Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak dotčeuý rytíř nad doktorem Faustem se vymstívati chtěl, ale zle mu sedlo.

Doktor Faustus vzav zase odpuštění ode dvora císařského, při němž jemu všelijaká ctitedlnost prokázána byla, a mnohým darem od císaře Karla Pátého, i jiných pánův a dvořeninův jeho nadaným, pryč se odebral, a odjev nemálo, jako půl druhé míle od města, spatřil v jednom lese sedm koňův jízdných od toho rytíře, kterémuž doktor Faustus rohy jelení k hlavě při dvoře císařském přilepil, s lidmi v témž lese zanechaných, jenž se s ručnicemi a s přiložitými kohoutky úprkem na D. Fausta valili. Ale věda D. Faustus dobře, proč se a z jaké příčiny to děje, povyhnul na stranu do nějakého háječku, a v něm vskok se zhotoviv, proti nim vytáhl, kteréhož když rytíř uzře domníval se, že všecken hájek lidu zbrojného naplněn jest a proti němu se valí, dal s v utíkání, tou nadějí, že bude moci utéci. Ale v naději zmejlen, upadl v jich moc, a vida nezbytí, prosil doktora Fausta za milost, která jemu také od něho i prokázána jest, však pro všetečnost D. Faustus témuž rytíři a jeho vojákům jízdným čáry svými, mimo předešlé rohy, kozlové na čelích jich, koňům pak kravské rohy spotvořil, kteréž místo pokuty přes celý měsíc na sobě nositi musili.

zpět na obsah - Další: Kterak doktor Faustus jednomu sedláku vůz sena s vozem i s koňmi nad podivení sežral.