Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

H. B. V Lloydu od 16. dubna čteme mezi denními zprávami takto: "Majitelové lesů jsou dle nedávno vyšlého nařízení od všeliké kontribuce osvobozeni Jak se praví, má toto nařízení ten účel, aby se lesnictví zmohlo." Podobným způsobem mohlo by se říci, že majitelové polí se osvobodí od všeliké kontribuce, aby se hospodářství zmohlo! Jestli tato zpráva v Lloydu, čemuž ani věřiti nemůžeme, jest pravdivá, pak věru jest již všechno možné u naší vlády. Lesy vysvoboditi od všeliké daně! Kdo jest majitelem lesů? Nenesou lesy žádný užitek? Každý chuďas musí ze všeho, co jen jméno má, daň platiti a jen ty ohromné míle lesů ponesou čistý užitek beze všeho poplatku k všeobecným obtížem státu? O rovnoprávnost! o stejnost před zákonem! o rovné právo pro všechny!

- Ten samý "ctihodný" Lloyd takto píše nedávno o porotních soudech: "Byli jsme již po dlouhý čas němými svědky radosti a nadšení, s kterými se uvítalo zavedení porotních soudů v Rakousku. Znajíce z dávných zkušeností znamenité i špatné stránky tohoto ústavu (!!), které se objevují v zemích, kde již dávno tyto soudy jsou uvedeny, věděli jsme, že tím více se ukáží v zemi, (rozuměj u nás, red.), která se teprve vzdělati musí pro takové ústavy. Již nyní stane se porotě u nás lepší vděk, když se mnohé překážky její, dobrému působení v cestě stojící, odstraní, než když se bez ohledů vychvalovati bude. Patrno jest, že mnohá rozhodnutí poroty nebyla spravedliva, že velké zločiny časem méně potrestali než malé přestupky, že nesrovnalost mezi proviněním a trestem nyní strašlivým způsobem se zmahá, že veřejné soudy až dosud méně sloužily k utužení smyslu pro právo, než k ukojení jisté nenasytné chuti po skandálech že mnoho zlého tím povstalo když se veřejnost soudů skrze veřejný tisk ještě více zmnohonásobnila, že konečně jedna třída porotců, která čas svůj k vlastní živnosti potřebuje, mnoho ztráty utrpí povinností porotnickou." Pročež myslí Lloyd, aby se zavedl větší census, aby prý jen bohatí a také vzdělaní lidé byli porotníky, aby prý přístup do veřejných soudů jistým třídám obyvatelstva byl zapovězen! neb více ztížen, aby dovoleno nebylo veřejné soudní jednání tiskem bez obmezení rozšiřovati!! -

Každý nahlíží, že není nic příjemného překládati do poctivého našeho jazyka takové řeči Lloydu, ale přece jsme se, ačkoli s ošklivostí, podrobili této práci, jen aby čtenářstvo naše naučilo se znáti tyto faryzejské praktiky. Nic skoro, nic nám nezbylo z ústavy než veřejné soudy a porota, nyní již počínají i tyto podemílat. Jaké tu těžkosti nacházejí ve veřejných soudech a v porotě. Nepochybně by tak Lloyd rád aby jen oni majitelové lesův, od všech daní osvobození, byli porotci, pak by ovšem lehce odsoudili každého, kdo takové od daní osvobození za nespravedlivé prohlásil. To tak jest směr podobných faryzeů, veřejnost soudův a porotu radit zrušiti výslovně nemají nyní ještě smělosti, proto chtí, aby se jméno nechalo, víc ale - Jakožto příjemnou novinku k svátkům nám ohlašuje Osterr. Corr., že budou všechny přímé daně o 5 procent totiž o groš ze zlatého zvětšeny v zemích, kde se vyvazování gruntů koná.

zpět na obsah - Další: Spicilegium z Vídeňského Denníka