Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

O pranici a hadruňku dvanácti žákův neb studentův.

V Wittemberce vznikla před domem Faustovým šarvátka a pranice mezi sedmi studenty proti pěti, i uzřev to doktor Faustus, že tu rovnost žádná mezi nimi není, omámil a zaslepil všechněm oči jich, že jeden druhého viděti nemohl. A tak se v tom hněvu a zaslepení vespolek táhali, že ti, jenž na to hleděli, z té takové pranice a nemotorné oslepenosti jich, veliký smích z toho zplodili, a hadrovníky naposledy rozvésti, a do lozumentů jejich je odvésti jsou musili. Však když do lozumentu se dostali, v okamžení zase viděli, a takového oslepení zbaveni jsouce, toho, co jsou se před lidmi dopustili, spravedlivě pykali a želeli.

zpět na obsah - Další: Kterak doktor Faustus sedlákům vožralým učaroval, že jsou ústa svá dokořán otevřená měli.