Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Hleď žádost tělesnou rozumem spravovati...

Hleď žádost tělesnou
rozumem spravovati.

Kdy a kde potřeba, neostejchej
jse pravdy zastávati.

Nebo: Lépeji jest pro pravdu býti
v nenávisti nežli lživým
pochlebenstvím vyhledávati
lásky světské, a víceji jse
sladkých nežli trpkých řečí
máš obávati.

Kdo jse nedá trestati,
není hoden, aby jiné trestal,
nebo na nic nedbati bláznům náleží.

Umrlý jest, kdo neví, jak živ jest.

zpět na obsah - Další: Grave est iudicium contra potentes