Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Cantate Domino!

Tou melodí jako:
Zachovej, Pane, slovo své!
(Erhalt uns, Her, bei deine Wort!)

Ó, všemohúcí Bože náš,
vzhlédniž milostivě na náš,
rač zbaviti Antikrista,
ať nemá v křesťanstvu místa,

kterýž bouří veškeren svět
a juž od několika set let,
podvozuje všecky pořád,
ruší pokoj a dobrý řád.

Pod spůsobem náboženství
provozuje svá lakomství,
hrozné mordy a tyranství,
osobujíc světská panství.

Jmenuje jse Nejsvětější,
a ježto jest nejhříšnější,
v tvé božství se lživě vkládá,
všudy pánem býti žádá.

Chtíc rušit tvá přikázaní,
an to v jeho moci není,
na to místo své nálezky
uvozuje vše modlářsky,

Písma svatá chce zahladit,
nechce než sám sebou práv být,
poškvrňuje církev svatou
svou lstí a rotou proklatou,

činí všeliké soužení
skrz své falešné učení.
Bezbožné obmysly kuje,
zahubit nás usiluje.

Ochraňujž nás, ó Bože, sám
jakožto všemohúcí Pán,
nedejž lechčit jména svého
a syna tvého milého,

Spasitele Jezu Krista,
v němž naděje naše jistá.
Zachovej svou církev sobě,
voláme pokorně k tobě.

zpět na obsah - Další: Ad annum 1620 in persecutione papistarum contra evangelicos Bohemos