Česká čítanka - Jednota- Konfessí Bratrská -

Sedmý artikul

o dobrých skutcích a životu křesťanském

  1. Sedmé pak učí, aby ti, kteříž skrze samu víru v Krista Ježíše darmo z milosti Boží bezevšech skutků7.1 ospravedlněni a Bohu milí učiněni jsou, již dobré skutky Pánem Bohem přikázané činili, všickni a každý z nich podle stavu, řádu, věku a povolání svého v nich aby hodně chodili7.2, jakož Pán Kristus dí: Učte je zachovávati všecko, což sem koli přikázal vám.7.3

  2. Ti pak dobří skutkové nejsouť nějací činové od těla a krve vymyšlení, nebť ty Bůh zapovídá; ale Duchem Božím ohlášení a přikázaní; k nimž Bůh v Kristu Ježíši věřící stvořil, kteréž aby v nich oni chodili, připravil7.4, jichžto pravidlo a míra jest Boží Slovo, a zvláště Zákon přikázání Božských, jakž dí Bůh :7.5 v ustanoveních otců svých nechoďte a soudů jejich neostříhejte, a ukydanými bohy jejich se nepoškvrňujte: Jáť jsem Hospodin Bůh váš; v ustanoveních mých choďte a soudů mých ostříhejte i čiňte je. A Pán dí:7.6 Učte je, což sem koli přikázal vám. A v pravděť se to říci může, že Zákon Boží v desíti přikázaních obsažený jest jisté a mocné pravidlo dobrých skutků. Poněvadž suma Zákona jest láska7.7, skrze kteroužto víra, na pravo i na levo, k Bohu i k bližním svou spravedlnost vykonává. A tohoť příklad jest nejsvětější život Krista Ježíše, o němž sám dí7.8: Učte se ode mne; neboť jsem tichý a pokorný srdcem: A když učil pravému blahoslavenství7.9, zdaž jest tím co jiného ukázati chtěl, než jaký má život býti pravých synů Božích, a kteří jsou skutkové Pánem Bohem přikázaní?

  3. Podle toho y tedy velmi pilně a snažně naši zprávcové učí znáti rozdíl mezi skutky od lidí vymyšlenými, a mezi skutky Bohem přikázanými. Skutkové Bohem přikázaní nemají nikoli opuštěni býti pro žádné skutky lidmi ustanovené a přikázané. Nebo Pán Kristus ty, kteřížby jinak činili, tresce těmito slovy řka7.10: Proč vy přestupujete přikázání Boží pro ustanovení svá? A níže dí:7.11 Nadarmoť mne ctí, učíce učení, jenž jsou přikázání lidská. Anobrž dávno skrze proroka přísně poručil:7.12 V ustanoveních otců svých nechoďte a soudů jejich neostříhejte a ukydanými bohy jejich se nepoškvrňujte. Nebo skutkové lidmi přikázaní, byť se jakkoli dobří býti zdáli, nemají nikoli v tak veliké vážnosti býti, jako Bohem přikázaní a ustanovení, ano nejsouli z víry7.13, ovšem byliliby proti víře, jsou mrzcí a ohavní, nejinak než jako roucho ohyzdné před obličejem Božím7.14.

  4. Všickni pak dobří skutkové dělí se na dvé: jedni zajisté slovou a jsou obecní, všeckněm pravým křesťanům povinní, podle jediné víry a všech obecného spasení. Druzí pak obzvláštní, podle stavu, věku, povolání. Jakož Duch Svatý pilně učí kněží7.15, vrchnosti7.16, lid obecný7.17, rodiče a dítky7.18, manžely7.19, svobodné7.20, hospodáře i služebníky7.21 zvláštním povinnostem a dobrým skutkům.

  5. Dále pilně učí při dobrých skutcích znáti, jak a v čem se líbí Pánu Bohu dobří skutkové. Ne v jinémť se pak líbí, než v samém jmenu Pána Jezukrista, v němžto samém mají podle učení apoštola svatého Pavla k slávě Boží činěni býti.7.22 Všecko, cožkoli (prý) činíte v slovu neb v skutku, všecko čiňte ve jmenu Pána Ježíše. Item, Kristus Pán dí:7.23 Beze mne nic nemůžete učiniti, totiž Bohu vzácné a sobě oplatitedlné.

  6. Ve jmenu pak Krista Pána činiti dobré skutky, jest činiti je v víře živé v něho, jíž sme ospravedlněni, a v lásce, kteráž skrze Ducha svatého rozlitá jest v srdcích našich7.43, totiž aby Bůh nás miloval a my zase Pána Boha a bližní své. Neboť Duch Svatý srdci těch, kteříž jsou ospravedlněni, hýbe, je posvěcuje i zapaluje k dobrým skutkům. Jakož Pán Kristus o tom Duchu řekl:7.25 V vás (prý) bude. A apoštol dí:7.26 Pomazání Boží učí vás. Nebo to dvé, víra jmenovitě a láska, jest studnice a pravidlo všech ctností a dobrých skutků, jakož apoštol dí:7.27 Konec přikázání jest láska z srdce čistého a z svědomí dobrého, a z víry neošemetné. Item:7.28 Bez víry nemožné jest líbiti se Bohu. A bez lásky nic platno není7.29.

