esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

80.

Ptai kwas

Hleje, nowa wc so staa; sye, chcee zrozumi:
Sroka je sej mua wzaa, edia so woeni.
Hawron je ji nawoenja, toho je sej zhladaa;
tn ma wjele zamoenja, za kotrym je adaa.
Na slubje je rapak poby, kwas joh' chcychu wotie:
wn je na wch druhich doby, njeje da so poie.
Kraholc be rznik kwasny, wn sej wjele na to w;
to wak je wam pacho krasny: sam w kobasy jim zj.
Braka by na tymle kwasu stary baon dyrbjee:
tn njej' khromy na tu hubu, nad sto mynow klepoce.
Kuchi je m wrobel twari, krkawa b myjeka,
kurotwa jim pide wari, kuchaka ka wojeka.
Sowa, hlej, ta lesna ona, ta b snka njewjese;
z nawoenju de wrna, kmtra rjana zawse.
Z Wrnic dwku me drui oma, kawka, kabija,
ihlica kwas dyrbi spui, wo nju so tam zabija.
ar a krc tam swataj btaj, taj najreej pachoaj,
z howu wijo pynaj dtaj pede wmi w frakomaj.
Hupak wjele do so deri, pinjese tym drukam pi,
woko' njeho stajnje smjerdi: nchcychu z nim rej'wa hi.
tyrjo hercy te tam bchu. astojka b na husle;
hdy pak woni piska chcychu, njemjachu piele.
Konopak dn b na dudki, kowronk pide z pielu,
may kralik b samlutki z kzom pi tym wjeselu.
orny ks pak b so wopi a z nim moda pocpula,
be witkn palenc dopi, tu joh' swari apula.
Kanja poa k dobrom' radi, dokel be syaa,
cyika zo chceda sadi: na smjer b so spaa.
Pi tym sta so wulka zwada: sknadik klesny sykorku;
tu b trjeba dobrej' rady; rok zas' hrabny za zybu.
rak poa witkich wabi, to je wulcy sylny mu,
chcye ru pliku zabi, wuee sej na nju n.
Nicht njeb ble hnwny dyli mody srokopjel;
ichi Micha sedo zdrmny: dosta hio b swj dl.
Srokopjelej tesak wzachu, nikoho zo njezruba;
a so witcy strachowachu, adyn blizko njestupa.
ysak pak so poca hri, to je drzna raa;
na sudnistwo bi skori, zo je na njoh' kraa.
Kokula tam sudnik be, ka je kdom' wdome:
winowatom' pomha chcye: elma, hde ma swdomje?
Hercy hie wye bchu a nazdala stojachu.
i so sobu njeepichu, dokeli so bojachu:
Zo b'da dyrbje sami rej'wa, hdy tam witko rujee;
syobik sam dyrbi spewa, w kholowach zo ujee.
Ja pak mam ntk cyle za to: zo tych lpich hosi bych,
odk hdy zmje ados na to, we kli m wch pjeenych.

Narodny spw.

zpt na obsah - Dal: Wdny mu