Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

Narozeniny J. M. C.

V Praze dne 18. srpna. Včerejší osvětiení zavdalo v Praze opět příčinu k rozmanitému duševnímu pohnutí. Také my jsme poněkud byli strženi do onoho proudu, a č. 138. "Deutsche Zeitung" uznalo za dobré, sejmouti při této slavné příležitosti svou politickou larvu a ukázati se nám v celé své německé kráse. Uvádějíce z našeho čísla od 16. onen článek z Pražského denníka, ve kterém jsme vysvětlili okolnost strany návrhu p. Friedlanda a jeho říšské koruny na staroměstské radnici, přidaly k němu "Deutsche Zeitung" dodatek, v němžto nás poučují o potřebné úctě k J. M. C. a ke všem známkám říše, vyčítajíce nám jako obyčejně "alte Sondergelüste", a rovnají nás k Maďarům, s nimižto prý válku vede vláda, dávajíce na srozuměnou, že jsme vlastně ještě horší.

My neznáme nic opovržlivějšího než pochlebníka. Byltě čas, kdežto "Deutsche Zeitung" neukrývaly příliš opatrně protirakouské smýšlení své, jmenovitě v čas povstání Vídeňského, za techto dob a za předešlých nám vytýkaly "Deutsche Zeitung" servilnost, protože jsme neuznali za dobré, zdvihnouti revoluci proti Rakousku. Nyní se věci obrátily, Rakousko a dynastie stojí pevně (máme-li my nějakou zásluhu při tom, nech ať historie rozhodne), ba ukazuje se jistá čáka, že skrze centralisování vlády německý živel v Rakousích získá: a ejhle! "Deutsche Zeitung" již nás napomíná jak máme slaviti narozeniny JMC. a jak si máme vážiti koruny říšské! Vidíme, jak se časy mění!

Co se ale samého osvětlení týče, vidíme patrně z příkladu městské rady vídeňské, která též jako naše pražská radila dobročinné dary pro chudé místo iliuminace, že naše pražská rada nejednala nešetrně a neuctivě proti JMC. Vůbec každý rozumný bude osvětlení města v čas obležení co možná zdržovati, neboť věru v takovém stavu podobná demonstrace nesluší, poněvadž připouští možnost mysliti si, že není naveskrz z dobré vůle způsobena. Nemůže se tedy schvalovati krok, který učinili mužové jisté strany, přivěsivše již pozdě odpoledne veliký plakát, který zde následuje:

Svým spoluměšťanům!

Zítra jest slavnost narozenin Jeho Milosti našeho milovaného císaře. Ponejprv, co na trůn nastoupil, máme příležitost, tyto slavně odbývati. Máme tím spíše příčinu k tomu, poněvadž Jeho Milost udělením ústavy - která dříve slíbena, od něho teprv ale dána byla - uzavřením míru s Piemontem a ku konci se blížícím pokořením povstání v Uhřích nám pro budoucnost zevnitřní i vnitřní pokoj a s tímto opětné zkvétání našeho blahobytu zaručil.

Jsme toho mínění, že jest všeobecné osvětlení města nejjednoduším a nejpatrnějším prostředkem, jímžto city vděčnosti a oddanosti naší Jeho Milosti na jevo dáme.

Narozeniny Jeho Milosti císaře Ferdinanda byly letos osvětlením města slaveny, ačkoliv JM. zřejmě toho odříci se ráčila.

S důvěrou tedy očekáváme, že každý dobře smýšlející rád na všeobecném osvětlení, dnes večer od nás zamýšleném, účastenství bráti bude, k čemuž své spoluměšťany přátelsky a co nejdůležiteji zveme.

V Praze, dne 17. srpna 1848

Ve jménu více stejně smýšlejících: MDr. Reisich. Ant. Hasche, obchodník. K. H. Fischer, JUDr., pražský měšťan. Karel Kehm, obchodník. Michal Kriner, obchodník. Egidy Kriner, obchodník. Fr. Burian, kožel. mistr. Fr. X. Brosche, obchodník. Bed. Brosche, obchodník. Jan Jelínek, měšťan. J. B. Batka, obchodník. J. Röhrs, fabrikant, V. Hofmann, sklenář. Fr. Kose, kupec. JUDr. Niemann, advokát. MDr. Wischin. Fr, Liegert, obchodník. M. Jindřich, obchodník. Bohumil Haase. JUDr. Burian. J. G. Dietel, obchodník. Jul. Hegner. Herm. Buchsbeck, obchodník. Jiří Hezner. JUDr. Rudolf Haase. Helminger, JUDr. Mor. Zelliger, obchodník. Josef Götzl. konvář. Jos. Pokorni, švec. Lud. Fortner, stříbrník. J. Cayer. Jos. Kohler, Čeněk Türk, J. J. Wanitschek. Fr. Scheib. F. Lepschik, voskář.

Neboť neslušné jest, den narozenin JMC., vyvoliti si za příležitost politických agitací a míchati city obecenstva k JMC. dohromady s politickými vášněmi jedné strany proti druhým. Skutek také dokázal, že by bylo nejmoudřeji bývalo, následovati městskou radu a oslaviti den tichým, ale vydatným darem pro chudé, než působiti nepodařenou illuminaci. Osvětlení města, kdykoli není pouhá politická demonstrace, nýbrž jako včerejší má být ke cti JMC. našeho neodpovědného konstitučního mocnáře, musí býti všeobecné.

zpět na obsah - Další: Vládním novinám