Česká čítanka - Mácha - Písně - Copyright-

Poznámky

1 V Květech byl jen název Písně, podle něhož opravil Sabina záhlaví na Ohlas písní národních. V starší nezvěstné rukopisné sbírce byl patrně název Ohlas národních písní slovanských, a známý je též název Ohlas českých písní. Mácha tedy názvy cyklů několikrát měnil.
Zajímavé je, že v Květech byly uveřejněny jen písně milostné, nikoli však básně politického obsahu (1,3,5,7,15).
Ohlasy mají látkově málo paralel v lidové poezii, ale pokud tu paralely jsou, ukazují jasně, že Mácha zpracovával své písně samostatně.

2 Začátek srv. se 8. písní dílu I., knihy I., kap. III. Slovanských nár. písních F. L. Čelakovského

3 Verš "milenku jsem neměl žádnou" odpovídá Máchovu rozpoložení roku 1833 po rozchodu s Marinkou Stichovou a po dalším neúspěchu u neznámé adresátky dvou milostných dopisů.
Pro motiv a závěr srov. 17. píseň d. I. k. II. kap. I. Slov. nár. písní (Píseň vězně) a 2. píseň d. II. k. II. kap. V. (Asan-Aginice)

4 Nápadná je shoda s motivy litevských písní, přeložených Čelakovským roku 1827.

5 Pro počátek srv. začátek 2. písně d. II. k. II. kap. V. (Asan-Aginice)

6 Ve všech verzích i v rukopise určeném pro Květy bylo "zoře" (v.3) jako neutrum, správné je však feminimum. Tyl při úpravě textu toto nedopatření přehlédl a teprve za dva měsíce uveřejnil sám opravu, aby se vyhnul dalším event. potyčkám s Čelakovským (viz roztru - rozstru v Marince).

7 Souček spatřuje v starším, vzdychajícím bratru polské vystěhovalectvo a v mladším, dřímajícím staršímu v klíně, český národ.
Motivicky srov. 2. píseň d. II. k. II. kap. II. (Vzpomenutí na domov).

8 Mácha báseň přepracoval, zrušil název (původně bylo spolu s následující básní (č.17) v Pomněnkách zasázavských I, tato I.Pomněnka; báseň 17 - II.Pomněnka), zařadil obě písně bez označení jejich souvislosti do cyklu Ohlasu písní národních a tím po časovém odstupu zahladil subjektivní ráz básně.
Pomněnky zasázavské se vztahují na milostnou epizodu z druhé poloviny roku 1832. Básník se seznámil v srpnu toho roku o posvícení s Marinkou Stichovou, dcerou lesníka Jana Sticha z myslivny v Želetínce u Benešova, o necelý měsíc mladší (1810-1853). Báseň byla napsána v době, kdy byl Mácha přesvědčen o marnosti svého usilování.

9 Pomněnka II. z Pomněnek zasázavských (viz. předchozí poznámka).

10 Báseň kolovala mezi Máchovými známými v jeho vlastnoručních opisech s různými názvy. "Zastaveníčko" je název připsaný Sabinou.

11 Vydavatel Kobr (jím vydané Máchovy spisy vyšly v roce 1861) považoval srovnání milenka=smrt za příliš odvážný obraz.

12 Srov. se svou dobou populárním ohlasem Jablíčka). V Čelakovského sbírce je báseň otištěna pod jménem M.D.Rettigové, skutečným autorem je však J.S.Rettig.

13 Viz jinou verzi písně - v Marince (Dějství 2.)

14 srv.s básní 1 Ohlasu písní národních

15 srv.s básní 4 Ohlasu písní národních

zpět na obsah