Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Pachta z Rajova 593.
Palacký 23, 24, 29, 166, 294, 663.
Paleček viz Klenovský Jan.
Páleč Štěpán 294.
Palaeota Gabriel kardinal 450.
Pallavicini 447.
Palomar Jan 7.
Paminondas Pavel 539.
Panský stav v Čechách 95, 97, 99, 135, 170, 171, 185, 194, 399, 400, 437, 592, viz Šlechtu.
Papežská stolice 1-6, 12, 37, 38, 45, 110, 455, 511 viz Řím.
Paprocký Bartoloměj 634.
Páral, primas novoměstský 148.
Pardubice 267, 417, 418, 710.
Pardubské panství 250, 536.
Pařížská universita 288, 623.
Pasov 485, 676, 682.
Pasovská smlouva (1552) 435, 438.
Pasovské biskupství 41, 681.
Pastorius Jeremiáš 634.
Pašek Jan z Vratu 172, 279-282, 289, 310, 313, 314, 331, 340, 345, 377, 383, 552.
Pavel II. papež 86-89, 99, 100, 105, 113, 122.
Pavel III. papež 434.
Pavel IV. papež 437, 444, 453.
Pavel z Žatce 287.
Pecingar Mikuláš 523.
Peucer 518.
z Pernšteina páni 192, 249, 306, 493, 630; Jan 405, 407, 417, 565; Jaroslav 384, 417; Vilém 124, povaha 272, 274, 275, 277, 285; Vojtěch 192, 313, 331, 415; Vratislav 537, 564-566.
Pešina z Čechorodu historik 410.
Pešť 160.
Pětipeský Václav z Krásného Dvora 413,
Pfarrkirchen Baltazar jesuita 464.
Pfauser 470, 474.
Philonomus viz Benešovský Matouš.
Pika z Mirandoly 366.
Pikarti 214, 217, 237; viz Bratří.
Písař Bartoloměj, viz Bartoš, písař.
Písecký Jiří 378.
Písecký Václav 296.
Písecko 250.
Písek 138.
Písemnictví čes. za krále Jiřího 90-92; za Jagielovců 282-297; za císaře Rudolfa II. 629-622, 625.
Písma sv. překlady české 498, 548-550.
Píšek Jindřich viz Scribonius.
Pius II. papež 61-63, 68-71, 72, 73, 75-79, 81, 82, 84-88, 117, 122, 207.
Pius IV. papež 444-446, 448, 449, 451, 470, 471.
Pius V. papež 465, 471.
Plácel Václav z Elbinka 555.
Planá 300.
Plzeň 17, 92, 94, 102, 299, 379, 403, 432, 439, 489, 727, 730.
Počet obyvatelstva v Čechách 609.
z Poděbrad Hynek 290; Jiří 17, 20, 21; povaha jeho 22; zásluhy 23-25; náčelníkem strany podobojí 26-28; správcem zemským 29-36, 42, 45-47, 49, 51-54; králem 55 -61; smýšlení náboženské 62-67; přísaha korunovační 67-69; spor s papežem Piem II. 70-86; s Pavlem II. 86-104; odsudek 105; válka s odbojem 106, 107; s Matiášem 111-115; volba nástupce trůnu 114; smrt jeho 116; povaha 116-118; 121, 122, 125, 127, 132, 134, 140, 143, 144, 149-154, 161, 186, 213, 216, 237, 240, 241, 248, 249, 253, 274, 276, 282, 286-288, 299, 308, 309, 316, 365, 400, 467, 724; - Viktorin Boček 22; - Viktorin 89; Zdena, manželka Albrechta saského 56.
Poděbrady 21.
Podkomořský úřad 173, 175, 351, 409, 671.
Pod obojí viz Utraquism.
Poduška Jan 370.
Pokusy o společný sněm říšský za Ferdinanda I. 356, 357; za Matiáše 694.
Poláci 18, 134.
z Polheimu Ludvík 332.
