Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

H. B. Dobrovolné vystoupení pana Schmerlinga z ministerstva považujeme my za dobré potvrzení našeho soudu o tomto panu ministrovi. Obecenstvo naše bude se pamatovati, že my, kterým se obyčejně vytýkává národní fanatismus, na vzdor tomu jsme s činností p. ministra Schmerlinga spokojeni byli, ačkoli byl velmi horlivý Němec. Pro jeho čistě konstituční smýšlení vážili jsme si vždy pana ministra právních záležitostí při všech jeho germanistických směrech. Zkušenost ukazala nyní, že naše vážnost měla dobrý základ, neboť p. Schmerling - vystoupil z ministerstva. Co znamená vystoupení p. Schmerlinga, toť vidí jistě každý na první pohled, třeba by si vládní noviny ujišťovaly, že mezi ním a ostatními pány ministry nebylo žádného nedorozumění v základních věcech! Pan Schmerling zůstal v ministerstvě tak dlouho, pokud se to jen poněkud srovnávati mohlo s přesvědčením konstitučního muže a vystoupil - když zašla hvězda konstitučnosti. - Ale zašla jen na několik let, ne na vždy, musíme doložiti, neboť nynější ministerstvo má sice moc a bohužel i vůli uvrhnouti Rakousko do neštěstí, ale nemá moci zrušiti u nás na vždy neb na dlouho rozumnou konstituční vládu. Časy jsou již nyní takové, že lidé nikomu neuvěří, kdo je vydávati chce za stádo. - S velikou jistotou se nyní již mysliti může, že nový tiskový zákon, jenž vyjíti má, tak spořádán bude, že nebude porota souditi tiskové přestupky, nýbrž vládní úředníci. Že to vlastně jest zrušení svobody tisku, jest lehce pochopitelno. Neboť nejvážnější a nejdůležitější stránka svobody tisku jest ta, že veřejné mínění vysloviti se může proti vládě. Dobrá a rozumná vláda jest nejpřednější potřeba lidu na tomto světě, aby se ale docíliti mohla, zapotřebí jest o všech veřejných, vlády se týkajících věcech, veřejně pronášeti svobodný soud, poukazovati na vady, navrhovati zlepšení. Proto právě, aby se vládě bez ohledu o jejích krocích pravda říci mohla veřejně, zřízen jest ve svobodných zemích porotní soud nad tiskem, spoluobčané jen mají rozhodovati, dopustil-li se kdo tiskem přestupku zákona. Jakmile vládní úředníci souditi budou nad tiskem, bude vláda hned soudcem ve sve vlastní věci a následek toho nevyhnutelný, že brzy všeliké upřímné posuzování vlády buď umlkne, neb že se octnou svobodomyslnější mužové v krátkém čase v žalářích. Avšak ani to nemůže utlačiti pravdu a svobodu: poctivý člověk neutrpí již nyní ve veřejném mínění ani tenkrát, kdyby v žaláři seděl a po dobrém rozvážení se musí říci, že žádnému spisovateli ani to neškodí tak mnoho, když nějaký čas v žaláři posedí. V samotě má alespoň čas přijíti na nové myšlénky. - Ostatně by se z takového vyloučení poroty ze soudů tiskových opět ukazovalo, kterak si nynější vláda musí představovati národy ještě krátkozraké. Nač jest porota, neužívá-li se jí ve věcech tiskových a politických? Snad jest porota pro zloděje? Tuť jistě by každý jiný veřejný soud skoro stejně postačil: chcete-li ale politické přestupky vyjednávati před vojenskými soudy a tiskové před úředníky od vás ustanovenými a od vás odvislými, nač nás šáliti bezezvučným jménem poroty? To jest asi tak jako zapřáhnout koně a přeřezat prostraňky!

zpět na obsah - Další: Revoluce