Česká čítanka - Harant- Cestopis - Copyright-

Kryštof Harant

Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii

Předmluva k vydání z r. 1854

Předmluva k čtenáři

První díl cesty z království Českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále až do Egypta, potom na horu Sinai, Oreb a sv. panny Kateřiny, v pusté Arabii ležící, kterou jsem s pomocí pána boha všemohoucího já Krištof Harant z Polžic a z Bedružic na Pecce atd., Římského císaře Jeho Milostí rada a komorník, šťastně vykonal.

Kapitola 1. - V níž se vypisuje počátek cesty z Čech skrze díl země Německé až do města Benátek ve Vlaších ležícího.

Bystřice. Landshut. Rozenhaim. Hall. Vaření soli. Inspruk. Císař Maximilián První. O císaři Maximilianovi. Obrazové předkův domu Rakouského. Brix. Trident. Concilium Tridentské. Simeon. O vysvědčeních v času morního nakažení. Příhoda směšná.

Kapitola 2. - Vypsání, co jsme v Benátkách před sebe vzali; též o spůsobu toho města.

Příjezd do Benátek. Město Benátky. Popsání města. Palma. Benátky nedobytné. Kanál veliký. Stavení přední. Kostel sv. Marka. Strappacorda. Poklad sv. Marka. Krádež veliká. Arsenal aneb zbrojnice. Arsenal. O správě obecné. O úřadech. Patriarcha. Privilegia patriarchův. Kníže. Jak se volí kníže. Jakým spůsobem vychází kníže. Jiní úřadové. Země Benátčanům poddané. Příběh o papeži a císaři. Obřad při zasnubování moře. Počet lidu. Rozličné kratochvíle. Studnice v moři.

Kapitola 3. - V níž se vypisuje projíždka do Padue a Ferrary a co jsme tam paměti hodného spatřili.

Mistrovský nález. Město Padua. Trestání dlužníkův Universita. Výteční mužové. Zahrada lékařův. Město Ferrara. Slavný nešpor.

Kapitola 4. - O spravení sobě potřeb.

Přípravy na cestu.

Kapitola 5. - O plavení se našem k lodí.

Tovaryši cesty. Plavení se k lodí. Nebezpečenství veliké. Lodí. Počet osob.

Kapitola 6. - O plavení se našem od Benátek k ostrovu Zante.

Nebezpečenství v koupání. Město Ankona. Bouře mořská. Potkání jiné lodí. Delfíni. Příběhy o delfínech. Vyzvědačská galera. Brundusium. Via Appia. Hrobové Římanův. Ostrov Corfu. Ragusium. Cephalonia. Zante. Pohřeb Cicerona a manželky jeho. Řecké víno. Jezero a obyvatelé v ostrově Zante. Morea. Pevnost Modon. Ostrovy Cerigo, Cirigoto. Ryby s křídly.

Kapitola 7. - O připlavení se k ostrovu Kandii, i co se tam dálo.

Klášter v Kandii. Výjezd z Kandie. Vrch Santa Croce.

Kapitola 8. - Vypsání ostrova Kandie.

Candia ostrov. Položení a velikost jeho. Krásné ženy v Kretě. Přísloví o Kretenských. Obyčej ku poznání práv. Města Labyrint. Malvazí, cipřiš, cukr z Kandie. Zahrady. Vrchnost ostrova. Pták kozidojka. Jedovatost žen, pláč jejich nad mrtvými.

Kapitola 9. - O plavení se od ostrovu Kandie až k ostrovu Cypru.

Casso. Searpanto. Rhodiz. Klášter s množstvím koček.

Kapitola 10. - O přijetí k ostrovu Cypru, a co v něm předsevzato bylo.

Klášter v Arnice. Rytíř Maltezský. Místo kde sůl dělají. Dobývání soli, rozprávka o ní. Chudý spolupoutník.

Kapitola 11. - Vypsání ostrova Cypru.

