Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

H. B. Žádný by neuvěřil, jakou práci si naše nynější vláda béře s policejhím pátráním a nikdo by v panu ministru Bachovi nebyl před r. 1848 hledal tolik schopností k této vznešené vědě všech absolutních států. Majitelové větších průmyslných obchodů dostali ve Vídni od policie archy, aby v nich naznačili všeliké vlastnosti svých podřízených lidí: dělníků, tovaryšů atd. Mezi rubrikami, které vyplniti mají pánové a mistři, jsou také: Náklonnost ke hře; náklonnost k pití, náklonnost k resonírování; smýšlení a chování polítické. Tak se měli vlastně mistři a pánové státi denuncianty svých dělníkův a tovaryšů, což ovšem velmi mnozí od sebe odmrštili, pravíce, že jim nic není po tom, jakého jsou lidé jejich politického smýšlení. Tak daleko to již přišlo v Rakousích za časů konstituce! To přec nahlíží každý, že by při takovémto ustanovení nemohlo býti ani za mák důvěry a náklonnosti mezi třídou pracující a mezi podnikateli práce, kdyby takto dělník ve svém pánu, tovaryš ve svém mistru hledati musel - věčného udavatele. - Jest to státnická moudrost? -

- Ost-Deutsche Post vede nyní ostré hádky s tak nazvanou rakouskou Kreutzzeitungspartei aneb se stranou kobylkářů, jak jsme my ji nazvali. Ost-Deutsche Post vytýká těmto pánům nedůslednost, poněvadž říkají, že císař nemá lid slyšeti, že císař má poroučeti a lid poslouchati a přece proto ale zlehčují ústavu od 4 března, ačkoli ji císař "poručil" a jak Ost-Deutsche Post velmi ostrovtipně dodává, zcela ze svobodné vůle poručil, vydav ji totiž v nejpevnější pevnosti celé říše, v Holomouci! -Mezi jiným uvádí také tato šlechticko-absolutní strana, co prý znamená liberalismus nynejšího našeho ministerstva, totiž: "aby císař slyšel byrokratii, aby byrokracie poroučela a císař i s národem poslouchali!" což jim Ost Deutsche Post také velmi za zlé pokládá, v čem ale my jim úplně za pravdu dáti musíme. Vůbec nenahlížíme, proč naše vládní časopisy tak urputně brojí proti této šlechticko-absolutní straně. Jaký jest tak podstatný rozdíl mezi ní a mezi nynější naší vládou? Jaký jest rozdíl mezi libovůlí páně Bachovou a páně Babarczyho neb Wurmbrandovou etc. Libovůle zůstane vždy libovůlí, a jestli nam dnes poroučí dle své libosti p. Bach a zítra p. Babarczy, jest nám vše jedno: my chceme, aby zákon jen poroučel, a aby poroučel všem stejně, jak nám tak i vládě. -

- Při porotním soudě v Tyrolsku strany veřejného násilí, provedeného na jistém muži ze strany liberální, uvedeno jest od soudu mezi polehčovacími okolnostmi také to, že vinníci z kazatelny byli popuzeni! -

- Jak velice jsme záviděti musili našim jihoslovanským soukmenovcům, když Sudslavische Zeitung, jednajíc o stranách v Chorvatsku, praví: "U nás národnost - Bohu díky! přestala již občanstvo na dva tábory děliti, vítězství národnosti naší jest tak úplné, že již nemůže přijíti v pochybnost. Od té doby, co u nás dosáhla národnost náležité platnosti, přestala býti podnětem k strannictví!" - Kéž bychom také my v Čechách mohli již podobným způsobem se těšiti!

- Jistý dopisovatel z Liberce do jedněch německých novin Pražských s patrnou nelibostí se diví, že výbor městský v Liberci žádá na úřednících obecních známost obou jazyků! Komu z nás napadlo by jen diviti se tomu, že se od obecních úředníků v českých městech žádá známost němčiny? Inu, daleko jsou tedy ještě naši Němci za námi pozadu v citu slušnosti pro národní rovnoprávnost!

- V ministerstvě vnitřních záležitostí, s kterým spojena jest také policie, má býti obsazeno ještě mnoho míst a poněvadž prý "důležité" povinnosti jejich žádají všeliký "ohled", nezdá se prý býti přiměřená cesta vypsati na tato místa veřejný konkurs! - Jaká by to mohla býti důležitá, všeliký ohled žádající zaměstnání úředníků, aby bylo zapotřebí potají je dosazovat! -

- V Miláně zase již mají z brusu nový přestupek, vojenské soudy trestají lidi, kteří jiným zrazují kouření na ulici. - Ve Vlaších totiž opět si uminili nekouřiti a na ulicích nekouří již nikdo skoro než vojsko. - Divné sjednocené Rakousko! Zde sem tam vojsko zabraňovalo a zabraňuje časem na ulici kouřit a ve Vlaších zase vojsko stíhá lidi proto, že nechtějí kouřit na ulici!

- Časopisy francouzské zhusta se již o tom zmiňují, že socialisté a radikalisté ve Francouzích při nastávající (v Máji 1852) volbě nového presidenta franoouzské republiky chtějí dáti hlasy své generalu Cavaignacovi. Stane-li se to, jest rozhodnut nepochybně osud svobody evropské, neboť sobě ty vlády, které nyní k absolutismu směřují, však do té doby zcela zřejmě vystoupiti a celý svůj záměr odhaliti nedůvěřují, zajisté nebudou troufati za presidentství Cavaignacova zrušiti zřejmě konstituci. Cavaignac jest muž pevné povahy a svobodě oddaný a socialisté francouzští chybili velice, že jemu hned při prvním volení presidenta své hlasy nedali, nýbrž v marném přepjatství svém pomohli k vítězství reakci. Zajisté by byly nyní záležitosti evropské v jiném stavu, kdyby se byl místo L. Napoleona Cavaignac byl stal presidentem.

zpět na obsah - Další: Gleiches Recht für Alle!