Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Laudate Deum

Ó všemohúcí Pane Bože náš,
jenž v Trojici na věky věkuov zůstáváš,
rač se nad námi smilovati,
ve všem dobrém své svaté požehnání dáti,
tak abychom vždycky při tom
chválili tebe, pána svého,
ve jménu syna tvého,

Spasitele Ježíše Krista,
skrz nějž cesta jest do tvé věčné slávy jista,
pro nějžs ráčil člověka padlého pozdvihnouti,
uzdravit těžce zraněného,
z velikého, předobrého
milosrdenství tvého hojného
zbavils zatracení věčného.

Rač nás v té víře zachovati,
v kteréž ráčíš nám sebe dáti poznávati.
Rač zbavit Antikrista zlého,
bychom ušli tyranství jeho hrozného,
mimo tebe, sami z sebe,
nehledali Boha jiného,
maje tebe pravého.

Toběť jse vždyckny poroučíme,
neboť jinde naděje jisté nevíme.
Budiž při nás vždy svou milostí,
rač chrániti před litou, ďábelskou zlostí
i zrušiti a skaziti
modlářské nešlechetnosti
svou všemohúcností.

Očistiž, Pane, svou církev svatou,
zažeň od nás podvody, lež, pejchu proklatou.
Ať držíce jse slova tvého,
nařízení Krista Pána nám daného,
neb hlasem tvým, z nebe pošlým,
poručils poslouchati jeho
a smiloval pro něho.

Dejž nám toho laskavě užíti,
v našich poklískách milostivým ochráncem býti,
bychom znajíce tvou dobrotu,
odpírali ďáblu a marnému světu
a tak z něho do věčného
dostali jse království tvého
blahoslaveného.

zpět na obsah - Další: Všemohúcí, věčný bože