Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

Na obranu sněmu říšského

(N. N. 9. února 1849.)

Od nějakého času pozorujeme v novinách a časopisech ministerských a také v některých jiných časopisech, zvlášť vídeňských. o jichžto směru mezi všemi rozumnými a svobody milovnými stejný opovržlivý úsudek panuje, že tyto noviny všelijakým způsobem a někdy velmi schytralým se snaží říšský sněm u národu zlehčiti a nedůvěru proti němu rozsívati. Proč asi to činí?

Proto, že se té straně, kterou tyto časopisy buď z dobré vůle nebo za dobrý plat zastávají, mnoho nelíbí, co říšský sněm v základních právech ustanovil, a poněvadž tato strana již podle toho, co sněm až posud ustanovil, domýšleti se může, že také později v konstituci samé podobnou cestou kráčeti bude, kterážto cesta sice povede k blahu národnímu, ale nebude k libosti té jisté straně. Proto by nyní tato strana ráda sněm ve všeobecném minění národu zlehčila, a tudy zničila mravní moc, kterou až posud sněm bez vojska a bez kanonů měl proti pánům velícím vojsku a kanonům jejich.

Ba strana zpátečnická tak dalece se v hrdosti své povznesla, že zjevně žádá a křičí aby císař sněm říšský rozpustil a sám ze své moci udělil konstituci.

Ministerstvo samo zřejmě pohrdá sněmem a neukazuje se ani při poradách jeho v Kroměříži: to samé mi nisterstvo, které veřejně ve sněmu žádalo o prodloužení ferií vánočních, aby mohlo v nich prý záležitosti své ve Vídni spořádati a pak neustále při důležitých poradách o základních právech přítomno býti. (Tak pravil sám p. ministr Stadion ve sněmu veřejně.) Takové chování ukazuje patrně, že ministerstvo výroky sněmu lehce béře, že mu na tom málo záleží, co a jak sněm ustanoví, poněvadž si snad potají myslí, že beztoho jen tolik z uzavření sněmovních k sankci přivede a uzná, kolik se mu líbiti bude.

V této důležité pro naši svobodu době zapotřebí jest, abychom my všichni, kteří se upřímně k svobodě hlásíme, sněm říšský podporovali, osvědčujíce se, že sněm jedná dle naší vůle, že spokojeni jsme s jeho liberálními výroky, abychom všichni vystoupili a velikým počtem svým zvětšili váhu výroků našeho říšského, ústavodárného sněmu.

Celý politický život jest neustálý boj mezi stranami: dokažme tedy nyní, že naše strana mnohem silnější jest, než strana zpátečníků.

zpět na obsah - Další: Hlas český k bratrům Jihoslovanům