Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus mládence jednoho a pannu, v létu zápisu svého sedmnáctém, tak proti sobě milostí zapálil, že potomně skrze stav manželský svoji byli.

V Wittmberce byl student jeden, stavu rytířského, ten srdce a mysl svou všecku k jedné panně též stavu rytířského, převelmi krásně přiložil, a jí velice sobě k stavu manželskému oblíbil, kterážto, ač mnohých a dosti bohatých sokův, ano také jednoho mladého pána stavu panského z Werberu měla, a se bohatě vdáti mohla, však stavu svého panenského proměniti nechtěvši, každého skrz koš pustila, jakož i tomuto studentovi a zemanu, kterýžto při panně mezi všemi jinými nejmenší plac obdržel, však jí tak velice miloval, že pro ni nemocí obklíčen jsouc, všecken vadnouti a chřadnouti počal. I maje doktor Faustus sobě od ducha svého Mephostophila o příčině nemoci jeho oznámeno, a jsouc s ním v dobrém přátelství sjednocen, navštívil ho, a jeho dobrým receptem kojil, těšíc ho, aby se tak velice nestaral, že mu v tom chce nápomocen býti, aby ta jistá panna žádného jiného mimo něho, za manžela sobě nebrala a nezvolovala, jakož pak tak vskutku se jest vykonalo. Nebo doktor Faustus dotčené panny srdce kouzlením svým tak zmotal, že již žádného muže, ani mládence k stavu manželskému nežádala, ani sobě toho co vážila, že o ni tak čistí, spanilí a bohatí lidé a jonáci stáli, potom kázal témuž zemanu, aby se v pěkné šaty připravil, a s ním k též panně šel. Poněvadž by v týž čas a chvíli v jedné zahradě s jinými pannami se procházela, a k tanci se strojila, s kterúž také aby tancoval, dav mu prsten, aby jej, nežli tancovati bude, na prst svůj vundal, a když s ní v tanci bude, a prstem svým se jí dotkne, že k němu srdce a lásku svou toliko, a k žádnému jinému, přiloží, však aby ji tehdáž za manželku nepožádal, nýbrž ona sama potomně že ho za manžela žádati bude. A v tom vzav vodu nějakou distillovanou, umyl jemu touž vodou hlavu jeho, a tak jej pěkně ulíčiv, bral se s ním do též zahrady. Kterýžto zeman když tam přišel, tak se zachoval, jakž mu doktor Faustus poručil, a jak s ní tancoval a prstem se jí dotekl, tak i hnedky od ty hodiny v takové milosti k němu se zapálila, a šípem Kupidovým tak náramně podjatá byla, že proň celou noc spáti, ani po něm zůstati nemohla. A protož také ihned ranním jitrem pro něho sobě poslala, jemu srdce a lásku svou k němu otevřela, a jeho k stavu manželskému sama požádala. Kterýžto jí také k tomu s ochotností povolil, a majíce oba dva lásku velikou k sobě, bez odtahu a prodlévání i překážek všelikých veselí svadební strojili, a vykonavše je, v lásce a v svornosti spolu přebývali. Faustus pak za takovou práci svou od nich dobrý koláč a dar poctivý dostal, a s nimi se rozžehnav domů se navrátil.

zpět na obsah - Další: Kterak doktor Faustus sobě v létu svém 19. o vánocích zahradu s všelijakým kvítím zeleným udělal.