Položení Cypru. Kovy. Bavlna. Bohyně Venus. Město Paphos. Vinice znamenitá. Salamis, nyní Famagusta. Nymosina. Nicosia. Vrch křížový. Panovníci ostrova. Královna z Benátek. Vzetí Nicosie a Famagusty. Porážka Turkův. Město Acon. Skvostnost Cyprských.

Kapitola 12. - O plavení se od ostrovu Cypru až k zemi Svaté.

Vypsání lodí Surianské. Nechutenství od zmítání lodí. Městečko Limiso. Příhoda u něm. Bouře na moři. Myši v lodí. Cizí loď.

Kapitola 13. - O přistání našem k zemi Svaté a vystoupení na břeh. Item vypsání města Jafy aneb Joppen.

Přístav u Jaffy. Trucelman. Pocta Joppenského hejtmana. Trucleman řádu de la centura. Město Jaffa. Přístav. Jaffa neb Joppen.

Kapitola 14. - O přijetí do města Rámy, a při tom vypsání téhož města.

Ráma. Jebneel. Lidda. Hospoda v Rámě. Bylina aloës. Sangiach. Plat Turkům. Města jménem Ramah. Vlast Samuele.

Kapitola 15. - O vyjetí z města Rámy, a co se na cestě dálo až k Jerusalému.

Vyjetí z Rámy. S. Dinas. Aseca. Terebinthi. Masfa. Raphaim. Emaus. Studnice hojitelná. Nobe. Gaba. Salem.

Kapitola 16. - O příchodu našem do kláštera sv. Salvatora v městě Jerusalémě.

Výslech u brány. Pohodlí v klášteře. Obyčej mytí noh. Procesí.

Kapitola 17. - O spůsobu kláštera sv. Salvatora, v kterémž nyní mniši řádu sv. Františka v Jerusalémě se drží, a jaký v něm život vedou.

Zpráva o klášteru hory Sion. Klášter sv. Salvatora. O důchodech a vydáních kláštera.

Kapitola 18. - O placení Turkům za jednu chůzi k hrobu božímu. Item jak jsme před kostel hrobu božího na dvůr přišli.

Plat u hrobu božího. Dvůr před kostelem.

Kapitola 19. - O vjití našem do kostela hrobu božího, a o procesí při spatřování míst svatých v něm konané.

Kostel. Kaply: Panny Marie, vězení Kristovo, losování o roucho. Místa svatá, jich zohavení. První křesťanský panovník. Nalezení sv. kříže.

Kapitola 20. - Obsahující další procesí k místům svatým.

Kapla sv. Heleny. Kapla posměchův. Kaply: Calvariae, obětování Isáka, ukřižování Krista. Díry křížové v skále. Kapla panny Marie a sv. Jana. Nápisy na hrobech králův Jerusalémských.

Kapitola 21. - O procesí k některým jiným místům, a zvláště k hrobu božímu.

Další procesí. Hrob boží. Místa, kde Kristus pán po vzkříšení se ukázal.

Kapitola 22. - O spatřování týchž svatých míst. O přirovnání kostela hrobu božího k kostelu sv. Víta na hradě Pražském, až i o navrácení se našem do kláštera sv. Salvátora.

Spatřování svatých míst. Vypsání kostela hrobu božího.

Kapitola 23. - O vyjití našem na horu Olivetskou, odtud do Betanie, a o jiných místech svatých na té cestě.

Údolí Josafat. Potok Cedron. Hora Olivetská. Památná místa na hoře Olivetské. Kostel a kapla na hoře Olivetské. Šlepěje Krista Pána.

Kapitola 24. - O sjití s hory Olivetské do Betanie a k jiným místům až do Jerusaléma.

Sjití s hory Olivetské. Betfaje. Betania. Hrob Lazarův, dům jeho. Dům Šimonův. Hřbitov Židů.

Kapitola 25. - O spatření některých míst v městě Jerusalémě.

