Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

H B. Pan Hurban počal již své "Slovenské Pohledy" vydávati a sice jak bylo předvídati, zase v místním nářečí. Slovenské Noviny ve Vídni jsou s ním také v tuhém sporu a opět tedy budou Slováci ve velmi důležité věci na dvě strany rozděleni. Mezi rozličnými důvody, které uvádí pp. Štúr a Hurban ještě před r. 1848 pro potřebu, aby se na Slovensku psalo v místním nářečí, byl také hlavní ten, že tak spíše se vyrovnají s tehdejší maďarskou vládou, která by jim byla prý mnohem nepříznivější, kdyby česky psali. Nyní není již žádná maďarská vláda, naopak vláda nyní panující ustanovila náš jazyk spisovní také za vládní orgán na Slovensku, a přece p. Hurban vede staré způsoby své. Hned první svazek jeho jest zase jen jazyková polemika, a ačkoli praví, že se o tyto záležitosti hádati nemíni, jsme přece úplně přesvědčeni, že neprojde ani jedno číslo bez hádek s druhou stranou všeobecným spisovním jazykem píšící. My ovšem nebudeme se s p. Hurbanem o jazyk hádat, ale kdyby okolnosti tomu dovolovaly, dokázali bychom panu Hurbanovi skutkem, že Slováci lépe po česku rozumí a také raději čítají než jeho neslovanským a nesrozumitelným slohem psanou novoslovenčinu, které neumí p. Hurban jinak národního rázu dáti, nežli užíváním slov nejvulgarnějších, o kterých on často myslí, že jsou pouze slovenská, kterých zatím ale u nás v horáckých vesnicích také užívají.

- V jednom dopisu z Uher vypisuje nám Reichszeitung některé nad míru podivné věci. Především se přiznává, že prý lid tam jest nespokojen - a takové vyznání v Reichszeitungu něco znamená! Dále praví Reichszeitung, že lid v Uhrách mluví o velikých maďarských armádách, které na hranicích čekají jen na pokynutí Košutovo, aby vpadly do země, kterážto trpká rozjímání Reichszeitung končí touto (v Reichszeitungu) neslýchanou sadou: Spokojenost je nejmoudřejší zbraň proti revoluci. Reiohszeitung tedy jak vidíme začíná moudřet, ona nedrží již ani jako Vídeňský Dennik katolictví a vojsko za nejlepší a jedinou zbraň proti revoluci, nýbrž - spokojenost! Ale jak se docíliti má této spokojenosti?

- Ve kterémsi jiném časopise Vídeňském zase se dočítáme, že vláda prý na to myslí, založiti v Uhrách zvláštní tabáční kolonie, kdežto by také z části usazovali se trestníci a lidé špatně zachovalí. - Příčinou toho jest, že nyní v Uhrách z mrzutosti nad tabačním monopolem velmi zhusta nechavají zúplna setí tabáku, a raději pšenici, řepku atd. na předešlá tabáková pole vysévají. Veliký počet zdržuje se naschvál od kouření.

- V jednom svém posledním čísle jmenuje Víd. Den. svrchovanost národu obludou. Víme, že veliké a mocné státy za své hlavní pravidlo uznávají tuto obludu svrchovanost národu a tak jako strany monarchicko-patriarchální nechtí od republikánů nazvat nechati obludami svá základní práva, tak snad by již pouhá slušnost toho žádala, aby se tak mocná zásada a tak vážená v mnohých krajinách nejmenovala takovými nedůstojnými jmény. -Ale Poturčenec horší bývá nežli Turek.

- Studenti němečtí scházejí prý se nyní silně v Paříži, což jistým vládám zase nedává již pokojně spáti. Posud tam byli Bonští a Heidelberští, ale očekávají se ještě z Lipska, z Drážďan (?) a z Prahy.

- Jisté vládní noviny, vypravujíce o mnohých a velikých fortifikačních stavbách v Italii, dodávají pak s velkým sebevědomím: O těchto stavbách se sice málo mluví, ale dle starorakouského obyčeje tím více dělá atd. Vydání státní naše ovšem také málo o těchto stavbách mluví, ale za to tím vice platí k velikému zarmouceni všech kontribuentů.

- Lloyd nám vypravuje, kterak maďarští emigranti v Paříži slavili památný den 14. dubna. Jeden z nich B. Kemény Farkas pronesl při hostině také mezi jiným toast: "na neodvislost a uherskou republiku! atd. Vidíme, jak Maďaři mají všechno dobře nastrojeno. Mezi tím co jedna jejich strana, starokonservativní, absolutismus hlásá a tím si přátele a vysoké přiznivce vábí pro Maďarstvo, hledí si druhá strana dobré přízně u republikánů. Tak mají na obě strany dobře nalíčeno, ať vyhraje kterákoli.

Jak známo, chtěla již a chce také posud turecká vláda propustit emigranty a vůdce maďarské z polovězení v Kiutahii, vymlouvajíc se hlavně na to, že jí vydržování jich mnohé útraty působí. Naše vláda prý ale naopak chce, aby nejméně ještě asi 2 léta tam držáni byli, totiž až do rozhodnuti věcí ve Francouzsku: a za to se nabízí naše vláda nahraditi turecké všechny útraty. Turecká vláda jak se zdá, dobře se chce o své hosty postarati, žádá totiž na Košuta, Bathiany, Perczela atd. na každého ročně asi 10000 zl. stř., proti čemuž se ovšem naši diplomatové vzpouzí. Bylo by to také věru něco neobyčejného, aby rakouská vláda těm, které by jistě, kdyby jí do rukou byli padli, oběsiti byla dala, nyní platiti musela ročně po 10.000 zl. stř., asi tolik, co dostávají naši páni ministři!

Ostatně nepochybujeme, že se vláda naše raději všemu podrobí, jen když zůstanou tito vůdcové Maďarů odloučeni od Londýna atd.

- Jak dalece se zneužívá politických vášnivostí, pozorujeme nedávno zase v Terstě. Jistý p. Gopčevic tam zřídil parní loď, s kterou jezdí mezi Terstem a Benátkami a síce mnohem laciněji než společnost Lloydu, která až posud měla tyto plavby v monopolu. Hned na to špinaví špekulanti očerňují toto jim nepříjemné podniknutí denunciací politickou, že prý totiž jen národní vlašská strana tuto loď podporuje ze msty proti společnosti Lloydu, která vládě vždy služebně se proukazovala!

- Praví se, že prý již nyní nepřijde žádný jiný byrokratický živel do říšské rady, nýbrž že nyní 12 nových rad v krátce bude vyvoleno z tak zvaných politických kapacit. Uvidíme, jak dalece tam také tedy bude zastoupena strana opposice foederalistické!!

- V Londýně nedávno odsoudil úřad pro veřejný pořádek jistého barona Sir. James Šutterland Mackenszy pro časté opilství a výtržnosti na ulici na 21 dní do pracovního domu.

- Na Slovensku se - teprva nyní - zakládají gruntovní knihy, neboť známo, že mezi dosavadní nešvary uherské náležel také nedůstatek vší hypothékární jistoty! - Rozumí se, že sprostý lid proti tomu, jako proti všemu novému, co nyní dostává jistou nedůvěru má. Pozoruje se však, že v místech, kde úřadují národovci slovenští, všichni obyvatelé ochotně své majetky do gruntovních knih vkládají, kdežto naopak v místech od maďaronů a jiných cizinců spravovaných jen zřídka se hlásí o to. Viděti z toho, co dělá důvěra k úřednictvu.

zpět na obsah - Další: Nábožní mužové a vlastenci