Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Ernest Denis

Konec samostatnosti české

KNIHA PRVNÍ - JIŘÍ Z PODĚBRAD

HLAVA PRVNÍ - ČECHY V POLOVICI XV. STOLETÍ

Úvod. - Války husitské; kompaktata. - Povaha reformy české: nejistota, dvojsmyslnost a zatvrzelost. Rokycana. - Záměry kurie a její úspěchy. - Nebezpečenství národa. - Obnova strany podobojí. - Ptáček z Pirkšteina. - Poděbrad; jeho povaha a první úspěchy. - Dobytí Prahy (1448).

HLAVA DRUHÁ - JIŘÍ Z PODĚBRAD, SPRÁVCE ZEMSKÝ

Moc Poděbradova uznána ode všech stran. - Ladislav, král Český. - Obnova státu Českého; pokoj mravní a pokrok hmotný. - Jednání s církví. - Papežové vítězí nad opposicí, jejich pyšné naděje. - Mikuláš V. - Legatové papežští: Jan Karvayal, Mikuláš z Kusy a Jan Kapistran. - Dobytí Cařihradu od Turků. - Aeneas Sylvius Piccolomini. - Kalixt III. (1455) - Smrt Ladislavova (1457).

HLAVA TŘETÍ - PIUS II. A ZRUŠENÍ KOMPAKTAT

Jiří z Poděbrad, král český: jeho smýšlení a politika. - První vyjednávání s Piem II. Poselství r. 1462.: zrušení kompaktat. - Legat Fantinus de Vale. Chování katolíků českých. - Spolky a plány Poděbradovy. - Antonín Marini a záměr konfederace evropské. - Poslední opatření a smrt Pia II.

HLAVA ČTVRTÁ - JEDNOTA PANSKÁ A MATIÁŠ KORVIN

Pavel II.; nové kroky stolice papežské proti Poděbradovi. - Stav země české: vědy a umění; vítězství národnosti slovanské; obnova moci královské. - Stav panský: Zdeněk ze Šternberka a jednota Zelenohorská. - Vyobcování z církve (1466). - Matiáš Korvin a zápas s Uhry. - Smrt Poděbradova (1471; výsledky jeho panování.)

KNIHA DRUHÁ - JAGIELOVCI

HLAVA PRVNÍ - KONEC VÁLEK HUSITSKÝCH

Volba Vladislava Polského (1471); nový král. - Konec války s Matiášem; smlouva Olomoucká (1479). - - Obecný ráz dějin českých v XVI. století; otázky náboženské, ústavní a mezinárodní; základní příčiny úpadu Čech. Úkol moci královské. - Pokus o obnovu katolictví: znovuzřízení strany utraquistické; sněm podobojích 1478; biskup Sankturienský; bouře Pražská (1483). - Náboženský smír Kutnohorský a konec doby husitské.

HLAVA DRUHÁ - BOJE ÚSTAVNÍ V ČECHÁCH ZA VLÁDY JAGIELOVCŮV

Utišení sporů náboženských a převaha otázek politických. - I. Vítězství šlechty a zřízení řádův oligarchických. - Oslabení moci královské: pacta conventa, volba králů, všemocnost sněmův. - Zřízení zemské z roku 1500. - II. Páni a rytíři. Šlechta a měšťané; smlouva Svatováclavská; úpad měst.- III. Utiskování sedláků; poroba; postavení poddaných; jejich výsady a jejich útrapy - Nebezpečí situace způsobené vítězstvím šlechty.

HLAVA TŘETÍ - BRATŘÍ ČEŠTÍ

Hnutí náboženské ku konci XV. století. - I. Utraquism; hluboký úpadek jeho; nedostatek kněží a zkaženost duchovenstva. Konsistoř; malomoc její. - II. Jednota bratří českých. Vzrušení náboženské. Chiliasté a Táboři. Rokycana a kázání jeho. Posluchači Rokycanovi, Řehoř. - III. Chelčický; život jeho a učení. - IV. Bratří Kunvaldští. Jiří z Poděbrad a bratří. První pronásledování. Ústrojí církve bratrské; Matěj, první biskup její, Vzrůst její. - V. Přeměna jednoty. Amos a Menší strana. - Lukáš Pražský. Učení bratří, jejich věrouka a mravouka. - Nařízení Svatojakubské (1508). - Pokroky bratří a příčiny konečného nezdaru jejich.

HLAVA ČTVRTÁ - KONEC DYNASTIE JAGIELOVCŮ

Poslední léta Vladislavova. Bezvládí. - Vítězství oligarchie. Lev z Rožmitála. - Šlechta a města. Bartoloměj z Minsterberka. Jan Hlavsa a Pašek z Vratu. - Mravní a duševní stav země. Humanism. Zkáza university; úpad literatury. Právníci: Ctibor z Cimburka a Všehrd. - Jazyk český; nebezpečenství ohrožující samostanost národní; ochabnutí vlastenecké, poklesnutí politické, - Ludvík Jagielovec (1516). Převrat státní roku 1523 a reakce roku 1524. - Bitva u Moháče a smrt Ludvíkova roku 1526.- Konec dynastie Jagielovců; nešťastné působení jejich a nebezpečenství situace.

