Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

K čtenářstvu

H. B. V Kutné Hoře dne 18. července. Všechno na světě má míti svou jistou míru a své hranice, jenom o trpělivosti redaktora a vydavatele opposičních novin zdají se nyní míti úřadové mínění, že neskončena jest a beze všech hranic. Úřední stíhání Slovana zdá se nyní být na vrcholku možnosti. Sami se již skoro ani pamatovati nemůžeme, kolik rozličných procesův a v jakých rozmanitých stupních proti nám v toku jest, tento týden ale byli jsme skoro jako v úředním obležení.

Ve středu dne 16. konfiskováno bylo zase číslo 50. Slovana a to sice jak každý vidí na základu prý §. 52. tiskového zákona, kdežto přece tiskový zákon jenom 44 paragrafů obsahuje!! - Pravdě nepodobno, ale přece pravda, úřední dopis vlastní rukou úřadujícího p. komisaře Rudolfa podepsaný a zde vytištěný to dokazuje. Co asi obsahuje tento posud jen snad p. podkrajskému komisaři Rudolfovi známý §. 52. tiskového zákona?

Konfiskace Slovana dějí se nyní najednou vždy s assistencí dvou c. k. žendarmů, příčinu toho, jakož i mnoho jiného, povíme čtenářstvu někdy při lepší příležitosti. Ve středu tedy odpoledne ztrávili jsme s pouhou konfiskací.

Ve čtvrtek druhý den obsazeny jsou zase najednou tři místnosti v Kutné Hoře od komisí úředních s průvodem žendarmerie a sice místnost, kde se Slovan expeduje a tiskne, pak dům p. tiskaře Procházky1, pak konečně obchod p. Haufa, kde se Slovan pro Kutnohorské odběratele vydává. Byl to shon a diváctvo, rozmanité výklady kolovaly o takové dosud nevídané demonstraci. - Nařízena byla konfiskace "Kutnohorských Epištol" jak z přiloženého druhého úředního dopisu patrno. Obecenstvu našemu sloužiž za vědomost, že jsme Kutnohorských Epištol 4000 vytisknouti dali. Nad všeliké naše očekávání dosáhl ale počet předplatitelů na ně ještě než hotovy byly již asi 4500. Nemohli jsme si tedy na kvap jinak pomoci, nežli že jsme některým p. předplatitelům, kteří 100 neb 50 ex. předplatili, méně zaslali, abychom se svými 4000 ex. vystačiti mohli. Těchto 4000 ex. rozeslali jsme skrze poštu Kolínskou okolo 7. července, nevydavše zde na místě žádné, (nebot jak známo kniha přes 3 archy silná nemusí se ani p. státnímu zástupci předložiti) a poněvadž již zatím počet nových odběratelů asi na 1500 ex. vzrostl, dali jsme na novo 3000 ex. tisknouti, a právě když se již druhá strana posledního archu tisknouti měla, překvapil nás p. státní zástupce konfiskací. Až přes půl desáté do noci trvalo to, nežli se ve dvou velikých bednách octnula zásoba nedokončených Epištol z naší expedice do c. k. podkrajství. Toho nebylo ale ještě dosti.

V pátek, totiž dnes, navštívila nás okolo poledne zase úřední komise v průvodu žendarmerie a prohledávala opět v tom samém účelu naši tiskárnu a expedici, a konečně i soukromý příbytek samého redaktora, který jest zcela za městem v zahradě.

Tedy tři dni po sobě den jako den prohledávání úřední v průvodu žendarmerie - mohl by i ten nejhorší zloděj něčeho více se nadíti? Nepřejeme si nic jiného, než aby celé Čechy mohly to cítiti, co my cítíme! Všeho moc škodí, a vláda, která tak ráda mluví o mírnosti, mohla by snad alespoň přece to uznání míti, že jest toho přece snad trochu mnoho, co se s námi děje.

Těší nás alespoň při tom všem, že již 4000 našich Epištol jest v rukou našeho čtenářstva, těší nás zvláště hojné rozeslání na Moravu, a připomínáme ještě jednou, že dle §. 42. tisk. zákona, žádný třeba i nám konfiskovaný spis nesmí býti odňat nikomu, kdo jen jeden výtisk ku vlastní potřebě již v rukou svých má. Pročež se nepotřebuje s těmito Epištolami nikdo, který jejiž má, ukrývati. Ty pány, kteři později se ohlásili a nám peníze zaslali, nic neobdrževše, žádáme, aby nějaký čas posečkali, až jaký osud před soudem najde tato kniha, kdežto pak se s nimi na každý pád slušně vyrovnáme. Doufáme totiž, že stejně smýšlející krajané naši, vidouce naše postavení, alespoň čásť té trpělivosti míti budou, kteroužto my se musíme každodenně opasovati.

Poznámky

1 Poněvadž totiž v domě p. Procházky, kdežto se jeho tiskárna nachází, pro tisk Slovana dosti místa není, najata jest pro tisk Slovana zvláštní jiná místnost.

zpět na obsah - Další: Učitelstvo a žendarmerie