Česká čítanka - Adámek - Salomena - Copyright-

Dějství páté.

Předsíň v letohrádku Zoana da Ponte. Povšechná úprava působí ladnou jednoduchostí. Podélné obrazy nástěnné tvoří jednotný vlys. Vavříny, citronníky, limonie, myrty, tulipány a j. keře i květiny malebně rozestavěny. Mezi nimi porůzna sošky. Sedadla upravena při stěnách i mimo ně. V levo a v pozadí dvéře ku komnatám vnitřním. V pravo vstup ze schodiště. Koberce.

Výjev 1.

Z pola otevřenými dveřmi schodiště vstoupí Lobkovic. Brzy za ním Ledron, Collinus, Ferrabosco, Stella, Spatio, Křička, Peisser, Trost a Tertius. Lobkovic a Ferrabosco v různobarevných reverendách, Křička jako herolt, Peisser v masce žida, Spatio s loutnou, ostatní v pestrých krojích šašků i v jiných maškarách, vesměs se závitky úloh v rukou.

Lobkovic:


Zde také nikdo, dům jak po vymření
neb v pohádce. Zpět nepůjdem´, jen dál.
My rozešli se v posled rozjitřeni;
vše vysvětlit a vyrovnat zde dnes,
co zmatků mezi nás můj večer vnes´,
neb naší hrou v žert zvrátit jsem si přál.

Ledron (stranou):


A opět spatřit ji - to nedodal.

Ferrabosco:


Tím jen mě vížete k své šlépěji.
Má účasť v hře mne spoluvinným činí,
i chtěl bych svědkem být již raději,
jak dílo smíru se vám zdaří nyní.

Collinus:


Dnes není mi tu volno při zábavě,
k níž opět zval jste nás tak naléhavě.

Trost:


My měli zůstat raděj´ v sadě dole.

Stella:


Jsme zde již, dobrá; dál však ani krokem.

Lobkovic:


To strach snad při vás mým se stává sokem?
Již vidím, octli jsme se s nudou v kole,
ji zahnat - auktoru snad bude vhod,
by každý úlohy své zvláštní chod
s ním prošel zatím, než se dostaví
náš spoluherec dnes tak liknavý.

Křička:


Já čet´ již úlohu, však počátek
hned připomíná mi hru zvířátek.

(Deklamuje z úlohy):


"Ať rohy zazvučí! Jsem pýcha!
Chlad vějíř z pávích ok v líc dmýchá!
Ta zásluha je plitka, licha,
jež chodí ulicemi zticha!"
Toť zní jak starou notou: "krá-krá-krá,
tak vrána krákorá!"

Collinus (vždy více podrážděn):


Vám lhostejno, že v slova chlubivá
se právě pýcha nejradš odívá.

Tertius:


Má úloha je skrovna, pravá nuda
co do myšlének i co do déli.

Collinus:


Vy myslíte, že skrovnosť její chudá
se přičte také představiteli.

Peisser:


Já s harfou sňatou s babylonských vrb
mám zaměnit svůj dromedáří hrb,
a místo vážkou zvonit podvodu
teď v strunách drnkat k žalmů průvodu.
To, mistře, bude třeba překovat.

Collinus:


Vám krátce víc než obsah platí šat´;
v tom nejlíp vyhověl by kytléř Plíhal,
by na úlohy podle herců stříhal.

Stella (probíraje se úlohou):


Hm, pravé patientiae examen.
Kde rozum v tom? Ne, to se nenaučím;
a páté přes deváté, spíš se zmučím.
S mých beder sejmout musíte ten kámen.

Trost (dorážeje z druhé strany na Collina):


Mne obavou jen jedno místo plní,
v němž mluviti mám proti vrchnostem;
to slyšet budou páni nesčíslní,
já uváznu v jich hněvu naprostém.

