Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus studentům v Lipště sud vína daroval.

Někteří přespolní studentové, jako z Uher, z Polska, z Korinthii a z Rakous, kteříž v Wittmberce na učení byli, a s D. Faustem mnoho činiti měli, žádali jeho o jarmarce lipským, aby s nimi tam jel, žeby chtěli rádi věděti, jaký tu sjezd a obchodové v handlích jsou, a jací kupci přespolní se sjíždějí, nadto vejše, žeby některým z nich podle přípovědí učiněné v ten čas peníze přivesti měli. K čemuž doktor Faustus piovoliv, a s nimi jel. Přijevše do Lipska, sem i tam po ryňku a ulicech se procházeli, a město, universitatem aneb kolleje i jarmark ten spatřivše, náhodou šli mimo jeden sklep vinný, v němž mnoho šrotýřův okolo jednoho sudu vinného do šestnácti neb osmnácti věder držícího stálo, na tam jsouce, aby jej ze skiepu ven vytáhli, však pro nemírnost téhož sudu, toho dovesti neuměli a nemohli. To vida doktor Faustus mluvil k nim: Kterak se tak ničemně a váhavě k tomu máte, jsouc vás tak mnoho, anby téměř jeden sám takový sud vyšrotovati a ven vytáhnouti mohl, kdyby se k tomu jakž náleží měl a šikoval. Šrotýři nad takovou jeho Fausta řečí se horšivše; naň se obořili, neb ho neznali, jakž taková čeládka obyčej mívá. I uslyšev hospodář ten, kterémuž to víno náeželo, jaký mezi šrotýři a doktorem Faustem spor a váda jest, mluvil k Faustovi a tovaryšům jeho: Nu dobře (prej) poněvadž se tak velice sílou vaší honosíte, koštůjte tehdy, a kterýkoliv z vás takový sud vína sám vytáhne, toho ten bude, a nechť jej sobě vezme. Faustus jakožto výborný mistr neprodlévaje, nýbrž maje se k tomu ochotně, do sklepu dolův sešel, a vsed na ten sud, jako na nějakého koně, jel na něm vesele beze všech líh ze sklepu ven, tak že se všiekni tomu náramně diviti musili. Ale hospodář se domníval, že by možné nebylo, aby jeden toho dovesti měl, však poněvadž s přípovědí svou zpátkem coufati nemohl, musil doktorovi Faustovi takový sud vína šenkovati a propustiti, kterýž potomně doktor Faustus tovaryšům svým daroval, a oni pozvavše na něj jiné dobré pány a přátely, jej v kolikas dnech hodujice vypili a vytáhli, a s tím navrátivše se zase domův, o štěstí, kteréž je v Lipště patkalo, rozprávěti uměli.

zpět na obsah - Další: Kterak doktor Faustus v Erfurtě svým posluchačům Homera četl, a jim některé hrdiny z Řekův na plac vyvedl a ukázal.