Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

Důvěřujme, - ale jen sobě!

(N. N. 16. února 1849.)

S mnohých stran dostáváme již zprávy, že se odtamtud co nejdříve zašlou přípisy důvěry k říšskému sněmu. Radujíce se ze zdravého politického smyslu našeho národu, musíme jen opětně vysloviti přání své, aby se s těmito přípisy co možná pospíšilo a aby je každá obec rovnou cestou svému poslanci zaslala, poněvadž beztoho přípisy mezi poslanci a jejich komittenty od poštovního platu osvobozeny jsou dle zákona.

Nemůžeme zde ostatne smlčeti, že naše německé vládní noviny, "Prager Zeitung", patrnou nelibost jeví z takového vyjevování důvěry ke sněmu. Nepochybujeme, že by ministerstvu milejší bylo, kdyby ono samo takové, aneb podobné přípisy důvěry od národu dostávalo: avšak nikdo nebrání ministerstvu jednati tak, aby celý národ s důvěrou mohl hleděti na činy své vlády. Když se ale ministerstvo naše tak chová, jakoby ani sněmu a národu na světě nebylo, jakoby jenom vláda sama jednostranné právo měla, s cizími mocnostmi úmluvy činiti: odkud by se vzíti měla důvěra národu?

"Prager Zeitung" chtěly sobě pomoci tím podotknutím, že ministerstvo a sněm vedle sebe stojí, jako neodvislé moci: výkonné (ministerstvo) a zákonodární. - Avšak když ministerstvo (výkonná moc) této zákonodárné moci předpisovati chce, jaké zákony dáti má, čím to ospravedlní "Prager Zeitung?" Když výkonná moc, neptajíc se sněmu, sama určuje, v jakých poměrech naše země státi má k Německu, čím to ospravedlní "Prager Zeitung?"

A konečně zdá se nám přece nesmírný rozdíl v důstojnosti sněmu a ministerstva, tak že nám nikdy nenapadne stavěti je na stejný stupeň.

Sněm jest plnomocník celého národa, jenž má nařizovati, kterak země spravována býti má a ministerstvo má zem spravovati tak, jak ústava velí. Tento rozdíl jest příliš patrný a nedá se nikterak zahaliti.

Ze ostatně naše svoboda s nynějším sněmem stojí a padá, - věta, kteráž se též nelíbí velice našim ministerským novinám, - to věříme všichni, vyjmouc snad ty, kterým na svobodě vůbec nic nezáleží.

Ať hledají ministerské noviny podpisy na to, "že s ministerstvem nynejším naše svoboda stojí a padá", a budou vidět, kolik a jakých podpisů na to shledají.

zpět na obsah - Další: Naše naděje