Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

Taktika německá

(N. N. dne 30. září 1849.)

- Velmi často se nám stává - máme-li říci - čest nebo neštěstí, že některé německé noviny, zvlášť vídeňské naše články překládají, nebo vyňatky z nich podávají. Neštěstí pravíme proto, že by věru o našem zdravém rozumu velmi špatné ponětí musel míti ten, kdo by si nás představoval jenom podle těchto citátů zvlášť vídeňských časopisů. Tak nedávno "Ost-Deutsche-Post" porozuměla našemu článku o ustanovení okresních komissí v č. 250. v ten smysl, že píše v čísle svém 241.:

"Prag 25. Okt. Der Mitarbeiter H. B. in den "Narodny Noviny" tritt gegen die "Wahl der Mitglieder für die böhmische Grundentlastungs Kommission auf, welche er mit Ausnahme jener des Hrn. Ministerialrathes Klecansky deshalb eine unglückliche nennt, weil die meisten Mitglieder aus der Mitte der Kreisbeamten gewählt wurden, welche zwar viele gute Eigenschaften besitzen, aber der neuen czechischen Schriftsprache nicht ganz kundig sind."

Nevíme skutečně, máme-li to jen za sprostnost či za perfidii držeti!

Že ještě to ani žádné vídeňské noviny tak daleko nepřivedly v německé důkladnosti, aby alespoň náš titul ("Národní Noviny") správně a bez chyby vytisknouti dovedly: to špatně se srovnává s jejich pověstným Zugem nach Osten!

Podobně asi dělo se nám s článkem strany samostatnosti Slovenska (N. N. č. 246), který podala "Zeit" z části a "Lloyd" celý v překladu, ovšem tak špátně, že se ku př. mezi slovenský (Slováky) a slovanský (Slovany) žádný rozdíl nečinil.

"Zeit" jsou nyní největší noviny ve Vídni od několika dní vycházející, přihlásivší se samy k národně-foederační tendenci. Kdo vlastně vydavatelem jejich jest a jaký pravý směr míti budou, není nám ještě posud z vyšlých čísel patrno, zdalo by se nám ale, že snad v nich maďarsko-šlechticko-liberální živel převládá. Tyto noviny tedy podaly ve špatném překladu konec dotčeného našeho článku z čísla 246 s doložením, že jest "befremdend" a že budoucně o něm promluviti hodlají. Toto promluvení stalo se také skutečně brzy po tom ve zvláštním úvodním článku, nad kterým jsme ale jen hlavou zavrtěti museli.

Známe již dobře tu německou taktiku, která nám všude, kde svého práva dosáhnouti chceme, kde žádáme pro sebe to, čeho již dávno Němci u nás užívají, umí hned předhazovati, že chceme přednost, že zamýšlíme Uebergrifte, extreme slavische Tendenzen atd. Podle té samé taktiky zachovala se také proti nám "Zeit". My jsme si v článku svém stěžovali že Slovensko nebude zvláštní korunní zemí, že ministerstvo se obává Slovanům dáti tolik národní samostatnosti, kolik mají ku př. Némci a Vlaši; dokazovali jsme, že ministerstvo nemá příčiny obávati se moci slovanské; ale "Zeit" nám předstírá, že panovati chceme v Rakousích, a rozumí našemu panslavismu tak, jako bychom chtěli celé Rakousko poslovaniti. Toho se zajisté ani "Zeit" nedočká, abychom my rakouští Slované některý jiný národ potlačovali, a také jest skutečně od naší nynější poroby a podřízenosti až k panování nad jinými příliš veliký skok. Jestli jsme se ale my Slované pro nespravedlivost jiných národů k dosažení svého práva vespolek spojili a toto vzájemné se podporování panslavismem nazvali: nevyrozumívá se ještě tím, že budeme zase my utlačovati jiné, leč by snad těmto vlastní zlé svědomí takové strašáky malovalo dle zásady: oko za oko, zub za zub.

zpět na obsah - Další: Naše obávání