Česká čítanka - [Dokumenty] - Práva St. města Pražského - Copyright-

Předmluva

Práva tato sepsána byla, jakož ze všeho patrno, v časech husitských, asi za knížete Sigmunda Korybuta Litevského. Při spisování jich užito sice starých nadání, nálezův rady a zvyklostí, pokud se hodily k okolnostem a snahám času tehdejšího; ale obdarování krále Jana, ježto se zvěstuje nápisem počátečním, nepravé jest, ano i samo datum jeho neshodné, neb úterý před sv. Blažejem léta 1310 nebyl Února měsíce, nébrž připadal na 22. den měsíce Ledna, a nad to Jan Lucemburský teprvé dne 1. Září téhož léta ve Spýře byl králem Českým jmenován a dne 5. Prosince do Prahy uveden. Ačkoli práva tato nikdy nedošla potvrzení královského, nicméně magistrát Staroměstský až do 17. věku nezřídka se jimi spravoval, zvláště v případech pochybných, jakožto zákonem podporným. Tuto vydána jsou z prvotního jejich pramene, totiž z nejstarší knihy privilegií Starého města Pražského, str. 244-262, odkudž i známá práva Soběslavova, tak řečená, pocházejí, ježto nejprvé Vácslav Hájek, a však neúplně, uveřejnil v Kronice své; ano tato práva městská mohou se téměř za pokračování Soběslavových považovati, jsouce touž bedlivou rukou písaře jich souvěkého psána, a beze vší přestávky po nich následujíce. Důkladné posouzení práv Soběslavových od Kašpara hraběte ze Šternberka lze čísti v Časop. Mus. 1827, III, str. 31-36. Ostatně nalézají se tato práva Staroměstská i v jiných rukopisích, ale vše pozdějších, jichž nejznámější tito jsou: rkp. Mus. (23, C. 2), veř. bibl. Pražské (XVII, C. 22), kapit. Vyšehradské, knížete Koloreda-Mansfelda, Třeboňský (B. 3), Fürstenberský s poznamenáním: "per me Wenceslaum de Semechow, anno 1507", rytíře z Neuberka a j. (Srovn. Jungm. hist. lit. české, str. 36.)

zpět na obsah - Další: Práva Starého města Pražského