Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Jaký život chlipný a sodomský doktor Faustus v letech od zápisu svého devatenáctým a dvadcátým vedl.

Znaje doktor Faustus, že se léta jeho zapsaná den ode dne ukracují, a k cíli i konci svému běží, vydal se v život hovadský, epikurejský a sodomský, s sedmi ďábelskými kuběnami, s kterýmiž obcoval, jsouce jedna každá z nich jiného a jiného spůsobu, a takové znamenité krásy, že o nich nelze vypraviti, kteréž sobě z mnohých království, do nichž se s ním duch jeho k spatření ženského pohlaví těpil, vybral. Byly pak ženy aneb kuběny jeho z těchto zemí a království: dvě z Nidrlantu, jedna z Uher, jedna z Englandu, dvě z švábské země, a jedna z Frankreichu, s kterýmiž až do smrti své žalostivé, chlipně živ byl.

zpět na obsah - Další: Kterak doktor Faustus v létu zápisu svého dvamecítmém, veliký poklad vyzdvihl.