Spatřování některých míst v Jerusalémě. Výpovědi Pilátovy, pověsti o něm. Zbouření se Židů. Florus. Soudná stolice. Dům Herodesův. Chrám Šalomounův. Chrám Herodesův. Obležení města. Poslední zkáza chrámu. Císař Julián. Nynější chrám Šalomounův. Císař Heraclius. Kostel panny Marie. Kostel sv. Anny.

Kapitola 26. - O vyjití poutníkův ven z města do údolí Josafat k spatření některých míst.

Vyjití z města. Jeskyně. Hroby: p. Marie, sv. Joachima, sv. Josefa. Strojení se k Jordánu. Plat za cestu. Cesta zajetí. Cesta kříže.

Kapitola 27. - O výjezdu z Jerusaléma k Jerichu, k řece Jordánu a jiným místům.

Výjezd k Jerichu. Bahurim. Zámek Adomin. Vrch Quarantena. Místa pokušení Kristova. Spatřování míst s hory, nebezpečné sejití.

Kapitola 28. - O příjezdu našem k studýnce Eliseově a do Jericha.

Studnice Eliseova. Růže z Jericha. Údolí Achor. Jericho.

Kapitola 29. - O přijetí našem k Jordánu řece, moři Mrtvému a zase do Jerusaléma.

Poušť svatého Jana Křtitele. Řeka Jordán. Přejití řeky suchou nohou. Voda Jordánská. Bethabara. Macherus. Hora Phasga. Moře Mrtvé. Engaddy. Horko okolo Jericha. Návrat do Jerusaléma.

Kapitola 30. - O spatření některých míst svatých v Jerusalémě a vně za městem na hoře Sion.

Místa svatá v Jerusalémě. Klášter hory Sion. Palác Davidův, jeho hrob. Rybník Bersabe. Dům Annáše biskupa. Palác Herodesův. Vězení sv. Petra.

Kapitola 31. - O vyjetí našem z Jerusaléma do Betléma, a co jsme na té cestě spatřili.

Uctivost Turkům činěná. Hora Gihon. Spatřování míst na cestě z Jerusaléma do Betléma. Položení Betléma.

Kapitola 32. - O vjití našem do kláštera Betlémského, a o spůsobu kostela blahoslavené panny Marie.

Kostel Betlémský. Kaply téhož kostela.

Kapitola 33. - O processí, kterouž jsme k místům svatým v kostele Betlémském vykonávali.

Kostel Betlémský. Processí v témž kostele.

Kapitola 34. - O spatřování některých míst vně okolo kláštera Betlémského.

Ves pastýřů. Kostel u andělů. Věže stáda. Hrad Bethsur. Skrýše panny Marie.

Kapitola 35. - O druhé processí k místům kostela Betlémského; item o spůsobu města a kláštera, a o navrácení se zase do Jerusaléma.

Druhé processí v kostele Betlémském. Vypsání Betléma. Klášter Betlémský. Město Hebron. Údolí Mambre. Návrat do Jerusaléma.

Kapitola 36. - O vyjití našem k spatření údolí Siloë a některých jiných míst okolních.

Návrat do Jerusaléma. Vyjití k spatření Siloë a jeho okolí. Jeskyně skrýší apoštolův. Údolí Benhinnom. Studnice Siloë. Hrob Absolonův. Rybník bravní.

Kapitola 37. - O vyjití našem do kláštera sv. kříže, odtud navrácení se do kláštera sv. Salvátora; a o druhé chůzi do kostela hrobu božího, až i o hostině, kterouž jsme konventu připraviti dali.

Klášter sv. kříže. Druhé propuštění do kostela hrobu božího. Hostina nových rytířů. Hody společné u starých v potupě.

Kapitola 38. - O spatřování některých míst vně za městem, a strojení se na cestu.

Hrobové králův Judských. Strojení se k odjetí z Jerusaléma. Odpustkové. O Lampertovi poutníku. Účinek vína.

Kapitola 39. - O spůsobu starého města Jerusaléma, jaké bylo od počátku v své celosti a slávě, prvé nežli je Římané dokonce vybojovali a zkazili; což se brzo po na nebe vstoupení Krista pána stalo.