Polívka Ondřej 266.
Polsko 81, 88, 89, 107, 120, 129, 149, 158, 178, 182, 723.
Pontanus viz z Breitenberka Jiří Berthold.
Ponzon dr. 711.
Porovnání stavů katol. a protest. 672, 673.
z Postupic Kostkové 200, 429; Albrecht Kostka 88; Bohuš Kostka 249, 417; Zdeněk Kostka 73, 247.
Potštein 565.
Pouček Pavel Štěpán z Talmberka, administrator strany pod jednou 150.
Poznaň 485.
Pragmatická sankce zrušena od krále Ludvíka XI. 65, 75.
Praha 4, 10, 18, 20, 29, 30, 40, 43, 69, 77, 94, 99, 103, 121, 126, 127, 134-136, 140-145, 147, 155, 160, 176, 201, 206, 223, 237, 241, 252, 262, 267, 270, 278, 280, 281, 307, 330, 346, 347, 367, 369, 378, 385, 394, 400, 403; zkáza města r. 1547 409, 429; 413, 448, 459, 460, 467, 481, 493, 508, 528, 535, 582, 618, 634, 650, 675, 676, 682-684, 690, 691, 695, 704, 706, 707, 710-712, 720, 725, 727, 733, 736; hrad Pražský 72, 148, 150, 282, 714, 716, 729; Malá Strana 377, 707; Montagovský dům 712; Nové Město pražské 148, 346, 377, 394, 403, 602, 713, klášter na Slovanech 220, 221, 538, 539; Staré Město pražské 346, 403, 531, 678, 713; klášter u sv. Anežky 489; klášter u sv. Klimenta 458, 489; fara u sv. Mikuláše 712; Týnský chrám 10, 79, 147, 208, 215, 617; Karolinum 617; kollej Nazaretská 696; kollej Všech Svatých 537; Královský dvůr 150.
z Prachatic Křišťán 10.
Prácheňský kraj 201, 250, 257, 735.
Pravětický Šťastný z Pravětic 523.
Právnictví české 291-294.
Pražané 29, 31, 71, 92, 142, 144, 149, 150, 276, 278, 372, 376, 401, 403, 404, 408, 733.
Pražská universita 4, 73, 78, 90, 121, 133, 153, 199, 283, 288, 510, 512, 617-619, 623-625, 666, 673, 674, 680, 696.
Pražské arcibiskupství 38, 48, 49, 69, 287, 451-453.
Pražské okolí 731.
z Preklsdorfu Mates Prekl 592, 671.
Pressius Pavel 520.
Prešpurk 327.
Prešpurská smlouva 326.
Prešpurský sněm (1604) 656; (1606) 658.
Procházka František Faustin 550.
Prokop Holý 5, 112.
Prokop z Jindřichova Hradce 252-257.
Prokop z Plzně 27.
Proles Ondřej 362.
Pronásledování Jednoty bratrské za krále Jiřího 241-242, 246-249; za krále Vladislava II. 265, 266; za krále Ferdinanda I. 415-422; za krále Rudolfa II. 572, 576.
Prostějov 428.
Protestantism viz Lutheranism.
Protireformace katolická u Slovinců 563.
Průmysl v Čechách 6, 308, 609, 610-612.
Prus Antonín z Mohelnice, arcibiskup pražský (1561-1581) 439, 446, 450, 453, 482 484, 486, 490, 491, 514.
Prusinovský Vilém, biskup olomoucký 549.
Prusko 88.
Pruskovský 519.
Přemyslovci 140, 157.
Přerov 427, 428, 498.
Příbram Jan 21, 27, 220.
Přijímání pod obojí 6, 12, 13, 15, 16, 445, 446, 448, 449, 450.
Přimda 300.
Přísečnice 300.
Ptaček Hynek z Pirkšteina 21, 22, 26, 29, 36, 134.
z Puchheima Jiří 332.
Puška mistr 146.

zpět na obsah