Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

I.

H. B. Největší nejistota všeho a hlavně práva nemůže jinak než zhoubně působiti na veškerý život. Není toho ducha, který by nyní jen na několik dní budoucnost předvídati mohl. Že především stav náš jakožto časopisu slovanského tím trapnější jest v této nejistotě, kdežto ani na den nejsme jisti násilí vojenského, při ustavičných pověstech o prohlášení obleženosti na celé Čechy a na Moravu, toť nahlídne každý. Ale staň se cokoli, doufáme, že naše obecenstvo, majíc již po kolik let a v nejrozmanitějších osudech jistých důkazů nejen z našich slov, nýbrž i z činů, tolik důvěry k nám zachová, že v každých okolnostech zachováme se jak jen možno bude věrně svým zasadám. Co se materialní stránky týče, může býti obecenstvo ubezpečeno, že pakli by běh našeho časopisu udalostmi v naší moci nepostavenými přetržen byl, všelikých možných prostředků se uchopíme k uspokojení svých předplatitelů. Uznáváme na každý pád nevyhnutelnost, aby již co nejdříve zase vycházely nějaké větší každodenní noviny našeho směru a vynaložíme všechno, abychom jejich brzké vycházení ve spojení s přáteli svými způsobili. Slovan v tomto pádu bude vycházeti dále, avšak co populární laciný týdenník. Než člověk míní a pán Bůh mění.

- Ažio vystoupilo 26. listopadu (1850) na burse Vídeňské až přes 50 na stříbro, to jest stříbrný dvacetník platil víc než 30 kr. stř. v papírech a že pětka banknotová platila asi 3 zl. v pravém stříbře. Na to dne 27. nepodána jest nikde zpráva o stříbře, na burse byla vládní dohlídka a Ost-Deutsche-Post praví obaleně ale dosti zřejmě, že vláda dělala ohromné přípravy na snížení ažia. Když ale již před vojnou papírové peníze naše tak padají, což teprva až jestli vojna opravdu nastane, k čemu se všechno chýlí?

- V státní tiskárně bylo prý opět několik dělníků zavřeno a soudí se z toho, že vyjdou brzy proklamace nějaké. V Reichszeitungu čteme nápadným písmem vytištěnou zprávu, že p. ministr Schwarzenberg odjel dne 27. večer do Holomouce, aby se tam sjel s pruským ministiem Manteufflem. V Drážďanech ale již stěhují drahocennosti královské na pevnost Königsteinskou, nepochybně ze strachu před Prušáky. Praví se, že Rusko slíbilo pomoc naší vládě, ale zase naproti tomu anglická vláda vyslovila se zřejmě proti každému jiných mocností pomáhání jedné neb druhé straně. Chování vlády francouzské jest prý nejpodivnější, anť se všem stranám co přítel staví.

Bavorsko a Hanoversko dávají nyní ve svých vládních novinách na srozuměnou, že by při střední moci německé také sněm býti musil, který naše vláda jak známo míti nechce: my nesoudíme z toho na nějakou náchylnost těchto vlád k sněmům a ke konstitučnosti vůbec, nýbrž zdá se, že jenom národy své upokojiti chtějí těšínskými jablky v této rozhodné době, neboť vědí, že sobě všichni Němci centrální říšský sněm míti přejí.

- V ústavě říšské oktrojované dobrovolně od J. M. C. a podepsané od nynějšího ministerstva zní ů 118: "Přísaha vojska na ústavu řišskou připojí se k přísaze korouhevní." Dne 20. listopadu ale vyšlo od p. Čoriče, ministra vojenství, nařízení, že tato přísaha na ústavu vyloučena býti, a že stará přísaha korouhevní beze všeliké zmínky o ústavě zpět uvedena býti má. Jak se jmenuje v obyčejném životě takové jednání? Co pak mohou všechny vládní noviny vyříditi se vším svým roztrušováním důvěry proti takovým činům? Mohou nám ještě vyčítati, že jen ze špatných ohledů děláme opposici a že šíříme zlomyslně nedůvěru proti vládě, která upřímně smýšlí s konstitucí?

- Pan major Babarczy, známý spisovatel protikonstitučního spisku, opět již navrátil se do starého úřadu v adjutantuře císařské a bydlí zase v císařském hradu. K tomu se nemusí ani slova doložiti, aby každy rozuměl, co to znamená.

- Nový zákon divadelní již vyšel, okrášlen jménem p. Bacha! Jak se časy mění! Byl by byl mohl p. Bach jméno své r. 1848 neb 1849 podepsati na něco podobného té instrukci k divadelnímu řádu? V budoucím čísle podáme úplný překlad tohoto také pro venkovská divadla důležitého zákonu; nyní jen dodáme tolik, že Mettrnich nemohl jiný vydati.

- Ost-Deutsche Post praví za příčinou tohoto nového zákonu: "Německé divadlo jest důležitý propagandista v Rakousích, když se seslabí a k dlouhochvílnosti odsoudí, hřeší se tím nejen proti duchu nýbrž i proti politice!" Ost-Deutsche Post jest přece upřímná, že nám aspoň tak zřetelně poví své a vládní plány strany germanisace.

- Ve Vídni se nyní zřizuje v místnostech říšského sněmu adjutantura maršála Radeckého, jenž prý bude jmenován generalissimusem. Mezi rozličnými odděleními této adjutantury jest i jedno bureau: pro vojenský tisk. Tomu arci jest těžko rozuměti, neboť jak známo, vojsko není veliký pěstovatel literatury. Zdá se tedy, že snad slovo vojenský zbytečné jest a jenom pro tisk vůbec to jest tisk od zákonu "osvobozený" a pod vojenskou vládu postavený, se tu rozuměti musí. Ti tedy, kteří si myslí, že vojenské přípravy po usrozumění s Pruskem zase přestanou, zdají se býti ve velikém omylu. Ze všeho se zdá, že všeobecná evropejská vojna dá se sice na čas odložiti, ale nikoli zcela zameziti a kdo ví, jak velikých věcí se ještě my žitelé této doby dočkáme. Rok 1852, kdežto volba nového presidenta republiky francouzské nastati má, považuje se ne bez příčiny za nejbližší příležitost k rozhodnému boji mezi svobodou a despotií v Evropě.

zpět na obsah - Další: Kuranda a český stavovský výbor