Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

"Reichszeitung" a Slované

V Praze dne 14. prosince. Myslili jsme včera, že dosti na tom, p. Dr. Landsteinra a jeho "Reichszeitung" odbyti zkrátka nekolika žerty pro obveselení zarmoucených myslí konstitučních občanů. Vidíme ale, že přece celá věc nabývá pořád více důležitosti a konečně žádá od nás, abychom neopomenuli proti jistým, velmi perfidním taktikám odpor svůj v náležitý čas pronésti.

Dnes opět čteme v prvním úvodním článku "Reichszeitungu" od 13. prosince ty samé neb asi podobné věci proti Čechům, jaké jsme v přeloženém ve svém feuilletoně článku pro ukázku předložili svému čtenářstvu, pročež za zbytečné považujeme, poznovu je tuto překládati. Smysl nového článku p. Landsteinrova jest předhůzka proti nám, že si přejeme, abychom politicky spojeni byli s Ruskem. Krátká sice, ale velmi vydatná předhůzka - zrády zemské!! Na štěstí nám zároveň ti samí pánové také předhazují tajné republikánství, tak že jedna z těchto předhůzek sama sebou druhou poráží, neboť by to byla zajisté podivná myšlénka: Mikuláš Pavlovič Romanov, president republiky všeslovanské!

A však což je takovým pánům jako jest "Oesterr. Reichszeitung po důslednosti, účel jejich jest jenom v podezření uváděti své protivníky, ať pak se k tomu vezme záminka odkudkoli. Věru při vší tragičnosti má takováto smělost něco komického do sebe. My jsme v nejrozhodnějších dobách skutky dokázali svou oddanost a přece se nám vytýká tajný nepřátelský úmysl: a ti, kteří zjevnými skutky projevili nepřátelství své, ti nyní se vnucují za spasitele a ještě ani na tom ne dosti, oni se osmělují nabízeti svou pomoc proti nám? tajným prý nepřátelům! Ironie nade všechny ironie !

A jakou nad obyčej výbornou hermeneutiku mají tito pánové! Oni nám pořád opakují neschopnost Slovanů k samostatnosti politické, nevyhnutelnost, abychom se drželi jistých pěstounů a politických poručníků. A když proti nim uvedeme nejpatrnější praktický důkaz o schopnosti Slovanů, když poukážeme na Rusko, hned zase umějí z toho vypátrati naše tajné toužení po spojení s carstvem ruským!

Věru onen vlk, který beránka vinil, že mu vodu kalí, ačkoli stál vlk na potoku blíže u zřídla než beránek, a ačkoli tedy vlastně vlk beránkovi vodu kalil; onen vlk věru měl tu samou logiku a též tolik spravedlnosti, jako tito pánové! Oni píší ve svých novinách zřejmě, že němectví musí nevyhnutelně převládat v Rakousích, že musí být jejich řeč posvátní v politice, na sněmích, v soudech a ve vyšších školách, - to jest spravedlivé, slušné, to jest rovnoprávnost, ba jest-li chcete, jest to i šlechetnost, shovívavost, dobrodiní německé pro nás! Když ale my poukazujeme na křivdy, které se nám dějí, udávajíce při tom skutečná fakta: ejhle! křičí hned: slovanská pánovitost, oni chtějí vládnout v Rakousích. Uebergriff, Suprematiegelüste! Věru, než ten slabý pramen rovnoprávnosti a svobody doteče od vlády až k nám, ztratí se větší část v písku a kalužinách nepříznivých nám nižších a vyšších vládních orgánů buď německých, buď poněmčilých, kteří se ještě doufají zavděčiti a zásluhy si získati, čím více nás osočí!

Pak se nám vyčítá nespokojenost, nepřátelství proti vládě a proti státu!

"Österr. Reichszeitung" přivedla to v této své svaté horlivosti tak daleko, že se neštítí slova z "Národních Novin" docela překrucovati a špatně překládati, a když se jí pak již samotné přece zdá být veliká nespravedlivost, napíše: "So Ungefähr sprechen die Národní Noviny!" Ungefähr jest ale slovo s velikým pláštěm, pod který se mnoho vejde.

My však zvykli jsme již skrze drahná léta na takové s námi jednáni, mrzí nás však nyní jen to, že také guvernementální noviny se postavily v tomto ohledu do jedné řady s pány jako jest Wutke, Schuselka, Schilling atd.

zpět na obsah - Další: Jak se chovati k úřadům?