Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

Prodávání novin

(N. N. 6. dubna 1849.)

Od dnešního dne jest v Praze prodávání novin a časopisů zapovězeno následkem nově vydaného zákonu o tisku.

Nám sice neškodí toto nové ustanovení v ničem, poněvadž beztoho jsme nedávali své noviny roznášet a na ulicích prodávat. Tím více tedy můžeme nestranně úsudek svůj o tom pronésti, totiž že pokládáme toto ustanovení za zcela zbytečné a surové obmezování svobody vůbec. Když roznášení a prodávání všelikého zboží dovoleno jest, proč ne prodávání tištěných spisů? A k tomu se škodí mnohým chudobným lidem, kteří se od počátku svobody tisku tímto novým způsobem bez škody jiných poctivě živili jakožto roznášeči a prodavači časopisů, kdežto s několika groši kapitálu mohli dosti výživný obchod vésti, poněvadž hned po vyprodání zase mohli nové zboží nakoupiti!

Nevíme skutečně, z jakých ohledů ministerstvo tuto věc do zákonu přijalo, leda snad, že tím chtělo zameziti rozšíření malých dráždících časopisků. Platné mu to bude k jeho záměrům velmi málo, neboť si nyní jisté ty časopisy, které se dříve na ulicích prodávali, zřídí množství expedic v tabáčních trafikách, krámkách atd., a budou se prodávati jako posud, jenom že chudí lidé, kteří je dříve bez krámku na ulici prodávali, o výživu přijdou.

Musí se vůbec každá vláda liberální držeti té hlavní zásady, že proti zlým účinkům tisku se má působiti opět tiskem, a když by třeba některý přepjatý časopis lid škodlivým způsobem dráždil, však rozumnější noviny beztoho zas tyto věci vysvětlí a pravou cestu lidu povědí. Pouhými zákazy a obmezováním se ale nic nedocílí, leč tajné, tím škodlivější dráždění. Jenom s pravou pravdou ven, ta si sama cestu proklestí tak proti přepjatostem dráždičů, jako proti reakci neliberálního ministerstva!

zpět na obsah - Další: Sjezd biskupský