Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

K našemu čtenářstvu

Divno bylo zajisté, že po celý týden Slovan se nikde neukazuje a zavdalo příčinu k všelikým pověstem, jmenovitě i k nadhrobnímu nápisu Slovana. Zatím ale předce žije a bude žíti tuším ještě déle.

V Kutné Hoře vycházel ovšem zcela pravidelně, jak číslo 15. ve středu dne 12. března tak číslo 16. v sobotu dne 15. března, na venek ale až posud žádné z těchto čísel nepřišlo, neboť obě konfiskována jsou od zdejšího c. k. politického úřadu. Nyní sic kdežto toto píšeme, jest již zabavení čísla 15. od soudu zrušeno a bude nám vydáno a snad již dnes neb zítra rozesláno. Vůbec měla redakce Slovana tyto dni velmi mnoho co činit s úřady a soudy a v budoucím čísle najdou P. T. pani čtenářové celou malou registraturu výroků soudních na redakci Slovana. S dosti zdravými údy vyjde sice tentokráte opět redaktor z těchto obžalob a vyšetřovaní a jedině litovati musí, že zase zrovna před novým předplacením tuto ruskou lázeň přestáti musel; zdá se být vůbec obyčej zrovna v takovou dobu vystupovati s konfiskacemi atd. proč? kdo by to neuhodl. Oznámení předplacení na budoucí čtvrtletí nachází se právě ve svazku toho času ještě zabaveném, pročež je tuto na poslední straně opakujem a dali jsme si všemožnou práci, aby pan c. k. státní zástupce v tomto dnešním čísle žádnou záminku k opětné konfiskaci najíti nemohl a aby se přece konečně naše čtenařstvo na venkově dovědělo, že žijeme.

zpět na obsah - Další: Pozorovatel politický