Collinus (velmi rozhorleně):


Vám ješitnosť všem hlavy v různo točí,
však účel celku ztrácí se vám s očí.
Z vás každý chce-li být zde kritikus,
již zastavit těch výtek další val -
as nejlíp, abych úlohy zpět vzal,
a někdo z panstva napsal lepší kus.

Lobkovic:


Jen ne tak zhurta, mistře pohněvaný;
zda pro hru celou získal jste již pány?

Collinus:


Jen zbývá povinnosti advokát.

Lobkovic:


Zoan!

Ledron:


Jsem zvědav, jakou zvolil masku?

Stella:


Že originelní, dám hlavu v sázku.

Ledron:


Kde vězí však?

Trost:


Já myslím, že šel spat.

Tertius:


To věru musí býti blahé sny,
že zaspat může den tak rozkošný.

Lobkovic:


Snů pásmo přervat měl bych na sto chutí.

Ledron:


Jak jen ho zbudit?

Peisser:


Zpěvu na peruti
ať příchod náš se duchu jeho zjeví.

Spatio:


Co zpívat rychle jen?

Lobkovic:


Ah, romanci,
jak rozmarný signor spal při tanci.

Spatio:


Jen v pravou chvíli vpadněte v mé zpěvy.

(Počne zpívat nejprve polohlasem, znenáhla silněji provázeje zpěv svůj na loutně. Všichni se kol něho seřaďují v půlkruh proti dveřím v levo.)

Signore, kam jste rozum dal,
že hovíte si teď tak líně?
Váš děd se koupal v rudém víně,
pan otec her všech býval král,
a paní matka zpěvů tchyně;
    však vás ni hra, ni zpěv,
    ni mok nezvábí rév,
jen hovíte si v spánku klíně.
    Signore, kam jste rozum dal?

(Všichni plným hlasem vpadnou postupujíce ke dveřím v levo.)


Signore, kam jste rozum -

Výjev 2.

Prostřed refrainu rozevrou se dvéře v levo a vystoupí z nich Salomena v šatech smutečních. Zpěv zjevením jejím přerván. Všichni zaraženi ustupují. Předešlí.

Salomena:


Co žádají si páni -

(Vzhlédnuvši - s úžasem):


V maškaře?

Lobkovic:


Signoro, promiňte; my přišli k hře,
jež se Zoanem dřív již umluvena
dnes v maskách poprvé zde být má čtena.

Salomena:


Zoan - je mrtev.

(Všeobecné uděšení. Výkřiky rychle za sebou.)

Lobkovic:


Co jste pravila?

Ferrabosco:


Toť nemožno!

Spatio:


Kdy zemřel?

Stella:


Kde že je?

Salomena:


Vás od něho jen dělí veřeje.

(Pokynuvši v levo klesá do křesla, v něž zakrývá svou tvář. Všichni odcházejí v naznačenou komnatu vyjímaje Collina.)

Výjev 3.

Salomena, Collinus.

Collinus (učiniv několik kroků také ke dveřím v levo - stane před nimi; téměř polodechem - před sebe):


Chtěl triumf krásy slavit hry mé črt,
v jíž vůz též vpřažen povinnosti bohatýr.
On mrtev! - Skutečnosť hru rozdouvá nám
v chmýr,
a kořisť odnáší všech vítěz - smrt!
Pah! - v sinou líci zřít mým není zvykem,
tím fantasie jen se zakalí;
smrť druha sic mé hrdlo zouží vzlykem,
však nejradš oželím jej - z podálí.

(Ustoupí stranou).

Výjev 4.

Lobkovic, Ledron, Stella, Spatio, Křička, Peisser, Trost a Tertius v patrném pohnutí se vracejí. Předešlí.

Lobkovic:


Signoro, smrti v tvář já mnohokrát
zřel sám; však dnes, jak v hruď mou též by sáhla
tím vzhledem zákeřnicky ruka náhlá.

(Na svoji maškaru):


Ty plané cetky chtěl bych s těla rvát! -
Vy sama zde -, což otec váš -?

