Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus sežral vůz sena.

Doktor Faustus byl jednoho času v městě Cvikově, v kterémž mnozí mistři s ním v zná most vešli, a k němu se přitovaryšili. I přitrefilo se některého času, když s ním po večeři na procházku vyšli, jel proti nim sedláček jeden, vůz sena vezouc, kterémuž doktor Faustus vetce řekl: Sedláčku, cobys odemne chtěl vzíti a k tomu dovoliti, abych se toho sena do sytosti najesti mohl. Sedláček domnívaje se, že s ním doktor Faustus toliko kunštuje, za takové jídlo krejcar dáti procenil. Doktor Faustus natom přestav, dal se do toho sena, a tak lakotně je omílal, že všickni okolo něho stojíce tomu se náramně smáti musili. Ale sedláček jsouc omámen a jako oslepen, počal se šklebiti neb mu již přes polovici toho sena ubylo, a bojíc se, aby o ostatek nepřišel, musil se s doktorem Faustem urovnati. Však toho v skutku nic nebylo, neb jakž domův přijel, měl své seno zase tak v celosti své jako prvé.

zpět na obsah - Další: O pranici a hadruňku dvanácti žákův neb studentův.