Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Obecní záležitosti

H. B. Z mnohých stran projevuje se žádost, aby obecním představeným také v malých obcích, jmenovitě vesnických, za jejich ztracený čas ve službě obecní nějaká náhrada vykázána byla. Známo jest, že představení větších obcí městských skutečně platy od obce dostávají. To přivedlo mnohé představené v malých obcích, zvláště kde vyvoleni byli za představené mužové nemajetní a svým řemeslem se živící, na tu myšlénku, aby také jim od obce byla nahražena ta ujma, kterou svědomitým plněním služby obecní na své vlastní živnosti pocítili.

Někteří páni představení také k nám se písemně v této věci obrátili, chtějíce věděti naše mínění strany toho a cestu, na které by se zvláště tam, kde obce žádného obecního jmění nemají, o nějakou náhradu ucházeti mohli.

Umínili jsme si tedy v krátkosti své mínění o této dosti důležité věci upřímně vysloviti a spolu potřebnými důvody opatřiti.

Jest patrno, že služba obecního představeného u nás za těchto časů neposkytuje velkých radostí a velikého pohodlí a upírati nelze, že při zbytečné obšírnosti a malichernosti našeho veřejného řízení vůbec, obecní představení ustavičnými pochůzkami, dopisy, zprávami atd. mořeni jsou, a že muž mající svou živnost, velmi mnoho času, jinak k dohlídce na své určeného, vynaložiti musí na opatření vecí obecních, což zvláště řemeslníku, jenž osobně sám co mistr pracovati má a musí, téměř nesnesitelné jest, tak že se milerád po nějaké náhradě ohlíží, která by ránu ve vlastní živnosti skrze obecní službu utrpenou poněkud zacelila.

Ačkoli však toto všechno víme a uvážiti dovedeme, nemůžeme nikdy tomu raditi, aby páni představení malých obcí, zvláště snad pomocí úřadův o nějakou náhradu se ucházeli. My se držíme vůbec té zásady, aby volení zástupcové obcí pokud možná všichni úřad svůj bezplatně zastávali, při čem arci by se na to hlavně dbáti muselo, aby bylo takové bezplatné úřadování možné, to jest, aby vyvolení zastupitelové obcí nebyli tak příliš pracemi zaměstnáni, by vedle toho každý své živnosti náležitě si hleděti mohl. To ale jest jak náleží možná, a jestli že u nás obecní představení přes příliš obtíženi jsou pracemi a pochůzkami, děje se to jen pro špatné naše zřízení vůbec, neboť při rozumném zřízení neměl by obecní představený malé obce více práce, než co by hračkou a sice pro čest zastati mohl. Zajisté že museli ti páni představení, kteří o všem přemýšleti zvykli, dávno již pozorovati, že největší část jejich nynějších zamestnání velmi zbytečná jest. Musíme tedy na paměti míti, že takové zřízení obecní a politické, jako máme nyní, nebude trvati věčně, ba (důvěřujeme se říci) že nebude trvati dlouho a že pak představení malých obcí nebudou si již naříkati, že pro své úřední povinnosti zanedbati musí živnosti své.

Kdyby ale nyní představení malých obcí zvláště skrze prostředkování vlády žádali nějakou náhradu, vedlo by to jenom ke škodlivým následkům. Především vzbudilo by to již nedorozuměni mezi občany samými. Mnohý by zajisté představenému i dosti nepatrnou náhradu záviděl a vážnost představeného utrpěla by leckde ujmu. Kromě toho by lid ještě nerozumějící výhodám svobodného obecního zřízení, škodlivý předsudek dostal proti němu.

Především by ale tato věc zavdala vládě milou a vítanou záminku a přiležitost, zaváděti poznenáhla zalíbený svůj zamysl, totiž spojování mnoha vesnic do jedné obce, o jehož veliké škodlivosti pro nás jsme již dříve dosti obšírně a tuším přesvědčitelně pojednali a čím by zajisté v brzkém čase řízení záležitostí obecních občanům z rukou se ztratilo a úředníkům od vlády odvislým do moci přišlo.

Z těchto příčin a z mnohých ještě, které jsme zde neuvedli, nemůžeme k tomu raditi, aby se páni představení obcí o stálé platy ucházeli. Nezbývá nic jiného než s trpělivostí, které všichni nyní velice zapotřebí máme, břímě své snášeti prozatím a čekati na lepší časy. Moudrý podkrajský arci již nyní znamenitě ulehčiti může představeným svého okresu, když je jenom byrokratickým způsobem neobtěžuje zbytečnými cirkulaři, doptávkami, relacemi, výkazy atd. atd.

Obce samy ale ze své vůle, jsou-li jen probuzené a moudré, nejlépe vyhověti mohou této nepříležitosti. Když si vyvolili pro zvláštní schopnost za představeného muže nemajetného, živícího se řemeslem neb vůbec takovým způsobem, kdežto vlastní práce jeho k živobytí rodiny nevyhnutelná jest, a když pozorují, že tento jejich upřímný představený, který se spravedlivě a přičinlivě jich ujímá, pro veliká a častá zaneprázdnění svého úřadu v živnosti své citelnou ujmu trpí; kdož může občanům zapovědít, aby mu všelijak každý dle možnosti ztrátu jeho pro obecní řízení utrpenou nahradili? Tím jistě jenom sami sobě dobře poslouží, neboť moudrý a upřímný představený může zase občany od mnohého zbytečného vydání, od mnohého nepotřebného a nespravedlivého platu uchrániti, když se rázně opříti dovede.

Tím se věci nejprospěšněji vyhoví a pokud jsme nedosáhli, čehosi přejeme, musíme všichni dohromady držeti, představený musí hájiti svou obec a obec zase svého představeného.

zpět na obsah - Další: Pozorovatel politický