Salomena:


Skon kvapný -

Lobkovic:


Mně dovolte, bych jemu nes´ tu zvěst;
ten úkol trudný za svůj beru trest.
Vám uspořit pak šatů dojem trapný,
v něž k mumraji jsme oděli své boky,
i nerušit váš smutek přehluboký
nám káže šetrnosť již nutkavá;
však soustrasť naše s vámi zůstává.

(Odcházejí v pravo.)

Výjev 5.

Salomena.

Salomena:


Ta dnešní noc tak dlouhá, zádumčiva
jak věčnosť, jež z ní prstem vážným kývá.
Já mněla, s dnem že v mysli též se rozední;
již slunko stoupá v kruh svůj polední,
a v duši mé se stále více stmívá.

Výjev 6.

Ferrabosco krokem vážným z leva. Salomena.

Ferrabosco:


Signoro, mně Zoan byl krajanem
i přítelem; to nechť mne omluví,
že delším je teď mé s ním loučení.
Jak on zde zmírá náhle v cizině,
takž ondy Václav Hladič Písecký,
váš krajan, zemřel náhle v Benátkách.
Spor dosud, z jaké skonal příčiny.
Mor tehdy zuřil v městě Markově,
i praví jedni: zhynul nákazou;
však jiní tvrdí, že byl - otráven.
Signoro, mor - teď v Praze nezuří,
ta padá při Zoanu pochybnost.

Salomena:


Co chcete tím?

Ferrabosco:


Můj otec lékař byl,
vím zevrubně, co jedu účinkem.

Salomena:


Vy byste tvrdit chtěl?

Ferrabosco (odmítnuv posuňkem):


Zoana znal jsem
až v nejtajnější duše hlubiny:
v těch samovražda půdy neměla.

Salomena:


Kdož mluví o tom?

Ferrabosco:


Nikdo doposud,
však vám to říc´ mám za svou povinnosť.
Co v paměť vaši též bych vštípil rád,
jest zvláštní zvyklosť v rodném kraji mém.
Když někdo skoná smrtí násilnou,
tož rukou cizí, soud ji uchopí;
však bez důkazu není ortele
a mnohý vinník puštěn vědomý.
Kde právo tak se stává bezmocným,
tam pokrevným pak vzrůstá závazek,
by mstili zvražděného památku.
Vrah je-li muž, boj se mu opoví,
rod celý řadou s ním pak zápolí,
až padne znamení s ním Kainovo.
Když vrahem žena, také ona zví,
že není vyváznutí od smrti.
Dá se jí lhůta, v které zemřít musí;
však nezemře-li sama v čase tom,
den příští zhyne rukou bezpečnou.
Kde není pokrevných ni příbuzných,
tam krajan, druh je mstitelem. Zoan,
vám známo, druhem mým i krajanem.

(Ukloniv se odměřeně - odchází v pravo.)

Výjev 7.

Salomena.

Salomena:


To nebyl člověk s chladným okem tím,
jenž řečí břitkou dorážel v můj sluch;
ó běda, běda, že mu rozumím!
Mé smysly polekané zmátl bůh,
jenž vraždu tresce, že jsem stopy její,
jež dosud v líci mrtvého tam tkvějí,
skrýt nespěchala prve před zrakem
zde těch; leč, co mi svět a jeho soud!
On zachráněn být moh´ jen zázrakem,
má mysl vymknula se z ženských pout
a vykonala čin ten strašlivý,
jenž v zpomínce se jí teď protiví.
Však, je-li v světě dosud jaký vděk,
v tom nadějí mých slední paprslek,
že on - mnou vyrván spárům zhoubychtivým -
mně soudcem spásy bude milostivým.

Výjev 8.

Z pravé strany Hroznata. Salomena.

Hroznata:


Signoro -

Salomena:


On!

