esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

60.

Rowa

Z rukomaj po durjach masajo
Rowa Bosij stupi do jstwy hoej,
K blidu mjata pjana howa so,
Jako blda smjer we drase nowej.
"ert e kiuj, Khata babica,
Z oa sta mi, lni pjeko zhniy!
Palenc z karana so smwkota;
Swku zasw, zo sej kewju iy!"
"Njew, zo nam wolij wuo je.
Swka wera te so dopalia?
Leh so, ponoc ju so bliuje,
Jdnata je hiom hodin bia!
So za duu khudu pomodli,
Zo by o pokoj w rowje mo;
Wopistwa so wostaj, do so di!
Palenc kazy duu, kazy o!" -
"Zmrom, stara waka w borle tam,
Blady skhowaj sej a prdowanje!
Nochce-li, dha zaswu sej sam,
Na ibjecu sua korkotanje -
Saprlika Khata, dens chcu pi,
Zo i kechow mowy rados zmje;
Rowa sym a smjer chcu poswjei,
Pi tajkim so piu smjer d smje."
A tu rowa Bosij postanje,
Ze jstwy z karanom so mjata pjany,
Z durjemi pak stranje zaprasnje,
Na kechow wn kroi rozhnwany.
Na kechow so rowa dokraba,
Pez rowy so wjero postupuje;
Kie po boku - tu kstnica -
We njej wtr w srujertnych zynkach duje.
Bosij ti kr z pjasu bije
Ped kstnicu na durje;
palenc rue do so lije,
"Dobry wjeor!" zarjechtuje.
"Rjechtaj, rjechtaj, aba budnica,
Karan wuprzdnju pi swtle jasnym;
Swkow dos ma moja kstnica;"
Zabrbata Bosij z hosom djasnym.
Tak ka ertow wjsko howrjace,
Za nim duchow mowy rj so ri;
Mcny wichor ruje zatranje,
Pez rowy a kie pue mri.
"K tajkim hosom njesm ttka
Ka do kormy zastupi; -
to? - Ty mjeli, stara rjdka?
Njeda prh swj pekroi?
Wrno, njecha so wam stawa,
Lnje stawy dudawe!
akaje, chcu do was kaa,
Zo wam nop wa roztaje!"
W zerzawym so zamku wjeri
Klu we durjach pomaku;
Z khki hudba smjeri eri -
- Tu so durje wotamknu.
Rowa swku zapaluje,
Karan staji na awku;
Wtr umi, wtr duje,
Zatasuje kstnicu.
"Aj, snad chcee peproenje
K ncnej mojej hosinje?
Kstliwcy, du prou rjenje,
Ke mni so jow posade!"
Kulody walody kose so rja,
Nopy za nopami rjepotaja;
Nohi a ruki so k sebi zas mrja:
Prnjeho widi, ju kstliwca.
"Hojda, wy rjepuchi, ertowe pjeki,
Pje wak blie a njeboje so!
Karan was napoji, plchate eki!"
- Pije, so posadi brbotajo.
Druhi so sydaju wokoo ttka,
Kosowy rjeaz joh' wobede;
Pjana so wjeri ka wrtna jom' howa,
Huba so karana njedtknje.
By tu stoji, tam orny so stupi,
oty a mowy, eeraty;
Zuby tn wti a tamny je tupi,
Wudera woi nopachaty.
"Hopsa ntk, hajsa, wy susodi moji,
Knjeza dens naeho poesmy!
Zbhajmy rucy a stajejmy nohi;
Z karana bi duch swjatony!"
Khort zo by do was! wy praiwe woi,
Do kutow z wami a do zemje!"
Napina iy a na nje wn skoi -
Cya wak rjda joh' wobzamknje.
"Pij jeno, kmtiko, pij jeno z nami,
Hoso smy twoji dens nadobni;
Knjee na, densa so suowni z wami,
Zwjesela po jeno hodinki!"
Z karana palenc wn do krka lije,
Ka by so pali, wn poi so;
Ble so kstliwcow rj na njoh' wije:
"Pij jeno z nami, na Bosijo!"
Na zem wn padny so pod awu wala
Dwanae prasny - tu hoso so
Zhubja - so swcy we kstnicy pala;
Hasnu - - w kstnicy icho bu wo -
Rano Khata stawa. "Zbniko!
Knjee Boo! hde zas' Bosij bude?
Jeho duu zwarnuj. Jzusko!"
Pyta jeho, pyta jeho wude.
W kstnicy joh' nam'ka na kosach.
Karan przdny - woko be nopy -
Rowa lei morwy na marach.
Zae, zae witke jeho khopy,
Kotre z opatu wn ryjee.
Po smjeri snad hosow witae.
Jan sla, uian 1866.

zpt na obsah - Dal: Kukow