Starý JErusalém. Zakladatel jeho. Králové v Jerusalémě. Posloupnost králův Jerusalémských. Zajetí Babylonské. Jerusalém po zajetí Babylonském. Poslední jeho králové. Zkáza Jerusaléma. Hlad veliký. Bývalé schůzky lidu. Zázrakové zkázu města předcházející. Vypsání města. Deset divů při chrámě Jerusalémském.

Kapitola 40. - O spůsobu nového a nynějšího města Jerusaléma až do těchto našich posledních časův.

Barcochab svůdce. Nový Jerusalém. Julianus Apostata. Heraclius. Saracenové. Gotfrid, první křesťanský král Jerusalémský, a nástupcové jeho. Žoldán Egyptský. Častá tažení k dobývání země Svaté. Vypsání přednějších míst nového města Jerusaléma. Správa města.

Kapitola 41. - Spůsob a řád, kterýmž někteří poutníci na rytířství hrobu božího pasováni bývají.

Pasování na rytířství hrobu božího.

Kapitola 42. - O původu a rozličnosti rytířův všelijakých v křesťanstvu.

Počátek rytířstva u Římanův. Rozličná rytířstva. Rytíři zlatého rouna a jiní. Rytíři hrobu božího, Maltezští, Templáři. Rytíři panny Marie a jiní. Rozličná rytířstva.

Kapitola 43. - Řád a ustanovení od císařův Římských, králův a knížat království Franckého, kteříž byli nejvyšší přední a hlavní řádu slavného tovaryšstva rytířův hrobu božího v Jerusalémě, s dovolením a u přítomnosti otce gvardiana, jakožto kommissaře vrchního v zemi Svaté, vypsaný.

Kapitola 44. - Přípis vysvědčení, kteréž gvardian pod pečetí rytířům hrobu božího dává.

Kapitola 45. - Věr a sekt křesťanských v Jerusalémě rozličnost, vedlé jmén, jimiž se dělí, vypsaná.

Rozličné víry a sekty křesťanské v Jerusalémě. Křesťané v zemi Svaté. Příčina tažení proti Turkům.

Kapitola 46. - O Řeckém národu, a náboženství jejich.

O Řeckém národu. Války Řeků. Stav země po smrti Alexandra Velikého. Řekové v moci Turků. Náboženství Řeků. Patriarchové a jiné duchovenstvo řecké. Kláštery cajolerů. Rozdílnosti církve Řecké od Římské.

Kapitola 47. - Georgiáni a Armeniáni jací národové jsou? a víra jejich jaká?

Georgiáni, Země, vrchnost a náboženství jejich. Země Armenská. Města Armenská. Náboženství Armenů.

Kapitola 48. - Vypsání náboženství Nestoriánů, Syriánů, Maronitů, Jakobitů a Abyssynův.

Nestoriáni: Caramanni, Curti, Assyrští a mnozí jiní. Syriáni. Města Syrie. Obyčeje a náboženství Syrův. Maroniti a Drusi. Jejich udatnost a náboženství. Jakobité. Abyssini.

Kapitola 49. - Sumovní vypsání vší země Svaté v okršlku jejím, a s městy předními v ní; též o minci, kteráž tam nyní obecně jde, a přitom závěrek dílu prvního.

Druhý díl, v němž se vypisuje cesta z Jerusaléma do Egypta a velikého města Kairu; odtud dále do Arabie pusté, k moři Červenému, k hoře Sinai, Oreb a svaté panny Kateřiny; a naposledy rozličných národův obyčejové, zlí i dobří, i také krajiny jejich mnohé, v nichž bydlejí.

Kapitola 1. - O vyjetí našem z města Jerusaléma až k městu Ráma.

Předmluva. Začátek vypravování. Velká rosa. Svaté trní.

Kapitola 2. - O přijetí k městu Ráma a odtud do města Gázy.

Chamaeleon. Azotus město. Dagon modla. Hospoda turecká. Záduší turecké. Hospody a krmě v nich. Aškalon. Faraonův fík.