Hroznata:


Jdu, - musím - nevolán.
Klid, mysli vaší nejvýš potřebný,
svou nechtě přítomností zaplašit
jsem v loktech stařeny vás zanechal,
by ošetřila z mdloby procitlou.
I byl bych neopustil úkryt svůj
ni teď; však zaslechl jsem v domě ruch,
jenž připomíná také mně, že dél
zde dlít ni příhodno, ni bezpečno.

Salomena:


V té chvíli chceš -?

Hroznata:


Vždyť víte, v noci hned
jsem na cestu se další dáti měl.

Salomena:


A proč ten děsný kvap?

Hroznata:


Vše bohužel
je téměř ztraceno v čas nejbližší.

Salomena:


Je tedy pravda?

Hroznata:


V pevnosť proměněn
hrad královský, v nějž svolán tento sněm;
vše vystrojeno jako ve válce,
a prostřed kartanův a halaparten
byl soudem krvavým sněm zahájen.
Pan Pětipeský, Bernart z Barchova
a Jakub z Vratu, Václav z Jelení
své hlavy kladli na popravčí špalek,
by jejich kouřící se krve vzhled
byl mluvčím důrazným všem sněmovníkům,
jimž v dojmech těch hned návrh předložen
z všech zápisův a svazků přátelských
se propustit, je zrušit, zavrhnout.

Salomena:


A co se stane?

Hroznata:


Podle návrhu.
Co bylo vrtkavých, strach dokonal
své dílo při nich; odboj nemožným
v tu dobu. Zbývá ony zachránit,
již vyhnuli se pasti nalíčené,
takž Pfluka, Šlika - všecky varovat,
by šetřili své síly drahocenné,
až nadejde snad lepší k dílu zvrat.

Salomena (chvatně):


Já půjdu též, a s tebou - hned!

Hroznata:


Signoro -

Salomena:


Pryč s dvorným slovem tím i s chladným vy,
jež hyzdí tvoje rty - dnes poprvé.

Hroznata:


Nuž, Salomeno -

Salomena:


Hlas tvůj mrazivým.

Hroznata:


Krov smutku, pod nímž choť tvůj mrtev, ctím.

Salomena:


On nikdy neměl pravé lásky ke mně.

Hroznata:


Ó přej, by lehkou byla mu teď země.

Salomena:


K té za živa byl v nepřátelství krutém.

Hroznata:


Sám podlehl tknut smrti břitkým prutem.

Salomena:


Jí klnul ještě ret již sinavý.

Hroznata:


I vrahům svým hrob klidný upraví.

Salomena:


On srdci mému, duši byl vždy cizí.

Hroznata:


Tím poslední ať výčitku zde sklízí.

Salomena:


Byl ničitelem mládí, blaha mého.

Hroznata:


Ó zanech již té kruté obžaloby.

Salomena:


Což povolán jsi obhájcem být jeho?

Hroznata:


Zášť lidská nemá pronikat až v hroby.

Salomena:


Pak nejlíp modlit se i za své katy.

Hroznata:


Tak neznám tě; jsi příliš rozčilena.

Salomena:


Jen srdce bije prudčeji; jsem žena,
jež okov jeho rozlomivši spjatý
vzruch bouřný zvládat v něm teď nepostačí.
Co skryto dřív, vše k projevu se tlačí,
však ty, již vidím, želíš chvíle té,
z níž prvně lásky tvé mi kynul svit.

Hroznata:


Ó ne, to vyznání mne nehněte.

Salomena:


Proč tedy odmítáš mne s sebou vzít?

Hroznata:


Což smím tě vázat slepě na otěž
své sudby, dosud katem stíhané?

Salomena:


Ať srdce mé s tvým bíti přestane,
když souzeno ti zemřít popravou;
však štěstí-li se zastkví nad hlavou,
pak dopřej mi, ať s tebou plesám též.

Hroznata:


Teď mluvit o štěstí zdá se mi hříchem,
kdy smutek ukládá se v zemi celé
a krutosť s neštěstím zde v družstvu lichém
zlé stíny v budoucnosti běh nám stele.

Salomena:


Mně truchlit s tebou bude útěchou.

