esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

209.

Serbja, twae sej swj dom!

Hleje, sta lt doho su nas cuzy zacpwali, potceli. Sui jim a dawa smdachmy, prawa, mjenujcy narodneho, pak adneho njemjachmy. Ani w uli njesmdachu nae di so serbski nawui. Haj, myta so paachu samo tajkim wuerjam, koti serbske di prawje ponmowachu!

Sknnje ma by ntk dos toho suroweho tyranstwa. Dos sy krawi a epje, ludo serbski w kwakli kulturneho njewlnistwa. Swoboda i kiwa po dohim, dohim asu. Raduj so a sta. Nmska je Wilsonowe wumnjenja swjatonje pijaa. W tutych wumnjenjach pak je prajene, zo maju witke narody, te te najmjee, swobodne by, zo ma so kdy lud sam wobknjee, ka so jemu spodoba, sam sebi swj dom twari a zarjadowa k swojemu wjeselu a wuitku. Te na uby serbski lud chce by swobodny, a nicht druhi wo jeho pichode rozsudee nima ha wn sam, te adyn drjedanski ministr nic. i hie enje Serbow lpe spchowali njejsu. Ntko, hdy je pozde, hdy wida, zo rzada, z kotrymi "hupych" Serbow enje krue dos z wupima njemachu, jim z ruki padaju, poinaju lubje z wkom mika a ptaki na lp ja. Ale tak hupy adyn Serb njeje, zo by tajkim huchim a nio paacym lubjenjam wri.

Wu es naim' wuerjam. Ale zastupjerjo serbskeho naroda woni njejsu. Narod ani k mnohim z nich adneje dowry nima, dokel widi, zo z nim njeuja a serbske di ani serbski ita njenawua. Su wot serbskeho luda iwi, ale husto dos, wosebje to pruskich wucerjow nastupa, nic za serbski lud. To su zjawnje pokazali na spodiwnym wuradowanju w Budyinje. Njesm wak so zaby, zo mjachu tam swojich pedstajenych ped sobu, a to so derje njewuraduje. im wjete pipznao sua tomu jenomu, ki njediwajo na to swoje serbske stojnio a peswdenjo njezapr. Wn w a widi, zo cyle nowy swtowy porjad nastava, zo te za serbski lud nowy as skhada, swoboda a samoknjestwo. A to dyrbja tola skoro kdy, t ma woi, densa wide. A te i najzasaklii njepeeljo Serbow njema tomu wjacy zadwa.

Serbski lud chce by swobodny a njecha wjacy wotrokowa.

Hio je ski minister dr. Bene w njenje Serbow a skeje 9. febr. konferency pednjes, zo maju so adanja uiskich Serbow konferency pedpooi. Wubjerk prepoda wc komisiji k wuradenju a zarjadowanju. Dr. Bene wupraji te zjawnje ped konferencynym wubjerkom, zo ea uiskich Serbow za ebje njeadaju: Haj, na konferencu do Pariza, hde ludy ze woho swta mjez sobu wuraduja a nowy rjad postajeja, je serbski lud swojeju zastupjerjow psla, nic na budyski hrd. Wot drjedanskich ministrow wn nio dobreho woakowa njeme.

to pak jemu na budyskim hrode poskiuja? Po uli mo, praja, serbske do sede, chcetaj-li starej, zo maenu r ita a pisa so nawui! A nic na tym dos. We Nmskej ntkole njewra na trnje sedi. W wynose po cyych Nmcach, pedewim pak Sakska, raznje peiwo cyrkwi a wrje wustupuje. Cyrkew ma so wot stata a ule dli; haj w uli njesm so wjacy katechismus a kesanska wuba, wuci adna boa martra tam wjacy njesm wisa.

Serbja, chcee wy to? Chcee wy, zo so cyrkej wupua a ze zjawnoho iwjenja wustorka, chcee wy, zo nae di ka pohanjo wotrostu? - A chcee wy nmski bankerot - ki, ka me z nmskich nowinow dopzna, brzy pide - sobunjes a swoje z prcu a w poe nahromadene zamoenjo ha na posldni gr pisadic? - Chcee wjnske dawki pai ta doho, kajke swt hie pai njeje? Chcee wae rjane kuba a iwnose skncowa da wot ratastwo niacych zakonjow noweje nmskeje wynose chcee dale hanibnu kwaklu zacpteho luda njes, za cuzych so dr a krew peliwa a swoje di ponmcowa da a kazy -?

N, nihdy nic. Serbski lud je kesanski a ataski lud. Njekhmanym zakonjam peiwo cyrkwi a cyrkwinej wubje w uli a peiwo ratastwu so wn nihdy njepodisnje. Wn je sam swj knjez a bude sam sebi swoje zakonje dawa po Boej woli, njewotwisny wot ewjenych ministrow w Drjedanach abo Barlinje abo Weimarje. Zepjerajo so na swjate bske prawo a na swjatocnje pipznate Wilsonowe wumnjenja ada serbski lud:

Zjednoenjo wch hornjo- a delnjouiskich Serbow do jednoho samostatnoho kraja.

W tymle kraju dyrbja witcy zastojnicy serbscy re.

Serbske ludowe ule, na zaoku katolskeho a luterskeho wrywuznaa, ze serbskimi knihami. Nmina ma so wot wsteho ulskeho lta we wosebitych hodinach wui; peto te nmscy dyrbja di nawukny.

Serbski wueski seminar, gymnasij, realku a ratasku ulu.

Serbsku hospodasku abo srdnu ulu za hocy.

Serbsku r na pse, eleznicy, sudnistwje, z cya pola witkich wynosow.

Serbski sejm, bjez kotreho pizwolenja adne zakonje we Serbach nio njepaa.

Serbsku ludowu woboru, trbnu k zakhowanju znutkowneho porjada a k wukubanju trbnych niich zastojnikow.

Hospodasku a wikowasku samostatnos.

Swobodu a wu podpjeru za wobej kesanskej wrywuznai.

To su nae sprawne adanja. Na jich podoku natwarimy sebi krasny serbski dom, dom serbskeje swobody a kultury. Zboowni budemy a w ichim mrje iwi w nowym serbskim stae. Ale hiba so dyrbimy a as wuiwa. Kdy a kda dyrbi sobu twaric na naim pichode. Swrnje a krue stojmy k naim wjednikam, wosebje te k naim asopisam. Wotrodencam a falnym ludakam pokamy durje! Liwkich budmy ze spara. Budmy pezjedni! A i, koti wot Serbow potu so iwja, njech njezapomnja, zo so hodina khwatajcy blii, hdy bude serbski lud wot nich zamowjenjo ada. Te tu pai sowo-: t njeje z nami, je peiwo nam! A njepeeow, Judaow, njebudemy mjez nami erpje!

Tu sta, luby ludo serbski, a twa sej swj dom, zo e hroaca zahuba njepor.

Bh je z nami, wjede nas!

Serbski ltak o 15. 1919.

zpt na obsah - Dal: Peiwo Wonmcam