Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

H. B. S počátkem tohoto měsíce nastalo všeobecně veřejné řízení soudů. Na to obracíme pozornost všech, aby neopomenuli taková veřejná řízení v místnostech k tomu ustanovených navštěvovati, třeba se jich samotných ani věc netýkala. Zvláště s počátku zapotřebí jest, aby všichni občané s pozorností veřejné řízení soudní sledovali, v určité dny soudní síně navštěvovali. Poznáte z toho nejlépe, jaký jest rozdíl, souzenu býti veřejně a souzenu býti potají v kancelářích! Zapotřebí jest, aby si lid oblíbil sám tuto veřejnost.

- V Štyrsku spadl kdesi balon. Lid venkovský neviděv dosud nic podobného, co by samo v povětří lítalo, držel ho za čerta a ozbrojivše se vidlemi atd., roztrhali ho na kousky a donesli všechno do své fary s žádostí, aby pan děkan tohoto ďábla vymítal (exorcisovál). Pan děkan to učinil, a když se ho kdosi tázal, proč raději lid nepončil, co balon jest, odpověděl: že jest nebezpečno ubírati lidu víru! - Tak se vypravuje v "Reichszeitungu", vládních novinách č. 154, což naschvál uvádíme. Tento pan děkan zdá se tudy mysliti, že jest dobře udržeti lid v hlouposti. A není to také skutečně tak špatná špekulace, když ku př. lid věří, že za půl zlaténo může vykoupti duši otce svého z očistce - proto jest nebezpečno ubírati lidu víru, třeba to byla víra, že je v balonu čert.

- Ta samá "Reichszeitung " nám zvěstovala také, že se již pracuje koňské náčiní ke korunovaci J. M. C. My se přiznáváme, že bychom raději slyšeli o přípravách ke sněmům, než o přípravách ke korunovaci J. M. C. Neboť korunovace vždy přece jest jenom slavná ceremonie, ale sněmy jsou nanejvýš potřebná vec. Také se nám zdá, že korunovace konstitučního císaře velmi podivně by vypadala beze všeho pravého zastoupení národa. - Pochybujeme ostatně, že nynější ministrové J. M. C. k tomu raditi budou, aby se také v Čechách korunovati dal dle starého obyčeje, my však proto přece nezapomeneme na české království a na českého krále, neboť si nikdy nezvykneme na titul provincie, byť by se nám v sebe šetrnější formě podával.

H. B. Německá centralisace rakouská, kterouž nám až posud nynější ministerstvo tak hrozilo, jest již pochována, - ohlášení nového zřízení království slavonského dokázalo již patrně, že ministerstvo nemělo síly provésti své úmysle, které nemohly zůstati nikomu tajny. Dlouhá přítomnost Jelačice-bana ve Vídni nebyla tedy přece nadarmo, a ban vymohl Chorvatům přece jest-li ne všechno, tedy alespoň mnoho. My ovšem přejeme Jihoslovanům tak jako sobě samým, a ta práva, která oni mají, jsou skoro již napolovic také naše práva, neboť nám také zajisté k podobným dopomáhati budou. Co mají Chorvaté již nyní, musíme míti také časem i my, to jest patrno. Bylť by to ku př. také podivný smysl národní rovnoprávnosti v čechách a v Chorvatsku. Chorvaté mají svůj jazyk u všech úřadů, to jest ve všech kancelářích pracuje se všechno chorvatsky, slovanský jazyk jest tam úřední: u nás ale jest úřední jazyk jen výhradně německý (mluvíme jen o krajinách od Čechů obydlených) a jenom stranám českým vydávají se české přípisy, a to ještě s velikou nechutí. Každý ale pochopuje, jak důležité jest pro zvelebení národu, aby se v jeho řeči u všech úřadů psalo a jednalo, a kdo to nepochopuje, přesvědčí se brzy, jak předeženou nyní Chorvaté nás Čechy v literatuře tím, že mají jazyk svůj ve všech úřadech. - Rozumí se již samo sebou, že Italie a Uhry nejméně tolik dostanou, co Chorvaté, čimž nám bude zase usnadněno vymknouti se časem svým z kategorie "německé provincie".

- Již zase nová Těšínská jablka; všechny noviny vypravují, že obležení bude dne 1. září vyzdviženo. My víme jen o jednom prostředku, kterým by se snad opravdu obležení vyzdvihnouti dalo, a sice kdybychom my i všichni s námi stejně smýšlející, podali k ministerstvu petici, aby obležení nevyzdvihovalo Poněvadž již jest dávno známo, že ministerstvo vždy čini opak toho, co si přejeme, nepochybuji, že by pak naschvál obležení vyzdvihli, jen aby se nám po vůli nestalo. - Zdá se nám tedy tento plán velmi praktický.

zpět na obsah - Další: Rusové