Hroznata:


Kým právem směl bych přijmout oběť tvou?

Salomena:


Kým právem? Ruka moje troufalá
se před činem svým těžkým neptala,
zda právem tebe zachrániti smím;
a ty mne odpuzuješ slovem tím?

Hroznata:


Ty snášet výčitky - to přespříliš! -
Zdaž ty, kdy se mnou pryč se uchýlíš,
tím nevzbudíš zde v podezření děsné,
že útěk tvůj snad v souvislosti těsné
s tou náhlou smrtí tvého manžela?

Salomena:


Ó ustaň! - Kam jsem, bídná, dospěla!

Hroznata:


Žel, nechápeš mne. Žití nad obzorem
vždy´s byla dívčích půvabů mně vzorem,
tak prosta, cudna, obraz ve všem svatý;
vím, že´s jím doposud. Nuž buď jím dál,
bych před tím obrazem jak prvně stál,
až smutku clony s něho budou sňaty;
bych v svatyni pak vstoupiv zářící
svou bez poskvrny spatřil světici.

Salomena:


Ó kterak trpím; síly pozbývám -

Hroznata:


Co je ti?

Salomena:


Slyším opět kročeje.

Hroznata:


Já sluhu zavolám.

Salomena:


Již lépe je;
však sebe šetři, zachraň!

(Pokynouc v pozadí):


Ustup tam!

Hroznata (odejde prostředkem).

Výjev 9.

Salomena.

Salomena:


Jak bludná hříšnice v noc nehostinnou
kraj propasti se octne netušíc,
až zjeví se jí v světle blýskavic,
a ona vyděšena zavrávorá:
tak jeho slovem jak by záblesk shora
pad´ v duši mou, jež obestřena vinou.

Výjev 10.

Lobkovic přikvapí z pravé strany. Salomena.

Lobkovic:


Mnou zpraven pospíchá sem otec váš.

Salomena (k sobě):


Zrak jeho přísný zda lze bude snést?

Lobkovic:


Já průvodu jej svěřil Ferrabosca,
jejž potkali jsme.

Salomena (taktéž):


Ten mu zjeví vše.

Lobkovic:


Však jiné předchází je poselství -
Volf z Vřesovic a Berka z Dubé.

Salomena:


Co chtějí zde?

Lobkovic:


Vás na to připravit
jsem předstih´ je. Věsť divná rozlétla se, -
buď beze cti, kdo první prones´ ji! -
že choť váš skonal smrtí násilnou.

Salomena:


Ah!

Lobkovic:


Vím, že odmítnete důstojně,
co na vás jest; však, odpusťte, jste dáma
a, možno, zastání vám bude třeba.
Já neptám se, zda vinna jste či nic,
mně stačí, že vám hrozí příkoří;
chci slyšet od vás pouze, zda-li smím,
a svojí ctí se za vás zaručím.

Salomena:


Což zavržena jsem?

Lobkovic:


Snad zatknuta
a před soud vedena, - to zmařit chci.
Svou chotí budoucí vás prohlásím,
ač vy-li k tomu dříve svolíte;
pak bude mojí věcí z podezření
choť vlastní zhájit v sporu veřejném.
Již jdou. Co lze, vše pro vás já bych skyt´,
bych jednal, třeba vám jen povelit.

Výjev 11.

Z pravé strany Berka z Dubé, Volf z Vřesovic, lékař a stráže. Předešlí.

Berka:


Signoro, v nezvyklém tom způsobu
váš choť si žádal naší návštěvy.
On mrtev; tím se zprávy nemění,
jež posel jeho nám byl ohlásil.
Jsouť věci státní důležitosti
zde ukryty. Co o tom známo vám?

Salomena:


Nic nevím.

Berka:


Takž je nutno prohledat
dům celý.

Salomena:


K tomu nikdy nesvolím.

Berka:


Svou čiňte službu, pane hejtmane!

