Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Ad annum 1620 in persecutione papistarum contra evangelicos Bohemos

Tou melodí : Ein veste Burk ist unser Gott

Silná ochrana jest Pán Bůh náš,
silný král a pán nejmocnější.
Doufejmež v něj a neopustíť nás.
Slíbil syn jeho nejmilejší,
Jezus Kristus Pán, jenž jest nám seslán
od otce svého, Boha jediného,
aby nás osvobodil od zlého skrze něho.

Důvěřmež jse jeho milosti,
odpírajíc ďábelské zlosti,
též Antikristu zlobivému,
proroky předpověděnému,
kterýž juž zjeven jest, jehož lež a lest
hrozně jse bouří proti církvi boží,
chtíc z ní učinit své podnoží, zahubit hrozí.

Nedovedeť sobě toho bohdá nic,
byť bylo oukladuov ještě víc,
neb tomu jistotně věříme,
že s Kristem Pánem svítězíme
a nezahynem, když stálí budem
v jeho ochraně, rač to dát, náš Pane,
k toběť jse ve všem utíkáme a přiznáváme.

Rač nás přijíti pod korouhev svou,
zrušit nepřátelskou radu zlou,
neb jse Antikrist silně rojí,
s ním šatan, tovaryši svoji,
proti pravdě boží, nechtíc pokoji.
Však věrní tvoji nic jse jich nebojí
a při tobě vždycky vostojí podobojí.

Nuže rytíři Pána Krista,
skrze nějž jsou vítězství jistá,
zachovejmež svědomí čistá,
nedadouc Antikristu místa.
Udatně, vesele a s pravdou směle
bijme a kazme svého nepřítele
ve jménu Krista Spasitele, Vykupitele.

Tenť nám dá korunu vítězství,
zbaví všeho nebezpečenství.
Ó, nesvolujmež světu zlému,
modlářství Antikristovému.
Držme jse Boha svého, spravedlivého,
v pravém pokání, stálém setrvání,
ráčíť se smilovat nad námi a ochrání.

Sami to nepřátelé znají,
že nespravedlivou při jmají,
ale však na to nic nedbají,
jakkoliv mohou, obírají,
sápají, hněvají i posmívají.
Ó, milý kraji, braňmež duše zdraví,
jinak nám pokoje nedají, nenapraví.

Nebuďmež bídní otrokové,
zůstávejme věrní Čechové
příkladem předkuov našich milých,
pro Krista horlivých, zmužilých,
jenž jsou byli stálí a došli chvály,
pravdou a mečem víru obdržali
a vlasti své nám dochovali, nezmrhali.

Páni rytíři, čeští rekové,
nechť jse blyští vaší mečové!
Obnovtež svou udatnost českou
pro odplatu hojnou nebeskou,
se neopouštějte a nezoufejte,
slavní rodové a principálové,
však jste pak své vlasti synové a dědicové.

Pán Buoh náš toho propůjčuje,
pravdy hájiti dovoluje.
Nedopustíť své slávy lechčiti,
nepřestávejtež jeho ctíti,
dobré srdce jmíti a nestraniti,
věrným přátelům nápomocni býti,
vlasti naší neopustiti, netratiti.

Tyranští světští potentáti,
přestaňtež víc Boha hněvati!
Nelzeť jest mu odporovati,
raděj pravdě místo dáti,
jíž jse protivíte, neostojíte,
bude Pán trestat, to vám spůsobíte,
jestliže jse nenapravíte, o tom zvíte, jesuité!

Obraťtež jse k němu s námi,
v křesťanském spolu milování,
ať Antikrist nevládne námi!
Buďmež Kristu Pánu poddáni
v lásce a svornosti, v té důvěrnosti,
žeť nás přivede do svého království,
k otci svému do věčné radosti svou milostí.

zpět na obsah - Další: Lev znamení České země