KNIHA TŘETÍ - FERDINAND I.

HLAVA PRVNÍ - NASTOLENÍ DYNASTIE RAKOUSKÉ V ČECHÁCH

Habsburkové. - První styky se zemí českou. - Maximilian I. a sňatky rakouské. - Strany v Čechách roku 1526; volba Ferdinanda I. -- Jeho povaha i politika: král a sněmy; sjezdy krajské a města; pád Paškův a Lvův. - Prohlášení dědičnosti trůnu. - Vojsko a finance; komora královská. - První pokus o ústřední správu rakouskou.

HLAVA DRUHÁ - PORÁŽKA MĚST

Hus a Luther. - Reforma německá v Čechách. - Matěj poustevník a první žáci Lutherovi. Cahera. - Taktika protestantů českých. - Převrat roku 1524. - Přeměna utraquismu. Starověrci a pokrokáři. Chování Ferdinandovo, Mystopol. Jednota: pokroky její. První styky s Lutherem. Lukáš. - Protestanté němečtí a Čechové. - Spolek Šmalkaldský. Jednota měst a konfederace Pražská. - Bitva u Mühlberka. - Chování panstva; zkáza privilegií městských.

HLAVA TŘETÍ - FERDINAND A KACÍŘSTVÍ

Konec panování Ferdinandova. - Politika náboženská. - Pronásledování bratří; zajetí Augustovo. - Jednota bratrská mimo království; pokrok její v Čechách zastaven. - Utraquisté; nový pokus o smír s Římem. - Pokrok reformace a obrácení Čechů k protestantismu. - Ferdinand a koncilium Tridentské. - Papež schvaluje přijímání pod obojí způsobou. Úpadek vlastního husitismu. - První probuzení katolicismu. Arcibiskup Antonín Prus z Mohelnice. Jesuité v Praze. - Smrt Ferdinandova (1564); veliké úspěchy vlády jeho.

KNIHA ČTVRTÁ - POČÁTKY REAKCE KATOLICKÉ

HLAVA PRVNÍ - SNĚM ROKU 1575

Maximilian II.: jeho dětství, povaha a politika. Naděje a sklamání evangelíků. - Strany náboženské kolem roku 1570. - Rozvoj Jednoty bratrské; vnitřní boje, dogmatické rozpaky. Augusta a Blahoslav. - Lutherani. - První pokusy o restauraci katolickou: arcibiskup Prus z Mohelnice. - Sněm roku 1575: Konfesse česká. Neúplné a neplodné vítězství protestantů.

HLAVA DRUHÁ - PŘEDZVĚSTI REVOLUCE

Rudolf II. - Čechy v posledních letech XVI. století. - I. Konsistoř utraquistická. - Bratří, jich činnost literarní: kancionaly; bible Kralická; katechismy a konfesse. Školy. Stále znatelnější sblížení s kalvinisty. Mravní vliv a příčiny slabosti. - Lutherani, veliká převaha číselná, bezvládí mravní. - Reakce katolická; jesuité. První kroky proti kacířství. Sněmy roku 1585 a 1603. - Václav Budovec z Budova. - II. Ústava: král a sněmy. Sedláci a páni. - Stav hmotný: finance. - III. Život veřejný. - Literatura. - Samostatnost národní a cizí immigrace. Hrozící válka občanská.

KNIHA PÁTÁ - POVSTÁNÍ

HLAVA PRVNÍ - MAJESTÁT CÍSAŘE RUDOLFA II.

Politická situace evropská na počátku XVII. století. - Katolíci a protestanté; Králové a stavové. Zápas nastávající: vzájemné síly obou stran; příčiny slabosti. - Habsburkové a Jindřich IV. - Rudolf, styky jeho se Španělskem. - Tragoedie rakouská; oba bratří. - Povstání Uher a Rakous proti Rudolfovi. - Žerotín; odpadnutí Moravy. - Věrnost Čechů; sněm roku 1609. - Stavové roku 1609. Majestat. - Václav Budovec z Budova.

HLAVA DRUHÁ - DEFENESTRACE PRAŽSKÁ

Leopold a žoldnéři pasovští. - Pád Rudolfův. - Vláda Matiášova; moc královská a stavové; čtyři žádosti stavů. - Pokračování reakce katolické. - Volba Ferdinanda II. - Znepokojení a rozhořčení strany protestantské; záměry a náčelníci její. - Sněm roku 1618. Převrat státní; defenestrace.

ZÁVĚREK

Zodpovědnost. - Europa roku 1618: strana protestantská v Německu a v zemích Habsburských. - Vojsko české. - Finance. Roztržky politické a náboženské. Všeobecná únava. Lid selský. - Bitva na Bílé Hoře (8. listopadu 1620). Podrobení Čech. - Panství Habsburkův.

Rejstřík

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (2166 kB) ]