Volf:


Signoro, marným odpor veškerý;
vše obsazeno - nejen dvéře zde -
i venku trabanty a harcéři.
To vše se děje jménem královským.

Salomena:


Jsem nyní paní toho domu já.

Volf:


Nuž prohlídku dám provést násilím.

(Kyne strážím, jež nejdříve jdou ke dveřím v pozadí.)

Výjev 12.

V tom z týchž dveří předstoupí Hroznata. Předešlí.

Hroznata:


Zde máte mne - vám práci uspořit,
signoře trapné výslechy.

Salomena (jež chtěla zastoupit strážím cestu, octla se poblíž Hroznaty):


Ah!

Berka (velmi rychle za sebou):


Pan z Vrtby.

Salomena (potají Hroznatovi):


Co počínáš?

Hroznata (taktéž Salomeně):


Já slyšel vše.

Salomena:


Ó běda!

Lobkovic:


On zde.

Volf:


Ten tedy míněn vzácný lov.

Berka:


Váš erb již zlomen v půli, pane z Vrtby.

Hroznata:


Vím, v kontumací byl jsem odsouzen.

Berka:


Jste ortelován k přísným následkům.

Hroznata:


Mně lhostejno, jak budu k smrti sveden.

Berka:


Byl návrh, byste dopsal Pflukovi;
on na list váš-li v soud se postaví,
má pro vás milosť vzejít z toho zvláštní.

Hroznata:


Já z jeho zhouby měl bych milosť mít?
Ne, pane z Lipého; čist je můj štít
i zůstane, byť nyní zdupán katem.
Já v svazku přátelství chci skonat svatém;
můj návrat k Pfluku zmařen smrtí mojí:
sem nejít! - proň ta výstraha v tom stojí.

Berka:


Pak na vždycky vás čeká, - jste tak mlád, -
sklep nejhlubší, jejž chová Křivoklát.

Hroznata:


Jsem připraven.

Berka (obrátiv se k Salomeně):


Nás jiné poslání
sem ještě vede. Manžel váš, signoro,
té noci skonal.

Salomena:


Ano.

Berka:


V chvíli té
jste byla u něho vy sama?

Salomena:


Ano.

Berka:


A před tím?

Salomena:


Také já jen.

Berka:


Nikdo tedy
sem neměl přístupu, ni nebyl zde
v čas onen mimo vás.

Salomena:


Ne.

Berka:


Souhlasí
to zcela s tím, co vaši služební
nám zjistili. A kterak skonal?

Salomena:


Náhle.

Berka:


Snad jsou též příčiny se domnívat,
že vlastní rukou na svůj život sáh´.

Salomena:


Těch neznám.

Berka:


Máte podezření jiné?

Salomena:


Já? - nemám.

Berka:


Za vše tedy ručíte
vy sama.

Salomena:


Ano.

Berka:


Tak to slyším rád;
neb záhada tím hrůzy pozbude
jsouc vaším doložena svědectvím.
Kde leží zesnulý?

Salomena:


V té síni vedle.

Berka:


Všem řečem zlověstným dát závoru,
jež z lichých domněnek svou sílu berou,
já pro vše s sebou vzal též lékaře,
by prohlíd´ mrtvolu.

Salomena (tlumíc uleknutí):


Oh!

Berka (k lékaři):


Jděte, prosím.

Lékař (odchází v levo).

Salomena (potají):


Jsem ztracena!

(Přestávka hlubokého ticha, než se lékař navrátí.)

Berka (k vracejícímu se lékaři):


Nuž?

Lékař:


Zemřel otráven.

Lobkovic:


Ha!

Berka:


Co díte?

Hroznata (k sobě):


Travička?

Lékař (k Berkovi):


Jed patrným.

Berka:


Signoro, okolnosti nutí mne
tím náhlým obratem, než se vše dá
blíž vyšetřit a zjistit, zatknout vás;
neb vaše řeč se nesrovnává s tím,
co lékař právě nám byl vysvědčil.

