Česká čítanka - Heyduk - Výbor básní - Copyright-

Poznámky (LB)

Jižní zvuky jsou prvním popsáním Itálie v české poezii. V próze již byl tento námět využit dříve; viz. zde Cestu do Italie Miloty Zdirada Poláka.

Lukáš Borovička

Most lagunový je 3602 metry (as půl geografické míle) dlouhý, 9 metrů široký, spojuje Benátky se severozápadní pevninou a je sestrojen na 222 obloucích.

Riva dei Schiavoni, břeh Slavonců, jest místo, kde takřka veškeré lodě se zakotvují. Břeh ten, čili lépe nábřeží, počíná u paláce dožů a táhne se v jemně vydutém povrchu jihovýchodně délkou as 1140 metrů. Na Rivě té jest množství elegantních kaváren, v kterých jsem časopisy veškerých slovanských nářečí vyloženy nalezl, z časopisů českých na př. Politiku, Hlas, Národní a Humoristické listy. Rivu okrašluje mnoho překrásných staveb, které počínají palácem dožů, jehožto postranní fronta k břehu jest obrácena, a končí kostelem sv.Blažeje (San Biaggio).

Trabaccoli jsou dvoustěžnové, štíhlé a elegancí zevnějšku se vyznačující lodě kupecké přicházející z Terstu, Rjeky, z Neapole a Sicilie, ano i z Řecka. Dělníci jejich jsou takřka všichni Slované.

Campanile di San Marco jest 335 střevíců vysoká zvonice na Piazzetě, totiž malém náměstí, stojící jižně naproti chrámu sv.Marka a přímo proti paláci dožů s překrásnou vyhlídkou na Benátky a okolí; stavěna byla přes 600 let a praví se, že nestojí ani na pilotech. U paty věže vystavěl slavný Sansovin okolo r.1540 tak zvanou logiettu, která byla překrásnými sochami Venecie (jako Justitie), Venuše jako symbol Cypru, Jovišovi jako symbol Candie, panství to Benátčanů, okrášlena. V logiettě té shromážděni byli vždy prokuratorové Sv. Marka, jak republiku benátskou prostě jmenovali, kteří veleli strážím. Nesměl totiž nikdo v čas zasedání veliké rady ozbrojen jíti přes malé náměstí, a kdož byli dostiženi, pověšeni jsou okamžitě.

Slavný kardinál Bembo žil v milostném poměru k Lukrecii Borgii, jakž dosti známo.

Molo nazývají se stupně z Velkého kanálu (Canal grande) na piazettu. Molo jest vlastně hráz do vody sáhající, která dříve od stupňů těch v kanál vycházela; o té však není již památky.

Chrám Santa Maria della Salute stojí na jižní straně Velkého kanálu, skvostná to stavba z příkazu vlády roku 1631 od Baltasara Longhera vystavěna, jako dík Bohu za odvrácení moru. Jest překrásnými kopulemi zdobena a plna soch. Strop a chor krášlí malby Salviatiho a Tiziana.

Mercerie jest ulice s nejnádhernějšími kupeckými krámy; vede k ní brána s věží, již stavěl Pietro Lombardo; na plochém vrcholu jejím stojí kovové sochy, jichž kladiva na zvon tlukou, Benátčanům hodiny oznamujíce.

V neveliké vzdálenosti před chrámem sv. Marka stojí tři stěžně, na kterých dříve vztyčeny byly prapory tří království, nad nimiž panství vedla republika.

Bucentauro byla skvostná loď, která při slavnostech mocného nesla dože; z té však nalézá se v arsenale pouze jen zob přední. Model vedle vystavěný svědčí o bývalé nádheře její.

Poznámky

1 Roh Benediktův jest koruna, vlastně diadem v podobě rohů, dar to abatyše kláštera S. Zaccharia dožovi Pietrovi Gradenigovi. Roh tento pocházel od papeže Benedikta III., jejž on klášteru jeptišek daroval. Při menších slavnostech nosil dože podobnou ozdobu z látky zlatem krumplované. Ozdoba sama upomíná valně na frigickou čapku.

2 Dože zasnuboval se na den Na nebe vstoupení Páně symbolicky s mořem, na věčnou památku boje, v kterém téhož dne dože Ziani nad nesmírnou námořní mocí Bedřicha Rudovousa, jíž velel Bedřichův syn Otto, u Salvory v zátoce pisanské stkvěle zvítězil. Ziani zajal Ottu a papež Alexander III. smířiv Zianiho i Bedřicha daroval prvnějšímu prsten pravě, že jako žena muži poddaná jest, i Adria dožovi poddanou býti má.