  7. Potom učí, proč a v jakém úmysle mají dobří skutkové činěni býti. Že ne proto, aby lidé skrz ně ospravedlnění, neb spasení a odpuštění hříchů docházeti měli; nebo Pán Kristus praví:7.30 Když učiníte všecko, což vám přikázáno, rcete: Služebníci neužiteční jsme. A sv. Pavel dí:7.31 Ne z skutků spravedlnosti, kteréžbychom my činili. A David modlí se řka:7.32 Nevcházej, Hospodine, v soud s služebníkem tvým; neboť by nebyl spravedliv před tebou žádný živý. Ale učí je činiti proto:

  8. Nejprvé, aby jimi svou vděčnost k svému milému Bohu prokazovali za všelijaká jeho přehojná, spasitedlná, v Kristu Ježíši jim bohatě prokázaná a učiněná dobrodiní. Čehož přeušlechtilý příklad při Davidovi7.33 a při sv. Pavlovi7.34 zůstává. Druhé, aby jimi víry pravé dovozovali, a po nich, že jsou křesťané, totiž oučastníci a následníci Pána Krista, poznáni byli. O čemž on sám svědčí řka:7.35 Každý strom po svém vlastním ovoci poznán bývá. Jsouť zajisté dobří skutkové jistá svědectví znamení a průvodové víry živé, vnitř v člověku se kryjící, ano i ovoce její pravé a Bohu milé. Živ jest ve mně Kristus, dí svatý Pavel7.36; že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem. Nemůžť to jistě jinak býti, než jakož hřích plodí smrt, tak víra a z ní ospravedlnění plodí život vnitř v duchu, a zevnitř v ovoci lásky7.37. Třetí, proto mají býti činěni dobří skutkové, aby tudy křesťané v svém vyvolení a povolání se utvrzovali a vzdělávali, a v něm bez hříchů smrtedlných zachováni byli. Čemuž učí sv. Petr řka:7.38 Bratří, raději snažte se pevné povolání své i vyvolení učiniti. A výše dí:7.39 Na to vy všecku snažnost vynaložíce, prokazujte v víře své ctnost, a v ctnosti umění, v umění pak zdrželivost, a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti pak pobožnost, v pobožnosti pak bratrstva milování, a v milování bratrstva lásku. Ty zajisté věci, když budou přítomné a při vás rozhojněné, ne prázdné ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista. A tuť zjevně svatý Petr ukazuje, že mají dobří skutkové činěni býti proto, aby přítomná milost víry a dobrého svědomí ztracena neb zprzněna nebyla, ale zachována. Neboť7.40 Duch Sv. odstupuje od myšlení nerozumných. A7.41 duch zlý zase se navracuje do domu prázdného. A kdož potratí neb zprzní dobré svědomí, co můž vzácně Bohu činiti? jak se modliti7.42? Čtvrté; proto je sluší činiti, abychom raději v té milosti prospívali a rostli, těžíce Páuu hřivnami svěřenými. O čemž svatý Pavel dí:7.43 My všickni odkrytou tváří slávu Páně jatožto v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně; totiž patříce na Krista, jenž sláva a obraz Otce jest7.44, hledíme se mu připodobňovati skrze Ducha svatého k tomu nás rozněcujícího, až ten obraz i dokonán bude skrze blahoslavené vzkříšení. Páté, proto je činiti máme, abychom odměn zaslíbených časného i věčného života došli. O čemž Písma Svatá na mnoha místech vypravují a zvláště Petr svatý takto řka:7.45 To činíce neupadnete nikdy. Takť zajisté hojné způsobeno vám bude vjití k věčnému království Pána našeho a Spasitele Jezukrista. Obzvláštníť pak mají zaslíbení skutkové milosrdní, z víry živé činění; jako jsou svaté almužny7.46, nemocných navštěvování a jim sloužení, sprostných učení, rady udělení, odpouštění i jiní, kteříž z milosti Boží zaslíbené odplaty mají. O čemž Pán Kristus dí:7.47 Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdbý jest. Odpouštějte a budeť vám odpuštěno. Dávejte a budeť vám dáno. A jinde dí:7.48 Prodávejte statky vaše a dávejte almužnu: dělejte sobě pytlíky, kteříž nevetšejí, poklad, kterýž nehyne, v nebesích. Item: Když činíš hody, povolej chudých, chromých, kulhavých, slepých a blahoslavený budeš; neboť nemají, odkudby odplatili tobě, ale budeť odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Item:7.49 Lačněl sem a dali ste mi jísti. Žížnil sem a dali ste mi píti. Hostem sem býval a přijali ste mne. Nah sem byl a přioděli ste mne. Nemocen sem byl a navštívili ste mne. V žaláři sem seděl, a přicházeli ste ke mně. Níže dokládá:7.50 Amen pravím vám, cožkoli ste činili jednomn z bratří těchto mých nejmenších, mně ste učinili.7.51 Pojďte požehnaní Otce mého, vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa. Z toho známé a zřetedlné jest, že skutkové dobří, v víře činění, líbí se Bohu a mají svou odplatu hojnou, v tomto i v budoucím životě.

  9. Naposledy znáti učí, že žádný těch skutků a Božích přikázaní nemůže dokonale vyplniti, aniž kdo při nich bez nedostatku a hříchu může nalezen býti. Jakož psáno jest:7.52 Neníť člověka spravedlivého na zemi, ještoby činil dobře, při tom také nehřešil.

  10. Pro kteroužto příčinu každý dokonalosti své v Kristu Ježíši, z milosti a zásluhy jeho hledati a požívati má, skrze víru a ospravedlňování jeho, chceli aby mu nic nebylo k zatracení. Nebo sám Pán Kristus jest dokonání a plnost Zákona7.53, život a spravedlnost. A kteřížkoli jej věrou přijímají, a hříchy své i mnohé nedokonalosti vyznávajíce7.54, cele se na něj spouštějí, všickni hříchové jejich ve krvi jeho smýváni bývají, tak aby se již více nebáli zatracení. Nebo psáno jest:7.55 Neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle ducha: nebo jest jim Kristus učiněn moudrost od Boha i spravedlnost i posvěcení i vykoupení7.56.

zpět na obsah - Další: o církvi svaté, řádu a kázni Kristově v ní, i o Antikristu.