Lobkovic (k Salomeně polotajně):


Signoro, skyňte, stojím v slovu svém.

Salomena (k Hroznatovi):


Ty promluv -

Lobkovic (k sobě):


Zamítnut!

Hroznata (přistoupiv těsně k Salomeně):


Jsi bez viny?

Salomena:


Kdož mohl by to říci o sobě.

Hroznata (naléhavěji):


Rci: sám se otrávil.

(Po malé přestávce - hrobovým hlasem):


Ty mlčíš.

Salomena:


Běda,
pryč odvrací se v slzách líc tvá smědá;
teď cítím celou tíhou svoji vinu,
když nad mou hlavou ty též lámeš třtinu.
Co zbývá? Souzena jsem nyní již;
mám čekat, až mne k smrti zvlekou jiní?
Mžik další - života jen množí tíž,

(Na prsten svatební):


ty schránko zbylá, buď mou přítelkyní!

(Přitiskne prsten s jedem ke rtům):


Zoane, pomstěn jsi!

(Upustivši prsten z ruky potácí se.)

Lobkovic:


Signoro -

Berka:


Co to?

Salomena:


Týmž jedem zmírám z téhož prstenu,
jímž choť můj mřel, s nímž bral mne za ženu.

Hroznata:


Ó co jsi učinila? Pomozte!

Salomena:


Nic o pomoci; slovo s tebou jen.
Můj brzy skončen bude žití sen,
chci posledního mít tě zpovědníka:
já svaté věci chráníc bojovníka
smrť dala tomu, jenž ji schystal sám;
svědč nebe, v činu mém-li jiný hřích,
i z toho se ti nyní vyznávám,
že z ňader vyšel láskou znícených.

Hroznata:


A já moh´ pochybovat!

Salomena:


Odpuštěno -
být může-li mně kdy - -

Hroznata (přiklekaje k Salomeně):


Vše, Salomeno.

Salomena:


Dík, Hroznato!

(Zemře.)

Hroznata:


O běda, umírá!

Výjev 13.

Z pravé strany Jaroš a Ferrabosco. Předešlí.

Jaroš (k Ferraboscovi):


Což vedle útrap otčiny strasť naše?
Již pusťte mne, chci nést své rány sám.

(K ostatním):


Co dí má dcera k smrti manžela?
Kde je? Proč vstříc mi nejde?

Berka:


Obrňte
své srdce otcovské.

Jaroš (spatřiv Salomenu):


O, dítě mé!

(Klesá schvácen bolem.)

Ferrabosco (temně před sebe):


Smrť bezděčná msty rámě předstihla.

Jaroš (probíraje se k vědomí):


Váš sňatek - dnů mých pozdních blaho, zdoba,
a teď - mne kvapem opouštíte oba.
Proč mne tak tresceš - bez loučení v svět
jdouc jiný? - Tvrdým k tobě byl můj ret.
A snad šla´s nesmířena, v trpkosti -
kdo starou leb mou z muk těch vyprostí?

Hroznata (pohřížen v pohledu na Salomenu):


Hle, úsměv zdobí líc´. Tak mře jen žena,
jíž vina nad soud lidský povznešena.

(Opona volně padá.)


Z 35 dramat, jež pro Národní divadlo o ceny vypsané konkurovaly, uznala pětičlenná porota (sestávající z pp. A.J. Vrťátka, jakožto předsedy, Fr. Kolára, Dra M. Krajníka, Lad. Stroupežnického a Jar. Vrchlického) ve své třetí, dne 13.srpna 1883 odbývané schůzi tragedii "Salomena" s heslem: "Vox mea - vox vitae" jednohlasně za dílo nejzdařilejší, kteréž ona jediné ku provozování na jevišti Národního divadla kvůli dosažení ceny odporučila.

Tragedie tato provozována poprvé o druhém slavnostním představení při otevření téhož divadla dne 19.listopadu 1883 jakožto první činoherní představení i první novinka vůbec.

zpět na obsah - Další: Komentář (L.B.)