3 Když se moře zedme, vyhazuje prý posud lebky a hnáty na břeh Rivy dei Schiavoni. Bylať zajisté ta místa pohřebištěm tajně popravených.

4 Israelo Bertuccio byl dělníkem v arsenalu a nechtěje vydati patriciovi Barbarovi některých věcí bez svolení dožova, byl od šlechtice toho do krve zpoličkován. I šel si stěžovat k dožovi Falierovi. Ten však, byv sám dříve na choti své od šlechtice pohaněn, aniž se mu zadostučinění dostalo, oslyšel ho, pravě že sám sláb je něčeho konati. I zdál se Bertuccio rozuměti dožovi. Jiskry čtyr očí přeletěly v srdce stejná a smluvena jest pomsta hrdé, pyšné signorii. Stavitel paláce dožů, Filip Calendario, byl brzo získán a smluveno porubání veškeré šlechty. Jistý Bertrand však chtěje dobrodince svého patricia Leonia ušetřena míti, vyzradil vše tím, že ho varoval, aby na zejtří do rady nešel. Bertuccio a Calendario byli zatčeni a vyzradivše v mučírně vše, byli téže noci před palácem pověšeni, dože pak jednohlasně k smrti odsouzen. I sťata mu hlava na velkých schodech západní části paláce. Kosti všech spočívají v lagunách a památka Falieriho byla vyhlazena. Ani obrazu není; všecky skupovány jsou vyslanectvími republiky za cenu největší, a místo podobizny jeho v řadě dožů v síních paláce pokryto jest černou rouškou, na níž psáno:


Hic est locus Marini Falieri
decapitati pro criminibus.
Tak mstila se republika panská. - Bertrand žádaje ročně větší sumy peněz mimo 1000 dukátův pense, které požíval a chtě konečně zapsán býti i do zlaté knihy šlechty, vyznamenání to, jehož se zřídka králům a papežům dostávalo, zmizel jedné noci, stav se signorií obtížným. Hnáty jeho leží snad také v lagunách.
O Lidu napsali, jak známo, Byron, George Sand, Delavigne a jiní mnoho krásného. Jest to násep do moře sáhající, vysazený stromy morušovými, kyprou pokrytý zelení. Jest na něm pevnůstka sv. Mikuláše, v které každý pondělek v podzimku volné zábavy lidu se konají. Byron vypravuje, že zde pod stromem morušovým sedaje Beppa básnil; chtěl prý i zde pohřben býti. Já navštíviv Lido s generálem W., vzorně česky hovořícím pánem, v půlnoc měsíční, byl jsem uchvácen pohledem lagun a konturami euganejských vrchů, které v mírném vání scirocca očím vznešeně se objevovaly.
Též v Orientu měla republika benátská panství svá a mnoho odtud nanesla soch, ano i posvátné ostatky soch Phidiových.
V salonech benátské Madame de Staël, jak Byron hraběnku Abrizzi nazýval, poznal Byron i hraběnku Guiccioli, byla prý to jeho jediná pravá láska mající moc nad žitím i duchem jeho.

5 Paolo Gagliari nazván Veronese byl tvůrcem tak zvané zlaté a sametové doby, skvělého koloritu a virtuosního propracování draperií. Assuntu pak čili na nebe vstoupení panny Marie maloval Tiziano Vecellio, prostě Tizian zvaný.

6 Známo, že Čechové do Padovy na studia chodili, na př. Valdštýn, Kocín z Kocinetu a jiní.

7 Prato di Vale je oválový oddíl v zahradě botanické, okrášlen je sochami velikánů světových.

8 Baronka d´Montanan vypravuje v knížce své o Benátkách, že si Entiopo Condiotto, loďmistr z prvních benátských osadníků, vystavěl při Rialtu dřevěný dům, v němž mnoho ukrýval bohatství. Když pak v domě tom vypukl oheň, přislíbil prý svatému, jejž vzýval, postaviti kapli, bude-li zachráněn ... I přišel déšť a Condiotto dostál slovu, postaviv první kapli v Benátkách.
Insuláni čili osadníci ostrovů nosí vodu studničnou na prodej do Benátek.

9 Koně tyto jsou z času Nerona a byly dříve pozlaceny; každý váží 1750 liber. Jest to kořist, již Benátčané po dobytí Carhradu domů přinesli. Připisují se Lissipovi.

zpět na obsah