) že u dvorův velikých potentátův a pánův, tohoto času masopustního stkvostná, nádherná a znamenitá jídla i nápojové přistrojeni bývají, a protož těch také i vy máte ode mne oučastni býti, a to v brzskou chvíli státi se má. Příčina pak toho jest ta, proč jsem vás nyní tak skrovným jídlem a nápojem odbyl, kterýmž jste sotva hlad drobet odehnali, že jsem před dvěma hodinami teprve tři flaše, jednu pět pinetní, druhou osm pinetní, a třetí v též míře do zahrady své postavil, a duchu mému, aby do nich uherských, vlaských a hyšpanských vín nabral, poručil. Podlé toho také i patnácte mis do též zahrady své jsem postavil, a ty již všelikým jídlem naplněné jsou a nic jiného potřebí nebude přičiniti, než toliko je na chvíli k ohni přistaviti, a drobet vohřívati. Věřte tomu do cela, že to žádné kouzlení není, ani se také nedomnívejte, když jíte, jakobyste toho nejedli, neb v pravdě a přirozeně to všecko jíte a zažíváte. Tu řeč D. Faustus dokonav poručil famulovi svému, Krištofovi Wagnerovi, aby znovu na stůl přistrojil, a jídlo nosil, což učinil, a přinesl toho jídla pětkráte, každou chůzi po třech mísách pojednou vzavše, na nichž od všelijakých zvěřin, pečení, i jiných oupravných jídel bylo. Vína pak k stolu nosil tato: jako vlaská, uherská, hyšpanská, kterýmžto jsouce do užrání obtížení, k posledku i zpívati a skákati počali, teprvá rozveselivše se, o svítání se rozešli, a rukou dáním připověděli, že se ráno zase k okvašení masopusta k doktorovi Faustovi najíti dají.

zpět na obsah - Další: Kterak doktor Faustus studenty své opět třetího dne masopustního, jako v středu první postní k sobě pozval, a jak je ctil.