Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

Před novou, neznámou vládou

(N. N. 21. listopadu 1848.)

Dnes o polednách odjíždějí poslancové čeští z Prahy opět na sněm říšský do Kroměříže. Jakých událostí dočkali jsme se od 6. října až po tuto dobu! Jak velice změnily se okolnosti! Poslancové čeští vzdálili se z Vídně, jakožto údové panující většiny sněmu, poraženi hmotnou silou frankfurtsko maďarské revoluce vídeňské. Ministerstvo, které deputovaní čeští ve sněmu podporovali a drželi, padlo též skrze tuto revoluci. Čtenáři našich novin pamatují se zajisté, kterak "Národní Noviny" toto ministerstvo (bývalou naši vládu) dle možnosti podporovaly a zastávaly, a proto, poněvadž se bývalé ministerstvo v nejdůležitějších věcech rakousko-uherských srovnávalo s náhledy českých poslanců a dle jejich rady mnoho činilo, co naň pak uvalovalo zášt Frankfurtistů a Maďarů. Několikráte jsme v "Národních Novinách" podotknuli, že lepšího ministerstva nedostaneme pro sebe a padne-li toto, že očekávati můžeme horší!

Bojíme se nyní skutečně, aby se slova naše nevyplnila. Poslancové čeští odjíždějí opět na sněm, nevědouce sami, budou-li náležeti ke straně ministerské, neb opposiční. Ministerstvo není posud ustanoveno, a kdyby i ustanoveno bylo, bude v něm přece několik osob nových, sněmu neznámých, a z té příčiny nebude dokonale známo, jakou cestou nové ministerstvo (nová vláda) zamýšlí kráčeti. Cesta ale, na které čeští poslancové kráčeti budou a kráčeti musí, dávno již ustanovena a známa jest a nikterak se změniti nemůže, má-li český národ s jednáním sněmu spokojen býti. Přijme-li tedy nová vláda ty zásady foederalistické, o kterých čeští poslancové přesvědčeni jsou, že jedině dle nich blaho celého Rakouska založeno býti může, pak budou čeští deputovaní opět náležeti ke strané ministerské. Nebude-li míti nové ministerstvo tyto zásady a bude-li vůbec jednání jeho proti dobru národa českého a Slovanstvu směřovati: pak budou čeští poslancové v řadách opposice a neustanou odporovati ministerstvu tak dlouho, až buď své smýšlení a jednání změní aneb z úřadu odstoupí.

Ostatně musíme doufati, že většina sněmu předešlého smýšlení přesvědčení svému věrna zůstane, od čeho ovšem blaho naše budoucí závisí.

"Národní Noviny" budou se též svých zásad politických držeti bez ohledu na vládu a na sněm; ačkoliv si nanejvýš přáti musíme, aby většina sněmu a vláda, která se v konstituci vždy dle větiny sněmu držeti má a musí, s námi stejně smýšlely, tak abychom všeho, co nám náleží, nejkratší a nejlehčí cestou dosáhnouti mohli.

Ministerstvu takovému, které by proti českému slovanskému národu nespravedlivě jednalo a vůbec o svobodu upřímně nestálo, musíme ale dle svědomí svého vždy ze všech sil svých odporovati a tak dlouho odporovati, až padne! A jako "Národní Noviny" poslední ministerstvo všemožně zastávaly, tak dovedou ministerstvu svobodně nesmýšlejícímu a nespravedlivému ostře a neunaveně se protiviti. Nás neuspokojí snad nějaký na oko liberální program vlády a pouhá slova: my vždy jen na činy i na úmysly bedlivý pozor míti budeme.

Ostatně naděje jest, že se rokování sněmu v Kroměříži znamenitě urychlí. Frankfurt bude hned brzy na počátku.

zpět na obsah - Další: Program nového ministerstva