Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus na veliké a nevypravitedlné mouky a trápení pekelné žaluje a naříká.

Běda, přeběda mně ubohému zatracenému člověku, proč nejsem hovadem, v duši smrtedlnou učiněn, aby se mi dále starati potřebí nebylo? Aj již nyní ďábel duši i tělo mé odníti se chystá, a mne do nevypravitedlné temnosti ohně pekelného uvrhnouti má, kdež na věky v zármutek nésti, a velikú nesnesitedlnou mouku trpěti musím. Nebo rovně jako duše spasené, velikou a znamenitou rozkoš a radost v království nebeském mají, tak také proti tomu já a jiní zatracenci, nevypravitedlnou v gruntech pekelních ohavnost, smrad, hanbu, třesení, bolest, žalost, kvílení, pláč a škřehot zubů v ohni pekelném nésti máme. Kdež i to mi v paměti ještě zůstává, že ptaje se ducha mého některého času o mukách zatracenců, mně oznámil, že veliký rozdíl mezi zatracenými jest, poněvadž i hříchové rozdílní a nejiednostejní jsou, dokládaje i toho, že rovně jako plévy, dříví a železo od ohně se pálí, však jedno snázeji a lehčeji než druhé, tak také i zatracenci v ohni pekelném páliti se budou. Ó věčné zatracení, kteréž jsi hněvem božím, ohněm a sírou zapálené, že na věčnost žádného přiložení nepotřebuješ? Ach ouve, jaké žalosti, zármutku a bolesti očekávám, jakého opět pláče očí, škřípění zubů, smradu chřípí, žalosti hlasu, ječení uší, a třesení noh i ruhou? Ach ouve, rád bych nebes prázden býti a se odříci chtěl, jen abych věčné bídy zbaven býti mohl? Ach ouve, kdo mne z neuhasitedlného ohně pekelného vymůže, kdež žádná pomoc, žádné želení hříchův, žádného dne ni noci pokoj není, kdo mně bídnému spomůže, kde mé útočiště, kde má ochrana, má pomoc a skála, kde pevnost, bašta má silná a nedobytá. Čímž se mám těšiti: volenými božími? A já se jich stydím, neb dobře vím, že zač požádám, žádné odpovědi od nich nedosáhnu, nýbrž musím tvář svou od nich odvrátiti, a rozkoše i vší radosti jich zbaven býti. Ach ouve, komu žaluji a želím toho, poněvadž žádné pomoci ani naděje zproštění této žalosti mé od nižádného neočekávám. Běda, běda, přeběda mně, tak jsem míti chtěl, pročež nyní posměch za škodu nésti musím.

zpět na obsah - Další: O hrozné smrti a pohřbu doktora Fausta, kterýmž se každý bohabojný křesťan slušně káti a polepšiti může.