Kapitola 3. - Příjezd do města Gázy, a co v něm předsevzato bylo.

Hospoda v Gaze. Mnich nákupník nevěrný. Gaza město. Silvanus mučedlník.

Kapitola 4. - O plavení se našem z země Svaté až do Egypta k městu Damiáta.

Nouze a nedostatek na lodí. Jak Turci s poutníky nakládali. Řeka Nil. Jaké lodi na ní. Holubi s listy.

Kapitola 5. - Jak jsme se do Damiáty dostali, co v něm předse brali, a přitom vypsání téhož města.

Turecké páteře. Konsul a vicekonsul. Lampert veselý. Rvačka s mnichem. Město Damiáta. Ludvík král franský. Nil řeka rybnatá.

Kapitola 6. - Kterak jsme z Damiáty odjeli a do města Cairu přijeli.

Vyjetí z Damiáty. Vypsání palmy. Úžitek její. Strom musa. Plavba po Nilu. Milská voda. Města při Nilu. Clo židům a Turkům. Přeprava přes louži.

Kapitola 7. - O příjezdu do města Cairu a co jsme v něm činili.

Příjezd do Kairu. Konsul francouzský. O Židech v zemích tureckých. Jací jsou domové v Kairu. Naše hospoda. Trpělivost křesťanská. Projížďky turecké po vodě. Nebezpečná projížďka na zámek Kairský.

Kapitola 8. - O výjezdu našem do zahrady císařské, kde balsam roste, a co jsme po navrácení se z ní v městě předsebrali.

Jízdárna turecká. Kostelík při Matharii. Studnice p. Marie. Fíkový strom veliký. Indiánský ořech. Keř balsamový. Kde roste. K čemu se ho užívá. Vtipný osel. Bašovo slavné vyjetí z Kairu.

Kapitola 9. - O putování našem z města Cairu k Červenému moři, do pusté Arabie a na horu Sinai.

Ležení arabské u Matharie. Karavana. Moře Červené. Pevnost Suez. Dvanácte studnic Mojžíšových. Jízda skrz veliké pouště. Hory strašlivé. Gazely. Přístrachové na poušti. Příjezd do kláštera sv. Kateřiny.

Kapitola 10. - O příjezdu našem do kláštera svaté panny Kateřiny pod horu Sinai, a co tam dále od nás předsevzato bylo.

Večeře v klášteře S. Kateřiny.

Kapitola 11. - O vyjití našem z kláštera svaté panny Kateřiny na horu Oreb, Sinai a horu svaté panny Kateřiny, a co jsme v těch místech paměti hodného spatřili.

Chůze na horu Oreb. Kapla zjevení se p. Marie. Kapla Eliáše proroka. Hora Sinai. Kapla na vrchu hory Sinai. Čisterna Mojžíšova. Klášter 40 mučedlníků. Hora a kapla S. Kateřiny. Příběh o svaté panně Kateřině. Hůl Mojžíšova. Štěpnice kláštera S. Kateřiny. S. Arsenius. Obydlí Arabův.

Kapitola 12. - Vypsání kláštera svaté panny Kateřiny, co jsme v něm působili a jak jsme se na cestu strojili.

Kde se bůh ve kři hořícím ukázal. Tělo sv. Kateřiny. Vyjití z kláštera. Vypsání kláštera S. panny Kateřiny.

Kapitola 13. - O navrácení se našem z poutě hory Sinai a svaté panny Kateřiny do města Cairu.

Vysvědčení z kláštera S. Kateřiny. Dromedář. Poutníkové od Arabův oloupeni. Spůsob pečení chleba po arabsku. Kde Israelité skrze moře přešli a Farao zhynul. Koupel v moři Červeném. Město Sues. Karavana. Cesta ze Sues do Kairu. Pštros. Navrácení se do ležení arabského.

Kapitola 14. - O zemi Arabské a národu v ní přebývajícím.

