Česká čítanka - Hýzrle- Život -

Kapitola 16

List a rekomandací Jeho Milosti pana landkraběte Fridricha z Hesu panu bratru Jeho Milosti, osoby mé se dotejkající

Naše bratrské a přátelské pozdravení vedle množství služeb a vinše všeho nejlepšího dobrého vzkazuji, vysoce osvícený kníže a pane, pane bratře můj nejmilejší. Nemohu toho před Vaší Láskou tajiti, kderak tento českej kavalír pan Jindřich Hýzrle, vzáctného rodu a mně dobře známej, jest zde při dvoře krále englického začasté nám nemalé, než ku poctivosti naší vedle své zdvořilosti plátné a příjemné služby prokazoval, nad čímž sme své veliké zalíbení nesli.

Nyní pak souce oumyslu zase do své vlasti se navrátitž a na té cestě k někderejm knížetcím dvorům Svaté říše sjeti a v známost vjíti, požádal jest nás, abychom jeho Vaší Lásce taky rekomandýrovali. Čehož sme jemu pro jeho vzáctnou mysl a povědomost osoby, obzláštně pak byvši Jeho Milostž císaře několikráte v Uhřích rytmistrem, odepřítž nemohli, nýbrž Vaši Lásku bratrsky žádáme, že jemu všelijakou náchylnou milost a lásku prokázati a jeho sobě poručena učiniti ráčíte. My se toho i Vaší Lásce zase láskou bratrskou odsloužiti nepomineme. S tím se Vaší Lásce se všemi přináležejícími od Pána Boha na všem dobře a štastně míti vinšujeme. Datum v Engelandu, ve Kinykstumu, 28. Septembris léta 1607.

Vaší Lásky služebnej a věrnej bratr

Fridrich, lantkrabě z Hesu

zpět na obsah