Česká čítanka - Jednota- Konfessí Bratrská -

Druhý artikul

o katechismu.

  1. Zatím učí katechismu, totiž tomu jednomyslnému křesLanskému, starodávnímu, vší církvi svaté obecnému, sumovnímu a z Svatých Písem vzatému učení; a ten že jest jádro a klíč všech těch Písem Svatých. Toho pak katechismu částky tyto jsou: 1. Deset Božích přikázání.2.1 2. Víra obecná křesťanská apoštolská, ve dvanácti artikulích shromážděná, od Nycenského i jiných obecných koncilií neb sněmů církve, i od Athanasia obšírně vysvětlená. 3. Modlitba od Pána Krista vydaná.2.2 4. Smysl pravý o služebnostech Páně, jenž jsou slovo Boží, klíčové Kristovi a svátosti od Krista ustavené.

  2. Tento katechismus, již řečeného tak plného a obecného křesťanského učení a umění, naši kazatelé za jistou formu aneb pravidlo svého učení a všech kázaní i psaní mají, péči o to věrnou vedouce, i všecku práci vynakládajíce, aby plnou pravdu toho počátečního a pořádného učení celého katechismu v křesťanská srdce uvodili a ji v smyslu i životu posluchačů plně štípili. A to tak2.3 nejprvé, aby všickni to znali, že ku poslušenství Zákona Božího, vnitř i zevnitř, bez výminky všickni zavázáni jsou, aby přikázaní jeho svatá srdcem (poněvadž Zákon2.4 duchovní jest) i skutkem plniti usilovali, milujíce Pána Boha nade všecko2.5 a bližního jako sami sebe.2.6 Druhé, aby artikule víry obecné křestanské apoštolské nejen uměli, ale také srdcem právě drželi, i všemu tomu, což se v nich zdržuje, cele věříce ústy svými vyznávali2.7 a skutky neb životem pobožným, jakž na křesťany sluší, toho potvrzovali.2.8 Pročež také i v kázaních svých smysl zdravý a tajemství k spasení potřebná, v té víře i v každém článku obzvláštně se zdržující, předkládají a jako otvírají, Písmy Svatými potvrzují a z týchž Písem Svatých šíře neb kratčeji vysvětlují. A to jiní pořádkem od apoštolů svatých ukázaným, netoliko lidi věku dospělého tak vyučujíce, ale i malé dítky, aby tomu učení hned od mladosti zvykaly2.9 a pravého náboženství křesťanského nabývaly. Tou příčinou i obzvláštní zbory s nimi, k takovému v katechismu jich cvičení, mívají, rodiče i kmotry k tomu přidržují a napomínají, aby i oni dítky své snažně tomu vyučovali2.10 a tak je v cvičení a v kázni Páně vychovávali, za ně i za všecky křesťanské dítky Pánu Bohu často modlitby činíce. A zvláště pak i lidi počáteční2.11, prvé nežli k užívání stolu Večeře Páně zřízeně právo dané mívají, témuž katechismu pilně učí, a tím ku pokání svatému, k víře a k pravdě její službu jim činí. Potom i všecky jiné, aby uměním Božím aaplněni jsouce, všickni podle povolání svých stavů a řádů pobožně a svatě živi byli, jméno Boží a učení svaté ozdobujíce. Třetí, vyučují v témž katechismu, aby uměli jedinému samému a pravému Bohu2.12 důvěrně ve jménu samého2.13 Pána našeho Ježíše Krista se modliti: a to netoliko sami za sebe2.14, ale i za všecku obec křesťanskou po všech zemích, za všecky správce její duchovní, i za všecky v moci, a v správě světa od Boha postavené2.15: a tak za všecky vrchnosti, počna od nejvyšší, císaře, krále, pána, se všemi dědici a radami i poddanými Vaší královské milosti: žádajíce, aby Pán Bůh Vaší Král. Milosti i Jeho Velebnosti Císařské dlouhé a ve všem dobrém šťastné kralování a panování dáti ráčil, i také milostivé a laskavé srdce ke všechněm upřímým, povolným a Vaší Král. Milosti pokorně poddaným služebníkům, i k opravdovým milovníkům a ctitelům Boha v Božství jediném2.16 a v osobách trojího2.17, na věky požehnaného2.18. A sumou, učí opravdově se modliti za všecky lidi, za přátely i za nepřátely, tak jakž naučení Pána Krista2.19 i apoštolská ukazují, ano i příkladové církve svaté prvotní. A tou také příčinou lidi do shromáždění křestanských pilně choditi učí, v nich k snažným, horlivým a vroucím modlitbám napomínají i probuzují. Čtvrté, učí i pravému a vlastnímu smyslu o služebnostech Kristových, totiž, o slovu Božím, o moci klíčů Kristových, o svátostech. Jakžto i v této konfessí pořád pod vlastními tituli, z víry své počet činíce, vysvětlují.

  3. Coby pak koli tomuto obecnémy křesťanskému katechismu tohoto učení na odpor bylo, to vše zamítají, a skutečně jistými důvody Písem Svatých, pokudž Pán Bůh propujčovati ráčí, kážíce, lidi od toho vystříhají.

zpět na obsah - Další: o jednotě Božské a Trojici svaté.