Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

H. B. Jest již skoro jisto, jakož ovšem napřed viděti bylo, že z toho mračna, které se mezi rakouským a pruským ministerstvem nadmulo, nebude žádný déšť. Vyhnali jen agio ze stříbra přes 20 procent, srazili metaliky asi o pět procent a vojna nebude žádná. Když tak povážíme rozumně chování rakouského a pruského ministerstva proti sobě již od r. 1848, musíme se věru diviti té nesmírné komedii, kterou již tak dávno tyto dvě vlády před očima celé Evropy provozují. A kdyby tato komedie byla aspoň zadarmo, ba kdyby jen byla trochu lacinejší, ještě bychom se mohli na ni s větším rovnoduším dívati. Ale vypočítejme si jen co peněz stojí ku př. dvě armády naše jedna na saských hranicích, druhá ve Vorarlbergu, a na druhé straně v Prusích zas podobná vojska, přiražme k tomu, co se národům na obou stranách nadělá výloh a nepohodlí s ubytováním a ustavičným postrkováním vojska s místa na místo, co toto vojsko samo se v nepříležité již době roční utýrá nadarmo: a poznáme hned, že to jest příliš drahá komedie! Co by tu bylo škol, co by tu bylo platů lepších pro učitele, na které rakouské finance snad nikdy nebudou postačovati? A nač se to všechno děje? Prusko a Rakousko hádají se o přednost v Němcích, a v Němcích tuším nestojí ani o jednoho ani o druhého přílíš mnoho! -

- Österr. "Reichszeitung" zase nám již opakuje, že se v Hessenkasselsku nejedná o nic jiného nežli o hájení autority monarchické. Pravda, že takové vládní noviny všechno umí náležitě vyjádřit. Jiný člověk by řekl, že se tam jedná o zrušení konstituce, "Reichzeitung" ale to řekne mnohem slušněji, že se jedná o hájení monarchie. Konstituce právě hlavně v tom záleží, aby monarcha nesměl a nemohl dělati jen co by chtěl, v Kasselu ale chce monarcha jen dle své hlavy jednat, a pomáhati mu k tomu, to jmenuje "Reichszeitung" hájením monarchické autority! -

- Náš přítel redaktor "Unie" v Praze jíž zase tedy jest u profosa na Hradčanech. Přidal totiž k ohlášení o milosti jemu udělené, že on o žádnou milost nežádal, a že považuje odpuštění části svého vězení jen za odvolání ortele. Následek toho byl, že pan Gabler tedy znova zavřen jest a vojenský soud zase ve vládních novinách obšírně tuto věc obecenstvu rozkládá. - Přiznávame se, že i my, kdyby se nám na vyvolenou dalo na Hradčanech v jedné neb druhé vlastnosti seděti, vždy bychom raději seděli u profosa, než v radě vojenského soudu. - Zajisté jest to menší útěcha býti oudem soudu, který již půl druhého leta lidi vyšetřováním mučí a sobě před celým vzdělaným světem vysvědčení soudcovské neschopnosti dává, než býti odsouzencem takového soudu! Kdyby již nic na světě nesvědčilo o pravém duchu našeho ministerstva, tento Pražský vojenský soud, toto půldruhaleté posud neukončené vyšetřování, toto neskončené týrání lidu pod firmou spravedlnosti: to všechno jest svědectví do nebe volající! Na jedné straně nařizují úředníkům choditi každou neděli do kostela, a na druhé straně - - - či jest to možná, aby ten věřil ve spravedlnost Boží, kdo maje moc v rukou půl druhého leta se lhostejně na něco podobného!! v konstituční zemi!! dívati může jako jest Pražské vyšetřování? -

- Teprva nyní čteme v novinách, že jistý strážmistr od husarů dostal stříbrnou medailii za odměnu hrdinství v Praze dne 12. června 1848 projeveného. Což přišlo teprva nyní toto hrdinství na jevo?

- Vídeňská vyšetřující komise pokračuje dále ve svém přátelském a otcovském kárání vládních a dobře smýšlejících novin. Nedávno uveřejnila ostré napomenutí "Reichszeitungu," "Österr. Correspondentu" a "Coriere italiano", že prý si dovolují o cizích panujících hlavách neslušně mluviti. "Reichszeitung" totiž o zamilovaných avanturách krále Belgického, "Correspondent" zas asi o vévodovi Hesenkasselském a "Corriere italiano" o králi Neapolitanském (nazývaje jej králem bombardujícím) neslušně prý mluvili. Kromě toho, že "Corriere italiano" v Rěce (Fiume) popuzoval proti Chorvatům, z čehož viděti, že přece ještě mají starou protekci a známost u vojenských vladařů. Vyšetřující komisse hrozi těmto časopisům, že budou, jestli se něco podobného ještě přihodí, zapovězeny. - To by bylo veliké neštěstí pro svobodný tisk! Pisatel tohoto se přiznává, že by již nyní bez "Reichszeitungu" ani živ býti nemohl, když ráno pročtu své číslo "Reichszeitungu" přijde mi vždy krev do malého, příjemného proudu, jako bych vypil sklenici starého vína. Doktoři praví, že to jest zdraví mému nesmírně prospěšné. A o toto mé jediné konstituční vyražení chtěl by mne vídeňský vojenský soud přípraviti? - V Aradě se prý civilní úředníci opět musí podrobiti nové purifikaci. Jsou při tom 4 rubriky s těmito jmény: čistý, nečistý, podezřelý, trestuhodný. Rádi bychom skutečně věděli, jakým způsobem se nečistí, podezřelí a trestuhodní od sebe rozeznávají?

zpět na obsah - Další: Nynější postavení české šlechty