Česká čítanka - Komenský- Haggaeus red. -

Kapitola pátá

O příčinách nesvornosti v církvi

Všecka takměř vždycky nesvornost v církvi od duchovních pocházela a pochází, a to na větším díle bez potřeby a důležitých příčin, toliko:

  1. Z bujnosti pro rozdílnost smyslu při otázkách, kteréž sobě pro ukazování a provívání vtipu nad to, než jich Písmo naskýtá, strojíce místo pasti jedni na druhé trhají, a každý k svému zákonu, jak umí, natahuje, odkudž hádky bez konce přicházejí, z hádek pak závisti, svárové, rouhání, porušení mysli a zbavení pravdy, jakž svědčí apoštol.
  2. Z pověry pro rozdílnost ceremonií; tu se židé s učedlníky Janovými o očišťování, tu Samaritáni s židy o místo k modlibám nejpříhodnější, tu učedlníci Janovi s Kristem o posty, tu Korintští vespolek o obětováni modlám, tu Kolossenští o rozdíly pokrmů a dnů hádají, an všecky ty a těm podobné věci jen (adiaphora) běžné a svobodné jsou, na nichž podstata ani služby Boží ani lidského spasení nezáleží.
  3. Z pejchy o přednost míst. Tak se s Mojžíšem o přednost nesnadnili Aron a Maria a potom Datan, Abiron a Chore; tak se svářili apoštolé, kdo by z nich větší byl; tak Diotrefes o prvotnost stoje proti svatému Janovi, mluvil zlé řeči a z církve pyšně vylučoval, koho chtěl. Ach, což často farizejský duch při duchovních se ozejvá, že přední místa na večeřích milují a přední stolice v školách a pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni mistři, tak že, než by jeden druhému ustoupil a neb jemu, že lépe nětčemu rozumí, čest dal, raději proti němu boj začne a svého (očkoli činiti jest, by o to sedění bylo) krvavě hájí. Za mnoho set let žádného duchovního sněmu nebylo, aby o sedění mezi biskupy tahanic nebylo, tak snadně, všickni na Kristovu zápověď (Vos non sic!) zapomínají.
  4. Z lakomství, příčinou hojnějšího opatření. Příklad na synech Elí, kteříž se často o své kněžské důchody s lidmi nesnadnili i mocí brali. Tak se v církvi apoštolské reptání stalo proti Židům Řeků, že zanedbávány bývaly vdovy jich; tak v Korintu falešní apoštolé, velikého vyhledávajíce opatření, Pavla svatého pomlouvali, že práva kněžského neužívá, proto že pravý apoštol není, čímž k nemalým podezřením, záštím, rozepřem příčina dána byla, nebo svatý Pavel tuze se s nimi i Korintskými nesnadniti, a jak svého učení a neb úřadu, tak i svého práva zastávati, oněch pak z pýchy a lakomství jdoucí lest a zlost vyjevovati musel. A Pán Bůh o lakomství falešných proroků mluvě praví, že kdo jim nic do úst nedává, proti tomu vyzdvihují válku.

zpět na obsah - Další: Co Bůh k neřádům církve své říká