esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

27.

Narodne psniki

I. Pada je Marja kudeku

Pada je Marja kudeku,
kudeku idanu;
prnju je nitku napada,
kudeku dopada.
ia je Marja koulku,
koulku idanu;
prni je owik zeia,
koulku doia.
Marja te reje wjedee,
ze swojim datkom.
Tak wona so Bohu lubjee;
jandelki sh'wachu.

t tu khodi po mojim rowje

"t tu khodi po mojim rowje,
zhibuje trawku zelenu?"
Khodi tu z hroda mody pan,
zhibuje trawku zelenu.
"Rjek ty swojej modej pani,
zo dri mi druhi kitel i!
W tym ja lee njemu,
w tym ja enje njezhniju!
twrtk je wjeor zaiwany,
sobotu wjeor doity!"
o je pan do dwora domoj,
aostnje jara pakae.
Pani z woknom dele hlada,
swojeho pana wuhlada.
"Pe o pae, mody pano,
boli e twoja howika?"
"Mje njeboli nic howka moja
a te mi hewak nio njej';
ty dri swojom' njeboh panej
jedyn druhi kitel da.
W tym wn lee njeme,
w tym wn enje njezhnije!"
"t tu khodi po mojim rowje,
zhibuje trawku zelenu?"
Khodi tu z hrodu moda pani,
zhibuje trawku zelenu.
"Ja i druhi kitel njesu!"
Row so rjenje wotewri.
"Stup ty ke mni do mojoh' rowa,
wostaj sej klue ped rowom!"
Moda pani do rowa stupa,
aostnje jara pakae.
"Pe o pae, moda pani?
Je tebi el twojoh' nowoh' hrodu,
je tebi el twojoh' modoh' pana,
je tebi el drobnych datkow?"
"Mi nic njej' el nowoh' hrodu,
mi nic njej' el modoh' pana,
mi nic njej' el drobnych deatkow,
to jeno maoh' Micholatka.
Micholatko, njeboatko,
we tujawcy ie spae,
Katrinka mlika,
ta jeho rjenje kolebae.
Tej stej dw modej syrotcy,
tymaj wy kiwdy njeie.
t b'de jimaj kiwdu ini,
temu so derje njepde!"

J. E. Smole: Psniki Hornich a Delnich Serbow.

Serbske dobye

Serbja so do Nmcow hotowachu,
Sowka pak nmscy 'e njemachu.
Swoje sej koniki sedowachu,'
Swoje sej wotrohi pipinachu.
Swoje sej mieiki pipasachu,
Do pola runeho zjzdowachu.
Prni kr na wjnu wuahnychu,
Wulke tam dobye wudobychu.
Hdy b to zhoni tam kral tn jich wjech,
Da je jich witkich wn ped sebje pi.
Witkich wn jara je wukhwalowa,
Do swojich wojakow witkich je wza.
Druhi kr na wjnu wuahnychu,
Wulke tam dobye wudobychu.
Hdy b to zhoni tam kral tn jich wjech,
Da je, jich witkich wn ped sebje pi.
Da je jich witkich wn zwobleka
Do samoh' oracha ewjeneho.
Tei kr na wjnu wuahnychu,
Wulke tam dobye wudobychu.
Hdy b to zhoni tam kral tn jich wjech,
Da je jich witkich wn ped sebje pi.
Da je wn kdemu ryzy konja,
Hie tn swety mje k zejhrawanju.

Narodny spw. M. Hrnik, Historija serb. naroda.

zpt na obsah - Dal: Ryeski krlu