Arabie popsání. Moře písčité. Žid pískem pokřtěn. Eremus, poušť. Poustenníci rozliční. Život poustennický. Klášter nevědomý. Mana. Jednorožcové. Arabie šťastná. Města její. Sába město. Maqueda královna. Národ arabský. Oděv arabův a žen jejich. Jaké vrchnosti mají. Povaha Arabův.

Kapitola 15. - O Červeném aneb Rudém moři.

Kapitola 16. - Zpráva o Indiích východních, jaké jsou to země, jak jsou se do nich Portugalští dostali a jak tam podnes hospodaří.

Indie východní. Bramani. S. Tomáš apoštol indický. Jmeno Indestán. Řád a správa tam znamenitá. China, země lidnatá, na nejvýš vzdělaná. Siam. Království Udia, Pegu, Narsinga, Cambay a j. Portugalští v Indiích východních. Vasco Gama. Goa město. Jich města a přístavy. Království Bengala, Cambaya. Města Diu, Ormus. Někdejší Babylon. Chrám. Věže Nimrod. Bagdet město. Války Portugalských s Turky. Holandčané v Indiích Východních. Tamerlan chán Tatarský. Quinsai město v zemi Mangi. Palác chanův u města Cambalu. Tataři kolikeří jsou.

Kapitola 17. - O našem se navrácení do města Cairu.

Návrat do Cairu. Najímání vojska tureckého. Lázně v Kairu. Turecký pohřeb. Mumie a pohřby egyptské. Pyramidy egyptské, tři nejpřednější jich. Mumie co lék.

Kapitola 18. - O našem se po městě Cairu procházení, a co jsme v něm viděli; též krátké vypsání téhož města Cairu.

Kair město. Kostely. Nemocnice. Kotce. Trhy. Správa a důchody jeho. Lidnatost. Almužny a záduší. Turecké sýpky. Kratochvilný osel. Girafa a tatou. Kairští nosiči. Turecká obřízka. Vypsání Kairu. Velikost a lidnatost města. Povaha obyvatelův Kairských. Ostrov Míra. Rozvodnění řeky Nilu. Výroční slavnost v Kairu.

Kapitola 19. - Vypsání řeky Nilu, krokodilův, vodních koní a jiných věcí při tom.

Nil řeka. Moře Ecus. Ostrov Meroe. Nilský spád. Domnělé příčiny jejího rozvodňování. Nil řeka živitel Egypta. Thebae město. Krokodil. Chytání krokodilův. Tentyrité. Trochilus. Ichneumon. Delphin neb mořská svině. Stincus. Vodní kůň.

Kapitola 20. - Kterak jsme se z města Buláko do Rosetty plavili, a odtud do Alexandrie dostali.

Plavba do Rosetty. Delta ostrov Nilský. Židovská udatnost. Rajský pták. Rosetta město. Jízda z Rosetty do Alexandrie.

Kapitola 21. - Vypsání města Alexandrie.

Vypsání Alexandrie. Jmeno a položení města. Sloup Pompejův. Přístav. Věže Pharos. S. Marka chrám. Kotce obchodní. Nezdravá voda. Ptolomeova knihovna. S. Athanasius. Povaha obyvatelův.

Kapitola 22. - Stručné vypsání vší země Egyptské.

Země Egyptské položení, úrody, panovníci. Bludiště Egyptské. Dvě lodi krále Ptolomea. Kleopatry, poslední královny Egyptské, kvasy a palác. Cikáni a původ i živnosti jejich.

Kapitola 23. - O putování mahumetánův do Mecchy a Mediny, měst v Arabii ležících, k hrobu Mahumetovu.

Kapitola 24. - O náboženství egyptském a jich sousedův Arabův, anobrž úhrnkem o tureckém.

O náboženství mahumetanském. O Mahumetovi a jeho náboženství. Mašlak. Turecký způsob při ženění. Trestání vinných.

Kapitola 25. - Stručné vypsání země mouřeninské, jináč Abyssinské.

Kapitola 26. - O plavení se zpátkem z Alexandrie do Benátek.

Registrum aneb ukazovatel na obadva díly knihy této.

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V X Z Ž

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (1648 kB) ]