Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

Volení poslů na sněm zemský

Prostonárodní slovo k lidu vesnickému a městskému od H. Borovského.

Nynější sněm, na kterém se rozhodne o celé naší budoucnosti a budoucnosti našich potomků, na němžto si my všichni sami dobrovolně ustanovíme pořádek, dle kterého se říditi chceme ve své zemi, a kterému se pak každý dobrovolně podrobiti musí, tento sněm jest nejdůležitejší věc, jenž se po 300 let v Čech,ách přihodila, a na které každému nejvíce záležeti musí. Poněvadž ale, jak patrno jest, nemohou všichni z celé země se raditi najednou, musí sobě vždy větší počet voliti důvěrníka, plnomocníka, aby na sněmu za ně mluvil, jejich mínění přednášel, o jejich prospěch pečoval, jehožto hlas a mínění potom bude platiti za mínění všech obyvatelů z celého okrsku. Tito důvěrníci a plnomocníci vaši jsou poslové t. j. deputovaní, které si nyní v každém vikariátu dva vyvoliti máte. Drazí krajané! Nahlížíte důležitost takových mužů, jimžto kladete do rukou celé své štěstí, a proto očekávati musí celá zem, že se při volení rozumně a opatrně zachováte.

Poněvadž ale toho volení, jakožto věci posud u nás nebývalé, žádnou povědomost nemáte, umínil jsem si na několik kusů pozornost vaši obrátiti.

  1. O to dbejte, abyste se ještě před volením v každém vikariátě dorozuměli, kdo by se pro vás za deputovaného hodil; musíte se více obcí dohromady buď oustně ve schůzkách neb (a to nejlépe) aspoň písemně strany toho srozuměti. Toto vám upřímně radím z následující příčiny: Víte, že ten deputovaným bude, kdo nejvíce hlasů dostane; jestli se ale více obcí z vikariátu neb všechny ve spolek nesmluví, lehce se státi může, že skoro každá obec jiného si voliti bude, a ták žádný v celém vikariátu nebude mít veliký počet hlasů, když se hlasy vaše na mnoho stran rozstříkají. Představte si, jak tu lehce bude někomu vám nepříznivému sebrati lecjakým způsobem jistý počet hlasů, který bude větší než počet hlasů všech vašich volenců, a ten se pak proti vaší vůli stane vaším zástupcem! Abyste tomu lépe vyrozuměli, dám vám jedinký příklad: Dejme tomu, že je ve vikariátu hodně veliké panství, jak snadno tu jest ouřadu potají několik hlasů si získati pro svého kandidáta, a jestli každá obec bez ohledu na ostatní voliti bude, pravím vám na jisto, že se stane deputovaným ten, kterého chce ouřad, a ne ten, kterého vy chcete, proto že váš kandidát bude mít míň hlasů (totiž jen ty hlasy z jedné obce) než kandidát vrchnosti.
  2. Nehleďte při volení na žádnou důstojnost a učenost, ale volte si rozumné zachovalé sousedy, kteří užívají důvěry vaší a jsou lidé samostatní, aby se nemuseli na nikoho ohlížeti. Hleďte na to, aby byli vaši vyslancové mužové světa zkušení, neohrožení, kteří dovedou pravdu každému do očí říci, buď si on kdokolivěk, třeba sám J. M. C. král náš Ferdinand! Nevolte nikoho, který již skutkem nedokázal v životě svém, že jest muž neohrožený, jenž od práva svého neupustí, z mužů učených nevolte žádné jiné než takové, kteří se již povždy co dobří vlastencové ukazovali, neboť jest také zapotřebí, aby již Čechové nebyli v poddanosti u jiného národu, nýbrž aby své zemi ve vážnosti stáli.
  3. Považte, že se na sněmě bude o věci veledůležité, velmi drahocenné rokovati, a že se všechno většinou hlasů rozhodovati bude. Kolikráte se jen o několik hlasů rozcházeti bude, a tito hlasové budou mnohému nesmírně drahocenné, drahocennější než mnoho tisíc zl. stř. Nesáháme nikomu do svědomí, ale již jest svět takový, že člověk ztratí raději 10.000 než 50.000, a že tedy raději těmi 10.000 po těch 50.000 hodí. Krátký smysl dlouhé řeči jest, abyste volili muže, o kterých přesvědčeni jste, že jsou mužové svobody milovní a že se od nikoho uplatiti nedají.
  4. Nedejte se od nikoho buďsi malý nebo velký žádným způsobem nutiti, abysts tomu neb onomu hlas svůj dali; beztoho odevzdáte cedulky své potají a proto se každé mstě neb nenávisti vyhnete.
  5. Nezapomínejte také zvlášť na to, že, jakmile deputovaného si vyvolíte, již více práva nemáte v něčem mu poroučeti neb zakazovati, nýbrž on sám dle své vůle za vás mluviti a jednati smí, tak jak za dobré uzná. Právě proto musíte o to dbáti, aby muž od vás vyvolený tak smýšlel, jako vy smýšlíte.
  6. Víte, že každý na svou cedulku čtyři jména napsati musíte: nemyslete, již dosti na tom, když první dva dokonalí mužové budou, že na třetím a čtvrtém nic nezáleží, a že tito deputovanými beztoho nebudou, že jen snad pro jméno na cedulce stojí. To byste se mohli škaredě podvésti, neboť vězte, že deputovauými budou ti dva, kteří v celém vikariátu nejvíce hlasů obdrží, a že každý z vašich 4 napsaných jmen stejně platí, a že by právě jeden z posledních vašich čtyrech nejvíce hlasů míti, deputovaným se státi mohl, kdyby snad větší část voličů jen z pouhé zdvořilosti neb z pohodlnosti jméno jeho napsala, spoléhajíce se na to, že beztoho jen první dva deputovanými býti mají. Proto musíte napsat 4, z nichž každý dobře za deputovaného se hodí, a aby všichni 4 byli stejného s vámi smýšlení.
  7. Co se ostatně stavu deputovaných týče, doufám, že již váš vlastní zdravý rozum vám poví, jak se zachovati máte. Považte, že na tomto sněmu bude ještě celý starý sněm, to jest asi 200 šlechticů, kteří právo měli na sněmy choditi, pak asi 90 deputovaných větších měst a asi 220 deputovaných ostatního lidu venkovského. Mnoho se na sněmu jednati bude o porovnání poddaných dosavadních s vrchnostemi. (Neboť poddanství přestati musí). Vyvolíte-li si tedy vyslance takové, kteří více o vrchnosti než o poddané pečovati budou, jistě si špatně ustelete. Z toho ohledu bojovali jsme v Národním Výboru mnoho o to (jak z novin víte), aby ouředníci voleni nebyli, když jsme ale nic nepořídili, zůstala celá věc jen iia vás a na vaší opatrnosti. Pomozte si sami, koho nechcete volit, nemusíte. - Nemyslím, abyste se snad ouředníka již co ohně varovali, jsou i mezi ouřednictvem mužové, kteří o vás dobře smýšleli a smýšlejí, avšak vy sami je nejlépe znáti musíte.
  8. Též vám výstrahu dávám, abyste pokoutní písaře a podobné lidi, ač by se váš prospěch vyhledávati zdáli, přece za vyslance nevolili. Jsouť obyčejně povahy nejisté, a jak lehce se za nějaké slíbené zaopatření neb za jinou dobrou náhradu dají koupiti, sami nahlídnete. Jak vám za peníze sloužili, budou sloužiti jiným, kteří jim více dají.

zpět na obsah - Další: Přátelům našim na venkově srdečné pozdravení!